Hem » Dold narcissism: Så avslöjar du en sårbar narcissist
Kvinna med mask som representerar dold narcissism

Dold narcissism: Så avslöjar du en sårbar narcissist

Narcissister beskrivs ofta som öppet självupptagna, arroganta och uppmärksamhetstörstande individer. Men det finns också en mindre känd och väldigt förrädisk variant som ofta flyger under radarn – dold narcissism. Dolda narcissister har många av de drag som deras grandiosa motsvarigheter besitter men uttrycker dessa på ett mer subtilt och förrädiskt sätt.

Syftet med denna artikel är att informera om de karaktärsdrag och beteenden som kännetecknar dolda narcissister. Jag kommer även att beröra hur deras handlingar påverkar deras relationer, arbetsplats och psykiska hälsa. Genom att förstå de olika tecknen på dold narcissism kan du enklare känna igen dessa personer när du träffar på dem. Detta gör att du enklare kan skydda dig själv och andra från deras skadliga beteenden.

Lär dig att känna igen tecknen på dold narcissism

En dold narcissist, eller sårbar narcissist som den också kallas, skiljer sig åt från den grandiosa narcissisten. Personen uppvisar nämligen inte samma tecken på storslagenhet och självbetydelse utåt sett. Men sårbara narcissister har ändå samma starka känsla av berättigande och ett stort behov av uppmärksamhet och beundran. På grund av att den dolda narcissismen ligger gömd under ytan är det svårare för andra att upptäcka de narcissistiska dragen. Genom att bli medveten om de olika beteendena kan du dock enklare identifiera och hantera dolda narcissister.

Dessa är några av de viktigaste dragen att vara uppmärksam på:

 • Passivt-aggressivt beteende. En sårbar narcissist använder sig ofta av passivt-aggressiva beteenden för att ge uttryck för sitt missnöje och sin ilska. Istället för att vara direkt med sin kritik kan personen ge komplimanger som är förtäckta förolämpningar. Den dolda narcissisten kan också behandla andra med tystnad eller uppvisa andra subtila tecken på fientlighet.
 • Offermentalitet. Dolda narcissister framställer ofta sig själva som offer för att vinna sympati och kunna manipulera andra. De kan överdriva sina svårigheter och utmaningar, förvränga fakta eller ge andra skuldkänslor för att lägga över ansvaret på någon annan och rikta uppmärksamheten mot sig själva. En sårbar narcissist är med andra ord som en ulv i fårakläder – personen spelar offer men är i själva verket ett rovdjur.
 • Känslomässig manipulation. Sårbara narcissister kan använda sig av andras känslor som ett verktyg för att utnyttja deras svagheter och manipulera dem. De kan till exempel låtsas vara sårbara, skapa drama eller ge falskt beröm för att få andra att tänka och agera som narcissisten vill.
 • Avsaknad av empati. Likt grandiosa narcissister har även dolda narcissister svårt med empati. De har ofta svårt att förstå eller bry sig om andra personers känslor. Detta leder ofta till att de agerar känslokallt eller själviskt. Därför kan personer i deras omgivning tycka att de saknar empati, vilket ofta är en korrekt slutsats.
 • Överkänslighet för kritik. Sårbara narcissister har lätt för att bli sårade av även den allra minsta och lindrigaste kritiken eller upplevda nedvärderingen. Därför kan de ofta svara med passivt-aggressiva beteenden, försvara sig eller gå till motattack för att kunna upprätthålla sin bräckliga självbild.
 • Bräcklig självbild. Under den narcissistiska ytan har dolda narcissister ofta en bräcklig självbild. De förlitar sig på att andras bekräftelse för att stödja sin självkänsla. Detta kan leda till att de har ett konstant behov av bekräftelse samt att de är oförmögna att hantera avvisanden eller misslyckanden.

Det är viktigt att förstå dessa drag för att kunna upptäcka dold narcissism hos sig själv eller andra. Härnäst kommer jag utforska den dolda narcissistens inre värld samt berätta hur narcissismen påverkar dem på olika sätt. Därefter berättar jag också hur du kan hantera eventuella sårbara narcissister i din närhet. Läs vidare för att ta del av denna information!

En ulv i fårakläder

Den sårbara narcissistens inre värld

Det kan vara utmanande att förstå exakt hur en narcissist tänker och känner sig. Men om vi väljer att försöka förstå den sårbara narcissistens inre värld kan vi få en bättre förståelse för hur dessa personer fungerar. Dessa är några av de viktigaste aspekterna av vad dolda narcissister känner inuti sig själva:

 • Osäkerhet och självtvivel. Trots att de utåt sett kan utstråla ett självförtroende är sårbara narcissister ofta väldigt osäkra och tvivlar mycket på sig själva. De kan ständigt jämföra sig själva med andra och känna sig hotade av andra människors framgång eller lycka.
 • Rädsla för sårbarhet. Dolda narcissister är rädda för att framstå som svaga eller sårbara. Därför döljer de ofta sina verkliga känslor och tar istället på sig en mask som signalerar styrka eller likgiltighet. Denna rädsla för sårbarhet kan förhindra dem från att knyta an till andra på ett genuint och äkta sätt. Dessutom bidrar denna rädsla till deras manipulativa beteende. Läs mer om vad en narcissist är rädd för här!
 • Behov av bekräftelse. För att kompensera för sin bräckliga självbild söker sårbara narcissister bekräftelse och beundran från andra. De kan konstant söka beröm och bekräftelse, bland annat genom att manipulera andra eller genom att visa upp en noggrant framställd bild av sig själva.
 • Avundsjuka och förbittring. Dolda narcissister kan känna känslor av avund och förbittring gentemot andra. Detta gäller särskilt gentemot dem som är framgångsrika eller som har andra egenskaper som narcissisten beundrar. Denna avundsjuka kan ge bränsle till deras passivt-aggressiva beteenden och driva dem att försöka underminera andra. Detta gör de för att själva framstå som överlägsna.

Genom att förstå den sårbara narcissistens inre värld kan du enklare förstå personens till synes motsägelsefulla beteenden. Denna förståelse kan också hjälpa dig att enklare känna igen dolda narcissister i din närhet och hantera dessa på ett lämpligt sätt. Fortsätt att läsa för att få reda på hur dold narcissism påverkar narcissistens relationer och arbetsplats samt hur du kan hantera personen!

Så påverkar dold narcissism narcissistens relationer

Dold narcissism kan ha en stor inverkan på narcissistens relationer och kan ofta skada dessa. Detta gäller såväl relationerna till en partner som till familj och vänner. Deras manipulativa beteenden kan ofta skapa en osund dynamik i relationerna, såsom en ensidig vänskap eller ett destruktivt förhållande. De personer som har att göra med narcissisten kan känna sig förvirrade och känslomässigt förvirrade.

Dold narcissism kan bland annat påverka relationer på följande sätt:

 • Känslomässig misshandel. Dolda narcissister ägnar sig åt känslomässig misshandel. Några exempel på sådana är att personen förminskar andra eller manipulerar dem på olika sätt. Detta kan leda till att offret känner sig otrygg och isolerad samt tvivlar på sig själv.
 • Gaslighting. Gaslighting är ett sätt att manipulera andra där narcissisten försöker så tvivel hos motparten. Det kan till exempel handla om att få denne att tvivla på sin egen uppfattning om saker och ting. Sårbara narcissister kan ofta använda sig av gaslighting för att behålla kontrollen över någon annan och för att få sin motpart ur balans.
 • Isolering och kontroll. Dolda narcissister kan också försöka isolera sin partner eller någon annan person från sina vänner och sin familj. Genom att göra detta kapar narcissisten bort personens stödnätverk. Detta gör att narcissisten kan behålla kontrollen över personen och manipulera denna än mer utan att andra personer lägger sig i.
 • Medberoende. Ett förhållande med en sårbar narcissist leder ofta till att partnern till slut blir medberoende. Detta betyder att offret blir överdrivet beroende av narcissisten för att få känslomässigt stöd och bekräftelse. Detta osunda medberoende kan göra det svårt för offret att inse att han eller hon lever i ett dåligt förhållande. Det försvårar också för personen att ta sig ur detta förhållande även om han eller hon skulle vilja göra detta.
 • Långsiktiga psykologiska effekter på andra. De partners, vänner eller familjemedlemmar som står den dolda narcissisten nära kan ofta drabbas av negativa långsiktiga psykologiska effekter. Detta på grund av att relationen till narcissisten är väldigt tärande för psyket. Personer i narcissistens närhet kan därför börja känna ångest, bli deprimerade, få en dåligt självförtroende eller ha svårt att lita på andra.

Det är viktigt att förstå de effekter som dold narcissism har på relationer. Detta för att du ska kunna skydda dig själv och andra från den destruktivitet som det medför att ha en relation till en dold narcissist. Härnäst kommer jag att diskutera hur den sårbara narcissismen kan yttra sig på arbetsplatsen samt ge dig tips på strategier som kan hjälpa dig att hantera den dolda narcissisten. Så läs vidare för att tillskansa dig denna information!

Så kan du upptäcka en dold narcissist på din arbetsplats

Dold narcissism kan vara precis lika tärande på arbetsplatsen som i narcissistens privata relationer. Den subtila manipulationen och de passivt-aggressiva beteendena kan lätt underminera sammanhållningen i arbetsgruppen samt minska produktiviteten.

Dessa är några tecken som kan hjälpa dig att upptäcka dold narcissism på arbetsplatsen:

 • Subtila maktspel. Dolda narcissister kan ägna sig åt subtila maktspel på arbetsplatsen. Det kan till exempel handla om att personen ifråga håller inne på viktig information, tar på sig äran för andras arbete eller underminerar sina kollegors auktoritet. Dessa taktiker hjälper narcissisten att skaffa sig kontroll och makt samt att få en upphöjd position i organisationen.
 • Sabotage och underminering. Sårbara narcissister kan medvetet ägna sig åt att sabotera projekt eller underminera sina kollegor. Detta gör de för att få sig själva att framstå i bättre dager samt för att känna sig överlägsna kollegorna. Detta beteende kan skapa arbetsmiljöproblem och sätta käppar i hjulen för verksamhetens utveckling och produktivitet.
 • Skvaller och rygghuggning. Dolda narcissister ägnar sig ofta åt att skvallra och hugga andra personer i ryggen. Detta är ett sätt för dem att skapa oenighet på arbetsplatsen och bibehålla kontrollen över sina kollegor. De kan sprida rykten, dela med sig av känslig information eller ställa kollegor mot varandra för att manipulera dynamiken på arbetsplatsen.
 • Försämrat samarbete och minskat produktivitet. De destruktiva beteenden som associeras med dold narcissism kan ha allvarliga följder för såväl samarbetet på arbetsplatsen som för produktiviteten. Narcissistens handlingar kan skapa en arbetsmiljö som präglas av fientlighet och försämrat samarbete. Detta kan leda till en hög personalomsättning.

Därför är det viktigt att vara medveten om att dold narcissism existerar och kan utgöra ett stort hot mot en sund arbetsmiljö. Fortsätt att läsa för att få mer information om hur du kan hantera dolda narcissister!

Dold narcissist som försöker manipulera en annan person

Så kan du hantera en sårbar narcissist

Oavsett om det rör sig om i personliga relationer eller på arbetsplatsen kan det vara utmanande att hantera dold narcissism. Hanteringen av den sårbara narcissisten kan dessutom vara känslomässigt dränerande för personer i narcissistens omgivning. Med detta sagt kan du använda dig av följande strategier för att enklare hantera dina interaktioner med personen utan att drabbas alltför hårt själv:

 • Sätt gränser. Det är viktigt att sätta tydliga gränser när du har att göra med en dold narcissist. Var tydlig när du förmedlar dina behov och förväntningar på personen. Dessutom bör du säkerställa att det får konsekvenser när personen går över dina gränser.
 • Var bestämd i din kommunikation. Sårbara narcissister utnyttjar ofta personer som kommunicerar på ett passivt eller tvetydigt sätt. För att motverka att så sker bör du därför öva på att vara bestämd i ditt sätt att kommunicera. Du bör med andra ord uttrycka dina tankar, känslor och behov på ett tydligt om än respektfullt sätt.
 • Sök stöd från vänner, familj eller en terapeut. Det är viktigt att du har ett stödnätverk när du hanterar en dold narcissist. Kontakta vänner, familj eller en terapeut för att få uppmuntran och vägledning.
 • Bestäm huruvida du ska behålla eller avsluta relationen. I vissa fall kan det vara nödvändigt att fatta det svåra beslutet att avsluta vänskapen eller förhållandet med narcissisten. När du fattar detta beslut bör du ta hänsyn till hur relationen påverkar ditt psykiska och känslomässiga välbefinnande. Det är viktigt att du prioriterar din egen hälsa och glädje framför narcissistens dito. Se min artikel om olika sätt att avsluta ett förhållande via SMS om du inte orkar ta fajten på andra sätt.

När du har att göra med en dold narcissist är det viktigt att komma ihåg att du inte kan förändra personens beteende. Du kan inte heller tvinga personen att söka hjälp. Därför måste du fokusera på att skydda dig själv och ditt välbefinnande. Läs vidare för att få reda på vilka behandlingsmöjligheter som finns om personen ifråga ändå vill söka behandling för sin dolda narcissism!

Möjliga behandlingar för dolda narcissister

Det kan vara allt annat än enkelt att behandla dold narcissism. Dessutom är inte detta i sig en diagnos, men sannolikheten är stor att personen lider av en narcissistisk personlighetsstörning (NPD). I den länkade artikeln beskriver jag denna sjukdom i detalj samt informerar om vilka behandlingsmetoder som finns att tillgå.

När det kommer till att hjälpa en person att bli fri från sina narcissistiska tendenser är det viktigt att söka professionell hjälp. Genom behandlingen kan nämligen personen få en ökad självmedvetenhet, lära sig att reglera sina känslor samt förhålla sig till andra på ett mer välanpassat sätt. Dessa är några av de behandlingsmetoder som potentiellt sätt kan hjälpa en dold narcissist:

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT är en form av terapi som är evidensbaserad och som kan hjälpa personer att identifiera och förändra sina dysfunktionella tankemönster och beteenden. Vad gäller sårbara narcissister kan KBT användas för att hjälpa personen att få insikt om sina narcissistiska tendenser. Behandlingen kan också vara till hjälp när det kommer till att utveckla empati och lära narcissisten att kommunicera på ett mer välanpassat sätt.
 • Dialektisk beteendeterapi (DBT). DBT är en annan evidensbaserad terapiform. Den fokuserar på att lära personer de färdigheter som krävs för att reglera känslor, hantera stress och ångest samt förbättra relationerna till andra. DBT kan vara en gynnsam behandlingsmetod för dolda narcissister då den hjälper dem att hantera sin känslomässiga reaktivitet samt sin stress och ångest på ett bättre sätt.
 • Gruppterapi. Gruppterapi kan vara ett effektivt sätt för sårbara narcissister att få insikt om sitt beteende. Denna terapiform kan också hjälpa dem att utveckla förmågan till empati för andra. Genom att vistas i en stöttande gruppmiljö kan de lära sig av andra erfarenheter samt få feedback på sina egna beteenden.
 • Självhjälp. Det finns flertalet olika böcker och andra resurser för självhjälp som kan vara till hjälp för dolda narcissister. Dessa resurser kan bland annat ge vägledning, tipsa om strategier för hantering av dold narcissism samt uppmuntra personen att förändra sina beteenden.

Vanliga frågor om dold narcissism

Vad är dold narcissism?

Dold narcissism är en lömsk variant av narcissism där personen döljer sina narcissistiska drag. Till skillnad från grandiosa narcissister kan dolda narcissister framstå som blyga eller reserverade. Trots detta kan de manipulera andra för att kunna upprätthålla sin självbild.

Avslutande tankar om dold narcissism

Det går knappast att betona vikten av att förstå dold narcissism. Genom att få en förståelse för de dolda tecken på att du kan ha att göra med en dold narcissist kan du enklare sätta sunda gränser och skydda dig själv mot dessa personer. Samtidigt är det också viktigt att förstå den sårbara narcissistens inre värld för att kunna stötta personen på dess resa mot ett tillfrisknande.

Läs mer