Hem » Är narcissister ensamma?
Foto på kvinna som illustrerar att narcissister är ensamma

Är narcissister ensamma?

Narcissism är ett begrepp som kommer från den grekiska mytologin. Jag har skrivit en artikel om Narkissos och ursprunget till begreppet. Idag använder vi främst detta begrepp för att beskriva ett personlighetsdrag som kännetecknas av en uppblåst självbetydelse, ett överdriver bekräftelsebehov och en avsaknad av empati för andra. I denna artikel belyser jag huruvida narcissister är ensamma eller ej.

För narcissism kan liknas vid ett spektrum där de mer allvarliga fallen kan klassificeras som narcissistisk personlighetsstörning (NPD). Och eftersom vi numera vet ganska mycket om detta tillstånd kan vi slå fast att det medför stora utmaningar för den drabbade. NPD kan ha en stor inverkan på såväl personens psykiska hälsa som på dess relationer med andra människor. Så hur ligger det till – är narcissister ensamma eller inte?

Ja, narcissister är ofta väldigt ensamma och isolerade när det kommer till kritan. De kan inte bygga meningsfulla förhållanden eller vänskaper som varar över tid. Dessutom kan de inte på riktigt komma nära andra människor på ett genuint sätt. Därför känner de ofta en stor ensamhet.

Det finns ett paradoxalt förhållande mellan narcissism och ensamhet

I denna artikel går jag på djupet när det kommer till det paradoxala förhållandet mellan narcissism och ensamhet. För även om narcissister ofta tycks utstråla ett stort självförtroende döljer sig vanligtvis en djupt rotad ensamhet under ytan. Detta är någonting som ganska få förmodligen är medvetna om och tänker på. Men det är likväl viktigt att förstå sambandet mellan dessa bägge motsägelsefulla aspekter av narcissismen. Först när man förstår detta samband kan man nämligen lägga en bättre grund för sunda relationer.

Fortsätt att läsa för att få mer information om ensamhetsparadoxen, hur narcissismen påverkar relationer och mycket mer!

Ensamhetsparadoxen – är narcissister ensamma eller ej?

På ytan tycks narcissister ha ett stort självförtroende och en god självkänsla. De utstrålar självförtroende, kompetens och karisma. Dessa egenskaper gör att de ofta har ganska lätt för att få andras uppmärksamhet och beundran. Denna fasad kan skapa intrycket av att narcissister absolut inte känner känslor av ensamhet eller känslomässig smärta. Detta är dock vanligtvis långt ifrån sanningen.

För under fasaden av självförtroende och övermod har narcissister ofta en djupt rotad osäkerhet och känslomässig smärta. Deras uppblåsta självbild är i själva verket en försvarsmekanism som syftar till att skydda deras känsliga ego. De har byggt upp denna bild av sig själva för att kunna slå ifrån sig kritik och känslor av otillräcklighet samt för att slippa avvisas av andra. Så även om de ofta utstrålar en aura av självförtroende och självtillräcklighet plågas narcissister ofta av ensamhet, tomhet och självtvivel. Läs mer om dold narcissism för att få en bättre förståelse för detta!

Därmed kan vi alltså slå fast att ja, narcissister är ensamma i många fall. Det är också här som paradoxen uppenbarar sig. Den ligger i det faktum att samma drag som kännetecknar narcissismen också bidrar till att narcissisten känner sig ensam och isolerad. Vi talar då om personlighetsdrag såsom storslagenheten, behovet av beundran och avsaknaden av empati. Alla dessa egenskaper skapar utåt sett en bild av en person som är allt annat än ensam och skör. Men samtidigt leder de alltså till att narcissisten isoleras och blir ensam.

En narcissist strävar ofta väldigt hårt för att framhäva sig själv och söka bekräftelse hos andra. Detta kan stöta bort andra och göra det svårt för narcissisten att få nya vänner i vuxen ålder. Dessutom har narcissister en förmåga att känna empati för andra samt att verkligen skapa en djup kontakt. Därför känner sig dessa personer ofta känslomässigt isolerade. Så den självbeundran som kännetecknar narcissismen blir således ett tveeggat svärd som tillfälligt höjer självkänslan men samtidigt bidrar till känslan av ensamhet.

Kvinna som sitter i soffan och äter glass medan hon tittar på en romantisk film på tv:n

Så påverkar narcissismen relationer

Hittills har vi alltså kommit fram till att narcissister är ensamma individer generellt sett. Men hur påverkar då narcissismen deras relationer till andra?

Narcissisten är självcentrerad, saknar empati och har ett konstant behov av beundran. Dessa egenskaper kan göra det svårt för dem att skapa sunda och balanserade relationer. De har ofta svårt att ge och ta på ett sätt som krävs i en sund vänskap eller i ett välfungerande förhållande. De prioriterar istället sina egna behov framför andras. Därför har de ofta en historik av misslyckade förhållanden och ensidiga vänskaper vilka ytterligare bidrar till deras ensamhet.

Narcissister ägnar sig ofta åt ett mönster av uppvärdering och nedvärdering i sina relationer. I början kan de överösa sin partner eller vän med beröm och uppmärksamhet. Personen ifråga placeras på en piedestal och värderas väldigt högt av narcissisten. Med tiden misslyckas dock partnern eller vännen att motsvara de orealistiska förväntningar som narcissisten har. Eller så börjar personen se till sina egna behov och känslor vilket narcissisten inte gillar. Då blir personen istället nedvärderad och till slut bortkastad och avfärdad. Denna cykel av uppvärdering och nedvärdering kan vara känslomässigt jobbig för bägge parter.

Därför är det vanligtvis svårt för narcissister att bibehålla stabila förhållanden och vänskaper över tid. I själva verket kan en narcissist ofta ha väldigt många ytliga vänner och bekanta. Till exempel kan de ha många kontakter på Facebook men ändå vara väldigt ensamma. För dessa personer saknar ofta helt och hållet nära vänner i det verkliga livet. Detta kan bero på att det är utmanande för andra att stå narcissisten nära. Personen ifråga är nämligen så pass självcentrerad att allt hela tiden ska kretsa kring honom eller henne. Dessutom är narcissister sällan särskilt duktiga på – eller villiga att – känna in andra personers behov och känslor.

På grund av sina svårigheter med att skapa och bibehålla meningsfulla relationer kan narcissister ofta känna sig isolerade och ensamma. Deras relationer är dessutom så pass ytliga att de är oförmögna att på riktigt komma nära andra människor. Den känsla av isolering som detta medför kan ha en negativ inverkan på den psykiska hälsan såväl som på det allmänna välbefinnandet. Potentiellt sett kan isoleringen leda till ökad stress, ångest och depression.

Ensam kvinna utomhus

Vanliga frågor om huruvida narcissister är ensamma

Kan en narcissist känna sig ensam?

Ja, en vanlig missuppfattning är att narcissister är alltför självständiga och starka för att kunna känna sig ensamma. Detta är dock bara en fasad som narcissisten medvetet visar upp på grund av den stora osäkerhet som döljer sig under ytan. Narcissister känner sig ofta väldigt ensamma.

Är narcissister ensamma?

Ja, narcissister har ofta många ytliga kontakter med bekanta och så kallade vänner. Men en narcissist har vanligtvis inga nära vänner eller meningsfulla kontakter med andra människor. Därför är de ofta isolerade och ensamma, även om de inte vill framställa sig själva på detta sätt.

Avslutande tankar om huruvida narcissister är ensamma

Det paradoxala förhållandet mellan narcissism och ensamhet visar hur komplex en persons självbild är som mekanism. Denna ensamhetsparadox belyser även att den självbild som en person visar upp utåt sett inte nödvändigtvis behöver stämma. För även om narcissister gärna vill framstå som självsäkra och trygga individer på ytan har de ofta stora svårigheter med känslor av ensamhet och otrygghet bakom kulisserna. Detta är en bidragande orsak till att de har svårt att skaffa och behålla meningsfulla kontakter med andra människor.

Läs mer