Hem » INTJ: Arkitekten
Person med personlighetstypen INTJ

INTJ: Arkitekten

INTJ står för introvert, intuitiv, tänkande och dömande. Detta är en av de 16 personlighetstyper som ingår i personlighetstestet Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Ibland kallas personlighetstypen även för ”Arkitekten”. De personer som har denna personlighetstyp är väldigt logiska, analytiska och kreativa. Läs vidare för att lära dig mer!

Denna personlighetstyp kan delas in i två underkategorier

Likt övriga personlighetstyper kan även denna delas in i två olika kategorier:

 • INTJ-A är en bestämd person som vanligtvis har lite mer självförtroende än den andra sortens ”arkitekt”. Detta gäller inte minst när det kommer till att hantera de upp- och nedgångar som livet är kantat av. Om saker och ting inte går som det var tänkt kommer denna personlighet inte att ifrågasätta sig själv eller känna sig ångerfylld.
 • INTJ-T är en lite mer turbulent variant av denna personlighetstyp. En sådan person lägger större vikt vid sina tillkortakommanden och misslyckanden här i livet. Detta gäller alldeles oavsett huruvida detta är verkliga sådana eller bara uppfattas av individen ifråga. De använder också detta som en drivkraft för att pusha sig än mer samt lägga större vikt vid de små detaljerna.

Dessa egenskaper kännetecknar personlighetstypen INTJ

Det finns vissa egenskaper som är karaktäristiska för personlighetstypen INTJ. Några exempel på sådana karaktärsdrag är:

 • Introversion. Personer som ha personlighetsypen INTJ är vanligtvis introverta. De föredrar ofta att arbeta ensamma och föredrar generellt sett yrken med större självständighet. Detta beror delvis på att de är beslutsamma och hårt arbetande samt har ett högt självförtroende. Detta är att betrakta som en styrka, men det kan också vara en svaghet då de kan framstå som okänsliga i sina interaktioner med andra människor.
 • Planerande. Personer som är INTJ föredrar att leva i en värld som är i ordning och under kontroll. Därför gillar de att planera långt i förväg snarare än att ta saker och ting som de kommer. Vissa arkitekter kan till och med vara manipulativa för att nå önskat resultat.
 • Analyserande. En INTJ är analytisk och ser den större bilden tack vare sitt helhetsperspektiv. Dessa personer gillar också att fokusera mer på abstrakt information snarare än på de konkreta detaljerna. De föredrar därför att tänka på de stora och viktiga frågorna framför de mindre och vardagliga sådana. Det är inte heller ovanligt att dessa arkitekter är perfektionister.
 • Rationalitet. En person med personlighetstypen ENTJ lägger ofta större vikt vid logik än känslor. Vissa arkitekter, dock inte alla, kan därför vara obekväma med att prata om känslor. De föredrar istället att förhålla sig till objektiv information snarare än subjektiv sådan.
Person med personlighetstypen INTJ

Arkitektens styrkor och svagheter

Vi har just gått igenom de olika egenskaper som kännetecknar personlighetstypen INTJ. Men vilka är då arkitektens styrkor och svagheter? Fortsätt att läsa så finner du svaret nedan!

Styrkor:

 • är beslutsamma och hårt arbetande
 • har höga förväntningar
 • är bra på att lyssna
 • kan ta kritik väl
 • gillar abstrakta och teoretiska koncept.

Svagheter:

 • är riktiga perfektionister
 • kan ibland framstå som okänsliga
 • ogillar ofta att prata om känslor
 • kan vara överdrivet analytiska och dömande.

En närmare titt på de kognitiva funktionerna hos INTJ

MBTI står för Myers-Briggs Type Indicator och är ett personlighetstest som bygger på Carl Jungs teorier om personlighetstyper. Här används en kombination av fyra olika kognitiva funktioner som allesammans kan vara antingen inåtriktade (introverta) eller utåtriktade (extroverta). Dessutom kan de kombineras och interagera med varandra på flera olika sätt.

Varje enskild personlighetstyp har en dominant kognitiv funktion som i hög utsträckning präglar personligheten. Dessutom har den även en stödfunktion samt en tertiär funktion (d.v.s. en som kommer i tredje hand) och en underlägsen sådan.

En individ som har personlighetstypen INTJ har följande fyra kognitiva funktioner:

 • introvert intuition (dominant funktion)
 • extrovert tänkande (stödfunktion)
 • introvert kännande (tertiär funktion)
 • extrovert förnimmande (underlägsen funktion).

Läs mer om dessa kognitiva funktioner hos INTJ nedan!

Dominant funktion: introvert intuition.

En INTJ använder sin introverta intuition för att identifiera mönster, innebörder och möjligheter. Därför är en sådan här person duktig på att läsa mellan raderna och förstå den verkliga innebörden av saker och ting. Personen är mer intresserad av vad en viss fakta betyder än att enbart titta på den konkreta fakta som presenteras. Personer med denna personlighetstyp tänker mycket på framtiden och utforskar olika möjligheter. En person som har personlighetstypen INTJ kan minnas sitt intryck av en viss händelse bättre än de exakta detaljerna kring vad som skedde.

Som A.J. Drenth skriver på webbplatsen Personality Junkie kan introvert tänkande ibland framstå som lite magiskt. Det sker i huvudsak undermedvetet och gör att personer med personlighetstypen INTJ kan framstå som spåmän eller profeter. Men i själva verket handlar det om att de tar in kopiösa mängder sensorisk information från sin omgivning. Detta gör att de uppfattar även de små detaljer som tenderar att gå de flesta andra personer förbi. Denna data bearbetar och tolkar de sedan i sitt undermedvetna på ett sätt som gör att insikterna tycks komma ur tomma intet. Men det hela har alltså en betydligt mer rationell förklaring.

Läs även min artikel om hur du kan bli mer intuitiv om du vill utveckla denna förmåga!

Intuition

Stödfunktion: extrovert tänkande

Den sekundära funktionen extrovert tänkande gör att dessa personer attraheras av ordning och reda. De vill ha kontroll och finna en struktur i den omgivande världen. Därför är de väldigt metodiska när de tar sig an ett problem. Personer med personlighetypen INTJ fattar sina beslut utifrån logik och är duktiga på att se samband mellan orsak och verkan.

Tertiär funktion: introvert kännande

Den tertiära funktionen är introvert kännande och detta betyder att den är underordnad de två tidigare nämnda kognitiva funktionerna. En person som utvecklar denna del av sin personlighet lite mer kommer dock att lägga en större vikt vid värderingar och känslig vid beslutsfattande. Därmed kan personen ifråga också känna en större dragningskraft till personer och aktiviteter som stämmer väl överens med de egna värderingarna.

Underlägsen funktion: extrovert förnimmande

Hos personer med personlighetsypen INTJ är extrovert förnimmande en underlägsen funktion. Detta betyder att det är den minst utvecklade kognitiva funktionen men att den ändå har en viss betydelse. I praktiken betyder detta att dessa personer kan bearbeta information med hjälp av sina sinnen. När denna funktion är aktiv kan de känna att de i högre utsträckning lever i nuet och får energi av sin omgivning.

Hur många procent av alla människor är INTJ?

INTJ är en ovanlig personlighetstyp som bara cirka 1-4 % av alla människor tros ha. Därmed är detta den näst mest sällsynta personlighetstypen överlag och den allra ovanligaste bland kvinnor. Allra ovanligast är dock personlighetstypen INFJ (förkämpen), som är snäppet vanligare bland kvinnor än bland män.

Med tanke på att det alltså finns 16 personlighetstyper som ingår i MBTI är bägge dessa typer att betrakta som ovanliga.

Exempel på kända personer och karaktärer med denna personlighetstyp

Det finns förstås många kända personer och fiktiva karaktärer som har (eller har haft) personlighetstypen INTJ. Till dessa hör bland andra:

 • Dwight D. Eisenhower, amerikansk president.
 • Vladimir Lenin, rysk politiker.
 • Nikola Tesla, serbisk-amerikansk uppfinnare.
 • Isaac Newton, engelsk vetenskapsman.
 • Sun Tzu, kinesisk general.
 • Friedrich Nietzsche, tysk filosof.
 • Ludwig van Beethoven, tysk tonsättare.
 • Elon Musk, sydafrikansk-amerikansk entreprenör.
 • Mark Zuckerberg, amerikansk entreprenör.
 • Bruce Wayne, miljardär och hjälte i Batman.
 • Walter White, huvudkaraktär i tv-serien Breaking Bad.
 • Sherlock Holmes, fiktiv detektiv.
 • Dr. Gregory House, huvudkaraktär i tv-serien House.

Så präglas en INTJ i sina personliga relationer

Personer med personlighetstypen INTJ är introverta, reserverade och ägnar en hel del tid åt tankeverksamhet. Dessa personer jobbar helst ensamma och föredrar ofta att ägna sig åt aktiviteter på egen hand framför grupparbeten.

De personer som har denna personlighetstyp är förvisso inte särskilt intresserad av andra personers känslor eller tankar. Men faktum är att de bryr sig väldigt mycket om en mindre skara personer och deras känslor. Det är dessa utvalda få som verkligen står nära dessa personer. En person som är INTJ är villig att hänge mycket tid och energi åt att få sina nära relationer att fungera väl. De är med andra ord bra på att vårda sina vänskapsrelationer.

De personer som har denna personlighetstyp ser vanligtvis inget större värde i småprat eller sociala normer och ritualer. Därför kan det vara ganska svårt att verkligen lära känna dem. Andra personer kan därför ofta se dem som ganska känslokalla, reserverade och ointresserade. Att skaffa sig nya vänner i vuxen ålder kan därmed vara en stor utmaning för dessa personer.

Personlighetstypen INTJ fungerar i regel bättre med personer som tillhör någon av följande personlighetstyper: ENFTP, ENTP eller ESTP. Samtidigt kan de ibland fungera lite sämre med personer som tillhör någon av dessa personlighetstyper: ESFJ, ISFJ eller ISFP. Värt att notera är dock att detta är en ganska grov generalisering och att andra faktorer än personens personlighetstyp ofta har större betydelse för bildandet av nya relationer.

Analytisk person som funderar

Så bör du interagera med en person som har personlighetstypen INTJ

Råkar du ha en person med personlighetstypen INTJ i ditt liv? Då kan det vara värt att ha vissa saker i åtanke. Du kan nämligen behöva hantera personen ifråga lite olika beroende på vilken typ av relation du har med denna.

Lojalitet och förståelse är viktigt i kärleksrelationer med en INTJ

En person som har personlighetstypen INTJ är ofta svår att lära känna. Därför kan det även finnas vissa komplikationer när det kommer till romantiska förhållanden. Om din partner har denna personlighetstyp bör du vara medveten om vikten av lojalitet och förståelse. Du bör inte vara rädd att visa din hängivenhet till din partner. Samtidigt bör du inte heller pressa personen ifråga att visa sina känslor.

Kommunikation är A och O när du har ett kärleksförhållande med en INTJ. Du bör inte förvänta dig att din partner alltid lägger märke till dina subtila signaler. Var därför hellre rak och tydlig med vad du vill och vad du förväntar dig.

En INTJ är en bra vän som är hängiven ett fåtal utvalda vänner

Personer med personlighetstypen INTJ är ofta självgående och gillar att spendera tid i ensamhet. Att bilda nära och starka vänskaper kan därmed ibland vara en utmaning för dessa personer. De fokuserar trots allt väldigt mycket på framtiden och tänker en hel del på den utifrån olika scenarier. Därför kan de välja att undvika att lära känna vissa personer utifrån att de inte tror att en långsiktig vänskap ligger i korten.

Men det finns också goda nyheter när det kommer till INTJ och vänskap. För även om dessa personer sällan har särskilt många vänner kommer de ofta väldigt nära ett fåtal utvalda vänner. De är också väldigt hängivna dessa personer och lojala gentemot dem. De föredrar ofta vänner som även de är introverta, rationella och inte skapar särskilt mycket känslomässigt drama.

Lämpliga yrken för denna personlighetstyp

När en person som är INTJ verkligen intresserar sig för något kommer personen ifråga att sträva efter att nå så långt som möjligt inom det aktuella området. Dessa personer har nämligen höga förväntningar på sig själva och ställer därför höga krav på sig.

Personer med personlighetstypen INTJ är duktiga på att samla in data från sin omvärld, analysera den och komma till nya insikter. De är helt enkelt väldigt logiska och analytiska. De värdesätter kunskap och information, vilket gör att de passar väl som matematiker eller forskare. Dessutom brukar de även kunna visa framfötterna när det kommer till att vara effektiv och kunna tolka information som är lite mer komplex. Därför är det inte heller sällsynt att dessa personer arbetar som ingenjörer, lärare eller jurister.

Några exempel på yrken som passar en INTJ väl är:

 • matematiker
 • forskare
 • ingenjör
 • läkare
 • lärare
 • jurist
 • domare.

Vanliga frågor om INTJ

Vad menas med INTJ?

INTJ är en förkortning för introvert, intuitive, thinking and judging. På svenska betyder detta introvert, intuitiv, tänkande och dömande. Detta är en personlighetstyp som även kallas för arkitekten. Det är en av 16 personlighetstyper i testet MBTI.

Hur många procent är INTJ?

Enligt psykologen David Keirsey har omkring 1 % till 4 % av befolkningen personlighetstypen INTJ. Därmed är detta en av de lite mer sällsynta personlighetstyperna. Allra ovanligast är dock inte denna utan istället personlighetstypen INFJ (förkämpen).

Läs mer