Två i bägare

Det andra kortet i bägarsviten väcker ofta nyfikenhet och intresse. Detta tack vare sin vackra bild men även för den djupa symboliken. Så vad betyder två i bägare i tarot?

Detta kort förknippas oftast med partnerskap, förbindelser och balanserade relationer. Det kan referera till romantiska förhållanden, vänskap eller affärsrelationer. Generellt handlar kortet om att hitta en harmonisk balans med någon annan person.

Denna artikel syftar till att utforska och belysa vad två i bägare i tarot betyder i olika kontexter. Jag kommer att stolpa upp dess nyckelord, diskutera bilden som pryder kortet och förklara hur du kan tolka detta kort. Så fortsätt att läsa så får du en djup förståelse för detta fascinerande kort!

Läs också min utförliga guide till tarotkort för nybörjare!

Vad betyder två i bägare i tarot?

När du ska tolka ett tarotkort kan det hjälpa att förstå dess grundläggande nyckelord. Dessa ord ger en bra bild av kortets djupare betydelser och teman.

Rättvänt

 • Kärlek. Kärlek är det mest framträdande temat för detta kort. Det indikerar ofta en ny början eller förnyelse inom kärlekslivet.
 • Partnerskap. Kortet handlar inte bara om romantiska relationer utan även om affärsmässiga sådana samt vänskaper. Det speglar en känsla av lika engagemang och ömsesidig förståelse.
 • Förening. Detta kort symboliserar också en förening av två energier eller enheter. Detta på antingen ett andligt, emotionellt eller fysiskt plan.
 • Harmoni. Det utstrålar balans och harmoni mellan två individer eller inom en själv.
 • Ömsesidighet. Kortet har ett fokus på ömsesidig respekt, givande och tagande samt ömsesidig tillfredsställelse.

Uppochnedvänt

 • Osäkerhet. När kortet är uppochnedvänt kan det peka på en känsla av osäkerhet eller tvivel i en relation eller situation.
 • Obalans. Här pekar kortet på potentiella obalanser i en relation. Detta vare sig det gäller en emotionell investering eller någon annan typ av engagemang.
 • Missförstånd. Kortet kan peka på att det förekommer kommunikationsproblem eller missförstånd.
 • Konflikt. Det är en indikation på öppna eller underliggande spänningar som kan leda till stridigheter.
 • Brist på ömsesidighet. Kortet kan också indikera en situation där engagemanget och intresset inte är ömsesidigt.

Så kan du tolka bilden på detta kort

Jag har skrivit en omfattande guide till olika tarotlekar. När du har tänkt köpa tarotkort rekommenderar jag dig att läsa guiden. I den belyser jag nämligen hur du bär resonera när du väljer en tarotlek att införskaffa.

I kortleken Rider-Waite är bilden på detta kort fylld av stark symbolik som bidrar till kortets flerdimensionella betydelse. På kortet ser vi två figurer – en man och en kvinna – som står framför varandra och håller i var sin bägare. Deras bägare rör vid varandras, vilket symboliserar en utväxling eller förening av emotionell energi.

Detaljer i bilden

Tittar du närmare på bilden ser du:

 • Två figurer. Dessa representerar de olika enheter eller energier som är involverade. Detta kan tolkas som två personer i en relation eller två sidor av en själv.
 • Bägarna. Dessa är centrala i bilden och symboliserar emotionella och andliga gåvor eller förbindelser.
 • Ett bevingat lejonhuvudet. Lejonet är en symbol för mod, styrka och suveränitet. Det kan tyda på att relationen eller partnerskapet som kortet representerar är grundat i ömsesidig respekt och kraft. Vingar associeras ofta med frihet och andlighet. De kan indikera att relationen har en transcendent eller andlig dimension och inte bara är materiell eller fysisk.
 • Ormar. Under lejonhuvudet syns två hopslingrade ormar. Ormar är komplexa symboler som kan representera förnyelse, transformation och visdom. I sammanhanget av två i bägare kan de peka på att relationen är transformerande eller läkande i någon annan bemärkelse.
 • Landskapet. Bakgrunden visar ett lugnt och fridfullt landskap som understryker temat av harmoni och balans.
Bild som visar vad två i bägare i tarot betyder

Vad betyder två i bägare i tarot när kortet är rättvänt?

Ovan har jag förklarat vilka grundläggande nyckelord som kan förknippas med detta kort. Jag har även berört den visuella symboliken i bilden på kortet. Nu är det därför dags att förklara vad två i bägare i tarot betyder i olika delar av livet. Jag börjar med att titta på det rättvänt, vilket ofta ses som kortets mest direkt och positiva tolkning.

Kärlek

 • Stark koppling och ömsesidig förståelse. När detta kort dyker upp i en kärleksläggning är det ofta ett tecken på en djup, ömsesidig förbindelse mellan två personer.
 • Möjlig början på en ny relation eller fördjupning av en befintlig. Detta är en utmärkt tidpunkt att inleda en ny romantisk relation eller för att ta en befintlig relation till nästa nivå.
 • Partnerskap och harmoni. Kortet förebådar en tid av harmoni och balans inom en relation, där båda parter känner sig sedda och uppskattade.

Karriär

 • Samarbete och ömsesidig respekt på arbetsplatsen. Kortet indikerar en gynnsam tid för teamwork och projekt med gott samarbete.
 • Bra teamdynamik. Kortet signalerar att du och dina kollegor kommer att fungera väl tillsammans samt komplettera varandras färdigheter.
 • Möjlighet för partnerskap eller samarbetsprojekt. Har du funderat på att inleda ett nytt affärspartnerskap? Då är kortet ett tecken på att det nu kan vara en gynnsam tid att göra detta.

Ekonomi

 • Positiva finansiella beslut som fattas gemensamt. Det kan vara läge att fatta gemensamma ekonomiska beslut, antingen med din partner eller inom din familj.
 • Potentiellt gynnsamt affärspartnerskap. Om du är involverad i en affärsverksamhet indikerar detta kort att ett nytt partnerskap kan vara mycket lönsamt.
 • Balans i ekonomiska frågor. Kortet pekar generellt på en tid av ekonomisk balans och stabilitet. Detta förutsatt att det finns ett ömsesidigt engagemang i att förvalta resurserna väl.

Vad betyder två i bägare i tarot när kortet är uppochnedvänt?

När du drar två i bägare uppochnedvänt behöver detta inte nödvändigtvis vara negativt. Det kan däremot vara en indikation på att det finns utmaningar eller hinder som behöver övervinnas. Detta gäller särskilt inom områden såsom kärlek, karriär och ekonomi. Nedan förklarar jag vad kortet kan betyda i dessa olika kontexter.

Kärlek

 • Osäkerhet eller tvivel. Kortet kan peka på en tid av osäkerhet eller tvivel i en relation. Det kan vara dags att öppet diskutera eventuella bekymmer.
 • Potentiella kommunikationsproblem. Detta kan vara en tid då små missförstånd eskalerar. Eller så har du och din partner svårt att förstå varandras känslor och intentioner.
 • Obalans i relationen. Om en person investerar mer tid, energi eller känslor i relationen än den andra kan detta kort vara en varningssignal.

Karriär

 • Konflikter eller spänningar på arbetsplatsen. Du kan uppleva ökad friktion med kollegor eller överordnade. Det är viktigt att lösa dessa konflikter på ett professionellt sätt.
 • Samarbetsproblem. Teamarbeten och projekt kan drabbas av samarbetsproblem. Det kan vara nödvändigt att omvärdera gruppdynamiken på grund av dessa problem.
 • Misslyckade partnerskap eller samarbeten. Ett föreslaget eller befintligt partnerskap kan visa sig vara mindre lönsamt eller svårt att hantera.

Ekonomi

 • Dåliga ekonomiska beslut eller obalanserad budget. Kortet varnar för potentiella ekonomiska misstag. Detta gäller särskilt de som görs på grund av bristande kommunikation eller överenskommelser med andra.
 • Risk för ekonomiska konflikter med en partner eller inom familjen. Var försiktigt med att fatta ekonomiska beslut utan att rådgöra med de som berörs.
 • Investeringar som inte är ömsesidiga. Det kan också varna för investeringar eller ekonomiska förpliktelser där engagemanget inte är ömsesidigt. Detta medför en ökad risk för förluster.

Så kan du tolka detta kort i relation till andra tarotkort

Det är alltid viktigt att göra en sammanvägd tolkning där du tar hänsyn till relationen mellan övriga tarotkort i läggningen. Till exempel kan två i bägare tolkas olika beroende på vilka kort det kombineras med. Om det dras på en position i närheten av kejsaren kan detta indikera att en affärsrelation eller ett partnerskap kommer att vara framgångsrikt och stabilt.

Vanliga frågor om två i bägare i tarot

Vad betyder två i bägare i tarot rättvänt?

Rättvänt indikerar det ofta en positiv och harmonisk relation, där båda parter är öppna för att ge och ta. Det kan peka på en ny romans, ett lönsamt affärspartnerskap eller en djup vänskap. Omvänt kan det indikera problem eller obalans i en relation.

Avslutande tankar

Vi har nu tagit en omfattande titt på kortet två i bägare. Jag har belyst dess nyckelord och bildsymbolik samt dess mångfacetterade betydelser i olika kontexter. Min förhoppning är att denna artikel har gett dig en heltäckande förståelse för detta kraftfulla tarotkort. Kortet utmanar oss att söka harmoni och balans i våra relationer. Det uppmanar oss även om att vara medvetna om de potentiella utmaningar som vi kan stöta på längs vägen. Med denna kunskap kan du nu ta dig an dina tarotläggningar med en ökad självkännedom och insikt.