Empater har den emotionella känslighetens gåva

Vi lever i en värld som ofta tycks sätta rim och reson framför emotionell intelligens. Därför sticker en empat ofta ut från den grå massan av kallt beräknande personer som inte alltid tycks ha kontakt med sina känslor. Empater är nämligen en väldigt känslig personer som besitter förmågan att på ett djupare plan förstå och ta till sig andra personer känslor. De har den emotionella känslighetens gåva och detta gör att de har mycket att bidra med i samhället.

Samtidigt kan denna gåva vara både en välsignelse och en förbannelse på en och samma gång. För även om känsligheten är en källa till styrka kan den även medföra vissa utmaningar som kräver förståelse och stöttning från omgivningen. Dessutom behöver en empat lära sig att skydda sig själv och hantera sin empati väl.

På denna sida kan du få en uppfattning om vad det innebär att vara en empat. Jag berör bland annat vad den moderna vetenskapen har lärt oss om empati samt vilka utmaningar empater står inför. Dessutom delar jag också med mig av strategier som såväl empaten som dess närstående kan använda sig av för att dra nytta av denna gåva. Genom att kasta ett ljus på det unika hos dessa personer hoppas jag kunna skapa en större förståelse för emotionellt känsliga personer.

Dessa karaktärsdrag kännetecknar empater

Empater har flera utmärkande egenskaper som särskiljer dem från andra människor. Ett av de viktigaste karaktärsdragen är att de är mer mottagliga för känslor, ett annat är att de har en starkare intuitiv förmåga. En tredje viktig egenskap är att de i högre utsträckning än gemene man behöver kunna dra sig undan och vara ensamma. Nedan beskriver jag dessa olika karaktärsdrag lite mer ingående. Jag har även skrivit en separat artikel om vad en empat är och huruvida empater finns på riktigt.

Empater är mer mottagliga för känslor

En empats mottaglighet för känslor gör att personen besitter:

 • Förmågan att känna andras känslor som signa egna. Ett av de mest utmärkande dragen hos en empat är dennes förmåga att ta på sig andras känslor och att känna dessa som om de vore personens egna känslor. Denna djupa emotionella förståelse gör att de på riktigt kan förstå och knyta an till personer på en djupare nivå. Men denna gåva kan även vara överväldigande. Till exempel har många empater svårt att särskilja sina egna känslor från andras.
 • Förmågan att förnimma andras känslotillstånd. Empater är ofta väldigt medvetna om känslostämningen i en viss situation även om denna inte uttrycks av andra. De kan lätt snappa upp små signaler som avslöjar hur andra personer verkligen känner. Några exempel på sådana signaler är: kroppsspråk, tonläge och ansiktsuttryck. Denna förmåga att förnimma andras känslotillstånd hjälper dem att bättre hantera sociala situationer genom förståelse och medkännande.

De har en starkare intuitiv förmåga

En empat är en mänsklig lögndetektor som kan glimta in i framtiden. Detta är möjligt tack vare att personen har:

 • En stark intuitiv förmåga. Empater är kända för att vara väldigt intuitiva och ofta ligga några steg före andra. De kan få till sig information via klardrömmande, plötsliga insikter eller en oförklarlig känsla av visshet. Det är i dagsläget ett mysterium varifrån denna intuition kommer. Helt klart är dock att en empat ofta kan få en magkänsla som visar sig ha rätt och kan vägleda personen när denne fattar olika beslut.
 • Förmågan att se igenom oärlighet och dolda avsikter. Tack vare att empater är extra känsliga och intuitiva personer kan de ofta upptäcka när någon är oärlig eller har dolda motiv. Denna förmåga att se igenom bedrägliga beteenden hjälper empaten att skydda sig själv och andra från exempelvis narcissister och andra toxiska personer.

De behöver i högre utsträckning vara ensamma

Empater har ett stort behov av att vara ensamma för att:

 • Ladda om genom egentid. En empat har en större benägenhet att sköljas över av olika känslor och intryck. Därför kan dessa personer ofta känna sig dränerade eller överväldigade. För att må bra behöver de därför ofta spendera tid i sin ensamhet för att ladda batterierna och hantera sina upplevelser. I ensamheten kan empaten reflektera, meditera och vara kreativ samt återställa sin balans och energi.
 • Ta hand om sig själva. Empater har av naturen en tendens att prioritera andra personers känslor och behov framför sina egna. Därför behöver de göra en medveten ansträngning att även vårda sig själva och sina känsloliv. Till exempel behöver de lära sig att sätta gränser i relationer, ägna sig åt friskvård och helt enkelt ta bättre hand om sig själva. De bör även söka sig till miljöer och relationer som får dem att må bra.

Undrar du fortfarande hur man vet om man är en empat? Ögna i sådana fall igenom den länkade artikeln för att se om du känner igen dig själv i de olika beskrivningarna.

En empat som njuter av sin ensamhet

Vetenskapen om empati och empater

Vissa kan tycka att hela konceptet med empater är lite märkligt och flummigt. Samtidigt finns det dock en ökande mängd vetenskaplig forskning på ämnet som hjälper oss att förstå och förklara fenomenet empati. Genom att ta del av denna forskning kan vi också få en bättre förståelse för de olika uttryck som empatin kan ta sig.

Spegelneuronernas roll

En av de viktiga upptäckter som har gjorts inom neurovetenskapen kopplat till empati är att man ha identifierat spegelneuroner. Dessa särskilda hjärnceller aktiveras både när en person utför en viss handling och när personen bevittnar någon annan utföra samma handling. Denna spegling tros utgöra grunden för empati. Det är nämligen tack vare denna process som vi kan uppleva andra personers känslor och förnimmelser.

Empatispektrumet

Empati kan enklast beskrivas som ett spektrum. Vissa människor beskrivs som väldigt empatiska personer medan andra helt tros sakna empati.

I den övre delen av spektrumet finns de personer som är väldigt uppmärksamma på andra personers känslor och behov. Dessa personer kan påverkas starkt av andras lidande. Därför har de ofta en stark vilja att hjälpa andra och arbetar inte sällan inom socialt arbete eller liknande yrken. Hit hör förstås empater, vilka ibland felaktigt kallas för empatiker.

I den nedre delen av spektrumet finns de personer som har svårt att uppfatta eller bry sig om andra personers känslor. De kan därför upplevas som känslokalla och i lägre grad påverkade av andras lidande. Med detta sagt kan även de personer som befinner sig i den nedre delen av empatispektrumet bry sig om andra. Däremot uttrycker de ofta detta på ett annorlunda sätt.

Olika sorters empati

Forskare gillar också generellt sett att dela in empati i tre olika varianter:

 • Kognitiv empati. Denna variant av empati innebär att man har förmågan att förstå en annan persons perspektiv och sinnesstämning. Detta utan att nödvändigtvis själv uppleva de känslor som personen ifråga känner. Vi kan rent alltså kognitivt förstå vad andra tänker eller känner. Denna förmåga kommer väl tillhands vid kommunikation och problemlösning.
 • Affektiv empati. Denna variant innebär att man har förmågan att ta in någon annans känsla. Detta beskrivs ofta som att man ”sätter sig själv i någon annans skor.” Den affektiva empatin låter oss känna vad andra personer känner och stötta dem i svåra tider.
 • Medkännande empati. Denna variant sträcker sig ett steg längre än till att enbart förstå och känna andras känslor. Den motiverar oss att agera för att lindra andra personers lidande. Detta medkännande är viktigt för att främja altruism och samarbete mellan människor.
En kärleksfull empat

Förmågan till empati kan präglas av arv och miljö

Det är i dagsläget fortfarande okänt exakt vad som ger empater en förhöjd förmåga till empati. Forskare tror dock att en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer kan spela in (d.v.s. arv och miljö). I vissa studier har man lyckats identifiera vissa specifika gener som associeras med empati. I andra studier pekar man istället på den roll som upplevelser i barndomen och anknytningsmönster har. Såväl arv som miljö tros således kunna påverka och hur välutvecklad en persons förmåga till empati är. Ytterligare forskning krävs dock för att ge oss en bättre förståelse för det komplexa förhållandet mellan dessa bägge faktorer i denna fråga.

De utmaningar som empater ställs inför

Även om empater har den emotionella känslighetens gåva och en stor förmåga till empati ställs de ofta inför utmaningar. Det finns nämligen två sidor av myntet – empatin och känsligheten kan vara såväl en styrka som en svaghet. Några exempel på de unika utmaningar som dessa personer har att tackla är: känslomässig överbelastning, empatitrötthet, svårigheter att sätta gränser och utmaningar i relationer till andra. Nedan beskriver jag några av dessa utmaningar mer i detalj.

Känslomässig överbelastning och utmattning

Empater är väldigt känsliga för andras känslor och kan därför lätt överväldigas av känslomässiga stimuli. Dessa kan orsaka känslor av ångest, stress eller emotionell utmattning. Detta kan leda till en slags utmattning om personerna inte prioriterar sig själva och tar fram strategier för att hantera sin känslighet.

Svårigheter att sätta gränser

När det kommer till svårigheter att sätta gränser kan dessa delas in i två kategorier:

 • En tendens att ta på sig andras problem. Empater kan ofta ha svårt att sätta och upprätthålla gränser. Detta beror på att de har en inneboende vilja att hjälpa och stötta andra. Detta kan dock leda till en tendens att ta på sig andra personers problem och känslor. Därför är det inte ovanligt för en empat att åsidosätta sina egna behov och sitt välbefinnande.
 • En svårighet att säga nej eller att sätta sig själv först. Empater har ofta svårt att se till sina egna behov och kan ha svårt att säga nej eller att sätta sig själva i första rummet. Detta kan leda till skuldkänslor, förbittring eller en känsla av att de blir utnyttjade av andra.

Utmaningar i relationer till andra

Det finns vissa utmaningar när det kommer till relationer som ibland kan orsaka problem för empater:

 • En dragning till narcissister. Empater kan omedvetet dras till narcissister och andra manipulativa personer. Dessa personer kan utnyttja empatens naturliga vilja att hjälpa och stötta andra, utan att bryr sig om att de samtidigt dränerar denne såväl känslomässigt som energimässigt.
 • Ett behov av känslomässigt stöd och förståelse. Empater kan behöva känslomässigt stöd och förståelse från sina partner för att må bra i ett förhållande. Det kan till exempel handla om en öppen dialog och kommunikation kring deras känslomässiga behov. Men det kan även röra sig om att de erbjuds tid och plats för ensamhet och avskildhet.

Strategier som kan hjälpa empater att må bra

Trots de utmaningar som empater har att hantera kan dessa personer lära sig att dra nytta av sina unika förmågor. De kan också använda sig av vissa strategier för att må bra och frodas i olika aspekter av livet. Detta genom att utveckla en självmedvetenhet, lära sig att sätta gränser och söka stöd hos andra. genom att göra detta kan de skapa en balans i livet. Läs vidare för att få reda på vilka dessa strategier är!

Självmedvetenhet och hantering av känslor

En viktig strategi är att öka självmedvetenheten och bättre hantera känslorna. Detta kan empater göra genom att:

 • Identifiera och sätta etiketter på känslor. Empater kan ofta gagnas av att regelbundet känna efter hur de känner och sätta etiketter på de olika känslor som de känner. Genom att göra detta kan de enklare få en förståelse för sitt inre känsloliv och lära sig att skilja sina egna känslor från andras.
 • Ägna sig åt mindfulness och meditation. Det kan också vara fördelaktigt att ägna sig åt olika typer av mindfulness, såsom meditation, för att främja självmedvetenheten och hanteringen av känslorna. Genom att meditera kan empater lära sig att bli medvetna om sina känslor utan att vara dömande. De kan även lära sig att hantera sin känslomässiga känslighet.

Sätta gränser och ta hand om sig själva

Det är också viktigt för empater att sätta gränser och se till sitt eget bästa. De kan ta bättre hand om sig genom att:

 • Lära sig att bli mer bestämda. Det är viktigt för empater att lära sig att sätta och upprätthålla gränser för att skydda sig själva. Därför bör en empat lära sig att bli mer bestämd och inte låta sig trampas på av andra människor. På så vis kan personen få de verktyg som krävs för att förmedla sina behov på ett effektivt sätt och sätta gränser gentemot andra.
 • Prioritera och älska sig själva. Empater måste prioritera att ta hand om sig själva för att må bra såväl fysiskt som psykiskt. Därför är det viktigt för dem att ägna sig åt aktiviteter som är gynnsamma för kropp, sinne och själ. Det kan bland annat handla om träning, kreativa aktiviteter och att vistas i naturen. Genom att lära sig att älska sig själva kan empater skapa ett hälsosamt förhållningssätt till sig själva.

Söka stöd och inspiration

Den tredje och sista strategin som jag kommer att nämna här är att stöka stöd och inspiration. Till exempel kan du använda dig av resurser såsom böcker eller poddar för empater. Genom att ta del av sådana kan du få hjälp att ta fram strategier för att hantera dina unika förmågor och utmaningar. Du kan på detta vis tillskansa dig värdefull kunskap, användbara verktyg och finna inspiration som hjälper dig att må bra i livet.

Genom att bygga stark och positiva relationer kan empater också öka andras förståelse för deras unika behov. Såväl vänner som släktingar och partners kan lära sig att känna igen tecknen på känslomässig överbelastning hos empaten i deras närhet. De kan också erbjuda personen en trygg plats där denna kan uttrycka sina känslor och uppmuntras att sätta gränser. På så vis kan anhöriga till empater hjälpa dessa att blomstra och välsigna världen med sina unika förmågor.

Läs mer

Vill du läsa mer om empater? Då rekommenderar jag dig att spana in följande webbplatser:

Senaste artiklarna på Empat.se

 • Vad kan man spå i?

  Vad kan man spå i?

  Människans önskan att kunna skåda in i framtiden är lika gammal som civilisationen själv. Det kan handla om att förutsäga utfallet av ett slag, avgöra den bästa tid punkten för en skörd, eller få reda på om kärleken kommer att besvaras. Denna vilja att förutsäga händelser har alltid varit en del av den mänskliga erfarenheten.…

 • Kärleksläggningar i tarot

  Kärleksläggningar i tarot

  Kärleken är en av de mest komplexa och gåtfulla aspekterna av den mänskliga erfarenheten. Det är inte ovanligt att den får oss att söka svar och vägledning genom tarot. Men hur använder man en kärleksläggning för att gräva djupare i frågor om kärlek? Vilka tarotläggningar för kärlek är mest lämpliga att använda sig, och hur…

 • Hur stora är tarotkort?

  Hur stora är tarotkort?

  Tarotkort används inte bara för att försöka förutsäga framtiden utan även för meditation, personlig insikt och som ett psykologiskt verktyg. Men en fråga som många ställer sig är: ”Hur stora är tarotkort?” Detta kan verka som en simpel fråga, men svaret är mer komplicerat än man kan tro. I den här artikeln utforskar vi detta…


Prenumerera på mitt nyhetsbrev