Hem » Mörk empati och mörka empater
Mörk empati

Mörk empati och mörka empater

Empati, förmågan att förstå och dela känslor med andra, anses ofta vara en av de mest positiva och viktigaste mänskliga egenskaperna. Den hjälper oss att bygga starka relationer, främjar samarbete och skapar ett mer sammanbundet samhälle. Men vad händer när denna förmåga används på ett destruktivt sätt? Här utforskar vi ett mindre känt fenomen kopplat till empati, nämligen mörk empati och de individer som besitter denna egenskap – mörka empater.

Mörk empati är en komplex och motsägelsefull kombination av empatisk förmåga och mörka personlighetsdrag som narcissism, machiavellism och psykopati. Till skillnad från vanliga empater, som använder sin sensitivitet för att stötta och hjälpa andra, använder mörka empater sin förmåga till empati för att manipulera och kontrollera sin omgivning. De förstår vad andra känner, men istället för att känna medkänsla använder de denna insikt för att uppnå sina egna själviska mål.

Det är viktigt att förstå och känna igen mörk empati, inte bara för att skydda sig själv från potentiellt skadliga relationer, utan också för att bättre kunna hantera komplexa sociala och yrkesmässiga sammanhang. Genom att belysa detta ämne hoppas vi kunna ge dig de verktyg du behöver för att identifiera och hantera mörka empater i ditt eget liv.

Vi kommer att definiera vad mörk empati är, utforska de drag som kännetecknar mörka empater och diskutera hur denna typ av empati påverkar relationer och arbetsplatser. Dessutom kommer vi att ta upp de psykologiska och emotionella konsekvenserna för dem som utsätts för mörk empati, samt ge praktiska råd om hur man kan skydda sig mot dessa individer. Genom att förstå mörk empati kan vi bättre rusta oss för att hantera de utmaningar som denna skuggsida av mänskligt beteende kan innebära.

Vad är mörk empati?

Mörk empati är ett relativt nytt och komplext begrepp inom psykologin som kombinerar empatiska förmågor med mörka personlighetsdrag. För att förstå mörk empati måste vi först definiera de två komponenter som utgör detta fenomen: empati och mörka personlighetsdrag.

Empati är förmågan att förstå och dela känslor med andra. Det finns två huvudsakliga typer av empati: kognitiv empati – förmågan att förstå en annan persons perspektiv och känslor – och emotionell empati – förmågan att faktiskt känna vad den andra personen känner. Empati är en grundläggande del av mänskliga relationer och bidrar till att främja medkänsla och samarbete.

Mörka personlighetsdrag kan å andra sidan kopplas till “den mörka triaden” av personlighetsdrag: narcissism, machiavellism och psykopati. Dessa drag kännetecknas av en självcentrerad, manipulerande och ibland antisocial inställning till omvärlden. Personer med dessa drag kan vara charmiga och karismatiska men saknar ofta genuin medkänsla och moralisk integritet.

Den mörka triaden

När dessa två komponenter kombineras uppstår mörk empati. En mörk empat har förmågan att förstå och till och med känna andras känslor, men använder denna insikt för att manipulera, kontrollera och utnyttja personer i sin omgivning snarare än att stötta dem. Detta gör mörka empater särskilt svåra att identifiera och hantera eftersom de kan verka väldigt omtänksamma och medkännande på ytan, medan deras verkliga intentioner ofta är egoistiska och skadliga.

Teoretisk bakgrund

Forskningen kring mörk empati är fortfarande i sin linda, men det finns flera teoretiska ramverk som försöker förklara detta komplexa fenomen. En viktig aspekt av mörk empati är att det inte handlar om en total brist på empati, utan snarare en selektiv användning av empati för egen vinning. Mörka empater kan ha en hög nivå av kognitiv empati (intellektuell), vilket gör att de är mycket skickliga på att läsa och förstå andras känslor och tankar. Däremot saknar de ofta äkta affektiv empati (emotionell), vilket innebär att de inte nödvändigtvis känner medkänsla eller bryr sig om andras välbefinnande.

Mörka empater har ofta en förhöjd kognitiv empati, vilket innebär att de kan förstå andras känslor på ett intellektuellt plan. De kan analysera situationer, tolka kroppsspråk och dra slutsatser om hur andra känner sig. Denna förmåga gör att de kan verka empatiska, men det är ofta en ytlig imitation snarare än en genuin medkänsla.

Dessutom kan mörka empater absorbera andras känslor på ett intensivt sätt. De kan bli överväldigade av starka negativa känslor, som sorg, ilska eller rädsla, som om känslorna vore deras egna. Denna förmåga kan vara förvirrande och skrämmande, både för dem själva och för de personer de omger sig med.

Det är viktigt att komma ihåg att mörk empati är komplext och att individer kan visa olika grader av affektiv och kognitiv empati. Vissa mörka empater kan vara mer medvetna om sina beteenden och jobba på att hantera dem på ett mer konstruktivt sätt.

Forskning har visat att personer med mörka personlighetsdrag kan ha en välutvecklad förmåga att känna igen och analysera andras känslor, vilket kan ge dem en strategisk fördel i sociala interaktioner. De använder denna förmåga för att manipulera och kontrollera andra, vilket kan vara särskilt farligt i nära relationer och på arbetsplatser.

Mörk empati kan ses som en adaptiv mekanism för att överleva och trivas i en konkurrensutsatt miljö. Genom att förstå och förutsäga andras beteenden kan mörka empater hantera sociala sammanhang på ett sätt som gynnar dem själva, ofta på bekostnad av andra. Detta gör dem till mästare på manipulation och psykologisk strategi, vilket kan vara både fascinerande och skrämmande för andra.

Därför bör vi utforska och förstå mörk empati samt börja utveckla strategier för att identifiera och hantera dessa individer i våra liv. Att göra detta är nödvändigt för att värna vår egen psykiska hälsa och vårt emotionella välbefinnande.

Karaktärsdrag hos mörka empater

Det kan vara svårt att känna igen en mörk empat eftersom de ofta är duktiga på att dölja sina verkliga intentioner bakom en fasad av charm och karisma. Dessa är några viktiga karaktärsdrag som kan hjälpa oss att identifiera dem:

 • Kognitiv empati utan affektiv empati. Mörka empater har ofta en hög nivå av kognitiv empati. Det innebär att de är mycket duktiga på att förstå och läsa andras känslor och tankar. Dock saknar de den affektiva empati som skulle få dem att känna medkänsla eller omsorg för andra.
 • Manipulativt beteende. En av de mest utmärkande egenskaperna hos mörka empater är deras förmåga att manipulera. De använder sin förståelse för andras känslor och deras svagheter för att kontrollera och påverka dem till sin egen fördel.
 • Charm och karisma. Mörka empater är ofta charmiga och karismatiska. De använder dessa egenskaper för att vinna förtroende och skapa en positiv bild av sig själva. Därmed blir det svårare för andra att upptäcka deras sanna jag.
 • Brist på äkta medkänsla. Trots att de kan verka omtänksamma och stöttande visar mörka empater sällan genuin medkänsla. Deras handlingar är ofta beräknade och syftar till att tjäna deras egna intressen snarare än att hjälpa andra.
 • Strategiskt tänkande. Mörka empater är ofta mycket strategiska och planerande i sina interaktioner. De kan förutse andras reaktioner och anpassa sitt beteende för att maximera sin egen fördel.
Strategiskt tänkande mörk empat

Exempel på mörka empater

För att bättre förstå hur mörka empater fungerar kan vi titta på några hypotetiska exempel:

 • Den kontrollerande partnern. En person i en relation kan verka extremt förstående och omtänksam och alltid veta exakt vad deras partner känner och behöver. Men denna instinkt kan användas för att manipulera och kontrollera partnern, såsom att begränsa dess frihet och självständighet genom att utnyttja personens emotionella sårbarheter.
 • Den strategiska kollegan. På arbetsplatsen kan en mörk empat framstå som den ideala kollegan – hjälpsam, sympatisk och samarbetsvillig. Men bakom kulisserna använder personen sin förståelse för andras känslor för att skapa allianser, sprida rykten och sabotera för andra i syfte att själv klättra uppåt i hierarkin.
 • Familjemedlemmen med dolda motiv. I ett familjesammanhang kan en mörk empat vara den som alltid tycks ha lösningen på alla problem och som vet hur man bäst hjälper andra. Men personens hjälp är ofta villkorad, och familjemedlemmarnas beroende av stödet används för att få makt och kontroll över familjedynamiken.

Exempel på beteenden

Genom att analysera mörka empaters beteenden kan vi få en djupare förståelse för hur dessa personer agerar:

 • Kontrollerande kommunikation. Mörka empater använder ofta subtila former av manipulation i sin kommunikation. Ett exempel på detta är gaslighting, där de får sina offer att tvivla på sin egen verklighetsuppfattning.
 • Skuldförskjutning. De tenderar att förskjuta skuld och ansvar för negativa händelser på andra, samtidigt som de tar äran för positiva utfall som de kanske inte ens har bidragit till.
 • Emotionell utpressning. Mörka empater använder ofta emotionell utpressning, där de hotar med att dra tillbaka sitt stöd eller sin kärlek för att få det de vill ha.

Det är viktigt att känna igen och förstå dessa mönster för att kunna skydda sig själv och andra från de skadliga effekterna av den mörka empatin.

Mörk empati i sociala och yrkesmässiga sammanhang

Mörk empati kan ha djupgående och skadliga effekter på olika typer av relationer. Här tittar vi närmare på hur dessa effekter yttrar sig i vänskaper, romantiska relationer och andra sammanhang.

Vänskaper

Manipulativa vänskaper. Mörka empater kan skapa vänskapsband som verkar vara mycket genuina och stöttande. De kan vara extremt lyhörda för sina vänners behov och känslor, vilket gör att vänskapen känns djup och betydelsefull. Men denna lyhördhet används ofta för att manipulera vännen till att göra saker som gynnar den mörka empaten.

Kontroll och dominans. Genom att förstå och utnyttja sina vänners känslomässiga svagheter kan mörka empater dominera och kontrollera vänskapsrelationer. De kan få sina vänner att känna skuld eller känna sig skyldiga dem något, vilket leder till en obalanserad och ofta skadlig dynamik.

Romantiska relationer

Initial charm och förförelse. I början av en romantisk relation kan en mörk empat framstå som den perfekta partnern – charmig, lyhörd och extremt förstående. Detta kan snabbt skapa ett starkt emotionellt band.

Emotionell manipulation. När relationen har etablerats kan den mörka empaten använda sina kunskaper om partnerns känslor för att manipulera den. Detta kan innefatta gaslighting, som får partnern att ifrågasätta sin egen uppfattning av verkligheten, och emotionell utpressning, där den mörka empaten hotar med att dra tillbaka sin kärlek eller sitt stöd för att få sin vilja igenom.

Isolation och kontroll. En mörk empat kan försöka isolera sin partner från vänner och familj för att stärka sin kontroll över personen. Detta gör att partnern blir mer beroende av den mörka empaten och får svårare att bryta sig fri från relationen.

Familjer

Favorisering och splittring. I en familj kan en mörk empat skapa splittring genom att favorisera vissa familjemedlemmar över andra och använda detta för att spela ut dem mot varandra. Detta kan leda till konflikter och en känsla av otrygghet inom familjen.

Emotionell manipulation av barn. Mörka empater kan också använda sina barn för att uppnå sina egna mål. Till exempel kan de manipulera dem genom skuld och skam, samt använda dem som ett sätt att få makt och kontroll inom familjen.

Arbetsplatser

Mörk empati kan också få stora konsekvenser i yrkesmässiga sammanhang. Här följer några exempel på hur den kan yttra sig på arbetsplatsen:

Kollega med dold agenda. Mörka empater på arbetsplatsen kan framstå som utmärkta medarbetare – stöttande, lyhörda och samarbetsvilliga. Men bakom denna fasad kan de ha en dold agenda samt använda sin empatiska förmåga för att manipulera kollegor och chefer till att fatta beslut som gynnar dem själva.

Strategisk manipulation. De kan strategiskt manipulera dynamiken på arbetsplatsen för att skapa allianser och splittra grupper. Detta kan innefatta att sprida rykten, undergräva andras arbete och ta åt sig äran för andras prestationer.

Karriärklättring. Genom att förstå vad cheferna och ledningen vill höra kan mörka empater framställa sig själva som oumbärliga och pålitliga. Detta hjälper dem att snabbt stiga i graderna. Det sker ofta på bekostnad av deras kollegors välmående och genom orättvis behandling av andra.

Mörk empat som klättrar på karriärstegen

Konsekvenser för arbetsplatskulturen och välmåendet

När mörka empater får inflytande på arbetsplatsen kan det leda till en dålig arbetsmiljö där misstro, stress och osäkerhet råder. Medarbetare kan bli försiktiga och tveksamma till att samarbeta eller dela information med varandra av rädsla för manipulation.

Den konstanta emotionella manipulationen och de intriger som mörka empater skapar kan också leda till ökad stress, ångest och utbrändhet bland medarbetarna. Det kan också leda till hög personalomsättning då anställda försöker undvika den skadliga arbetsmiljön.

Det är med andra ord viktigt att förstå hur mörk empati yttrar sig i olika sammanhang. Först då kan vi identifiera och hantera dessa individer på ett effektivt sätt.

Konsekvenserna av den mörka empatin

Mörk empati kan ha allvarliga psykologiska och emotionella konsekvenser för de personer som utsätts för denna typ av manipulation och kontroll. Dessa är några av de mest framträdande effekterna:

 • Försämrad självkänsla. Att utsättas för en mörk empat kan leda till en betydande försämring av självkänslan. Det manipulerande beteendet, som inkluderar gaslighting och emotionell utpressning, får ofta offret att tvivla på sin egen värdighet och förmåga.
 • Känsla av otillräcklighet. Mörka empater har en förmåga att skapa en känsla av otillräcklighet hos sina offer. Detta gör att de ständigt ifrågasätter sina beslut och handlingar. Det kan i sin tur leda till en konstant känsla av osäkerhet och låg självkänsla.
 • Kronisk stress. Den kontinuerliga manipulationen och kontrollen kan leda till kronisk stress. Offren känner sig ständigt övervakade och bedömda, vilket resulterar i höga nivåer av ångest och stress.
 • Emotionell utmattning. Att vara i en relation med en mörk empat kan vara extremt emotionellt utmattande. Offret måste ständigt hantera komplexa och ofta emotionellt skadliga situationer. Detta leder till såväl fysisk som känslomässig utmattning.
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). I vissa fall kan den emotionella misshandeln leda till utveckling av PTSD. Symtomen kan inkludera återkommande flashbacks, svår ångest och en känsla av ständigt hot.
 • Depression. Långvarig exponering för mörk empati kan också leda till depression. Offret kan uppleva känslor av hopplöshet, djup sorg och ett förlorat intresse för tidigare njutbara aktiviteter.

Om mörk empati och psykisk ohälsa

Personer med mörka personlighetsdrag, som narcissism, machiavellism och psykopati, visar ofta tecken på psykisk ohälsa. Deras manipulativa beteenden kan vara en coping-mekanism för att hantera sina egna osäkerheter och trauman.

Mörka empater kan också uppvisa tecken på andra psykiatriska störningar, såsom ångeststörningar, tvångssyndrom (OCD) och personlighetsstörningar.

Så kan mörk empati behandlas och hanteras

Terapi. För offren är det viktigt att söka professionell hjälp. Terapi kan göra det möjligt att bearbeta trauman och utveckla strategier för att hantera effekterna av den mörka empatin.

Utbildning och medvetenhet. Ökad medvetenhet om, och utbildning i, mörk empati kan hjälpa personer att identifiera och undvika dessa typer av relationer. Det är viktigt att lära sig känna igen tecknen på mörk empati och förstå dess effekter för att kunna skydda sig själv.

Gränssättning och att ta hand om sig själv. Offren måste också lära sig att sätta tydliga gränser och prioritera att ta hand om sig själva. Detta inkluderar att identifiera när en relation är skadlig och att ha modet att avsluta den om det behövs.