Fem i mynt

Idag belyser jag ett kort i Lilla arkanan som är fascinerande och mångsidigt. Det målar upp en bild av förlust och prövning men utlovar samtidigt hopp och andlig utveckling. Så vad betyder fem i mynt i tarot?

Kortet symboliserar oftast svårigheter, förluster och utmaningar, särskilt kopplat till ekonomi eller hälsa. Det representerar även möjligheten att lära sig genom prövningar samt möjligheter till andlig utveckling och förnyelse.

I denna artikel utforskar jag nyckelorden som beskriver vad fem i mynt i tarot betyder rättvänt och uppochnedvänt. Jag analyserar också bilden på kortet och djupdyker i dess betydelse inom områdena kärlek, karriär och ekonomi. Så fortsätt att läsa för att få ytterligare insikt och förståelse för detta fascinerande kort!

Läs även min kompletta guide till tarotkort för nybörjare för att lära dig mer om tarot!

Vad betyder fem i mynt i tarot?

Fem i mynt (även kallat fem i pentagram) är ett kort som vid första anblicken kan verka dystert och illavarslande. Detta kort symboliserar ofta ekonomiska förluster, osäkerhet och utanförskap. Men likt alla tarotkort är dess tolkning flerdimensionell och varierad. Beroende på hur det visas och dess sammanhang kan det även förebåda återhämtning och ökad insikt. Nedan kastar jag ett ljus på de nyckelord som beskriver kortets betydelser rättvänt respektive uppochnedvänt.

Rättvänt

 • Ekonomisk förlust. När kortet dyker upp i en läsning rättvänt indikerar det ofta ekonomiska svårigheter eller förluster. Det kan symbolisera en tid av ekonomisk osäkerhet och utmaningar.
 • Fattigdom. Kortet representerar även fattigdom, inte bara i materiell mening utan även andlig eller emotionell sådan. Det kan till exempel peka på en känsla av otillräcklighet.
 • Osäkerhet. En annan viktig aspekt av detta kort är osäkerhet. Det indikerar en tid av osäkerhet och tvivel, där det kan vara svårt att finna svar och lösningar.
 • Utanförskap. Fem i mynt kan även symbolisera känslor av utanförskap och isolering. Du kan exempelvis känna dig exkluderad eller övergiven.

Uppochnedvänt

 • Ekonomisk förbättring. När kortet visas uppochnedvänt kan det indikera en förbättring av den ekonomiska situationen. Detta genom att tidigare svårigheter har börjat avta.
 • Återhämtning. Uppochnedvänt kan kortet också peka på en tid av återhämtning, både ekonomiskt och emotionellt. Saker och ting börjar helt enkelt falla på plats.
 • Solidaritet. Fem i mynt uppochnedvänt kan också peka på en ökad insikt och förståelse. Tidigare svårigheter och utmaningar kan leda till personlig utveckling.

Så kan du tolka bilden på detta kort

Bilden på detta kort i tarotleken Rider-Waite är rik på symbolik. Det illustrerar kortets huvudsakliga teman: utmaningar, förlust och utanförskap, men också hopp och möjlighet till återhämtning. Nedan förklarar jag hur du kan tolka bilden på kortet.

Vill du kunna betrakta kortet med egna ögon? I min guide till att köpa tarotkort som nybörjare tipsar jag om denna och andra nybörjarvänliga tarotlekar. Läs den för att få förslag på olika lekar samt var du kan köpa dessa!

Beskrivning och tolkning av bilden

När du tittar på bilden på kortet ser du:

 • Två fattiga personer i ett snöväder. Kortet visar två fattiga och nödställda personer som går i ett kallt snöväder. Denna del av bilden symboliserar känslor av uteslutning och svårighet, vilket är två viktiga teman för kortets betydelse.
 • Den skadade personen. En av personerna som avbildas på kortet är skadad och går på kryckor. Detta illustrerar fysisk svaghet och potentiellt lidande. Det understryker också kortets teman om sårbarhet och förlust.
 • Kyrkan i bakgrunden. I bakgrunden finns ett upplyst kyrkfönster som representerar hopp, andlig vägledning och möjlighet till frälsning. Detta indikerar att det även i svåra tider alltid finns hopp samt möjlighet till förändring och förnyelse.
 • De fem mynten. På kyrkfönstret syns fem mynt. Dessa representerar ekonomisk förlust och materialistiska bekymmer, men även möjligheten till återhämtning och nystart.
Bild som visar vad fem i mynt i tarot betyder

Vad betyder fem i mynt i tarot när kortet är rättvänt?

Vad betyder fem i mynt i tarot när kortet dras rättvänt, kanske du undrar? Nedan kan du läsa dig till vad kortet kan betyda kopplat till områden i livet som karriär, kärlek och ekonomi.

Kärlek

 • Svårigheter i relationer. Fem i mynt rättvänt kan peka på en tid av konflikt, missförstånd och känslomässiga avstånd inom relationer. Det kan påminna om att båda parter behöver öppna upp sig för varandra och arbeta igenom sina problem.
 • Känsla av utanförskap. Kortet kan också spegla känslor av isolering eller utanförskap i en relation. Det kan vara nödvändigt att omvärdera relationens dynamik samt att sträva efter en ökad samhörighet och förståelse.
 • Behov av kommunikation och förståelse. Detta kort understryker betydelsen av öppen kommunikation och ömsesidig förståelse för att övervinna hinder och stärka banden till varandra.

Karriär

 • Ekonomisk osäkerhet. I karriären betyder fem i mynt ofta brist på jobb tillfredsställelse eller ekonomisk instabilitet. Kortet kan påminna dig om att vara försiktig med ekonomiska beslut och att utforska alternativa karriärvägar.
 • Missnöjda med nuvarande arbete. Kortet kan också indikera ett missnöje och en frustration på arbetsplatsen. Det är viktigt att fundera på vad som verkligen ger mening och tillfredsställelse i arbetslivet.
 • Möjlighet till omvärdering. Trots utmaningar uppmanar kortet till reflektion och omvärdering av karriärmål och ambitioner. Det finns alltid möjligheter att förändra och förbättra arbetssituationen.

Ekonomi

 • Ekonomiska svårigheter. När det kommer till ekonomi är fem i mynt en stark indikator på ekonomisk förlust och svårigheter. Det pekar på en tid där du bör fatta medvetna ekonomiska beslut och undvika att ta onödiga risker.
 • Förlorad inkomst. Kortet kan förutsäga en förlust av inkomst eller oväntade utgifter. Det kan vara viktigt att ha en reservplan och ett sparande i tider som denna.
 • Behov av omstrukturering av finanserna. Kortet kan också innebära att det är dags att omstrukturera finanserna och överväga nya sätt att hantera pengar.

Vad betyder fem i mynt i tarot när kortet är uppochnedvänt?

Ovan har jag gått igenom kortets innebörd när det dras rättvänt. Så vad betyder fem i mynt i tarot när kortet dras uppochnedvänt? Nedan kan du läsa dig till dess betydelser kopplat till kärlek, karriär och ekonomi.

Kärlek

 • Återförenande. Uppochnedvänt signalerar kortet ofta försoning och lösning av tidigare konflikter inom relationer. Det kan innebära att parterna kommer närmare varandra genom ökad förståelse och kommunikation.
 • Ökad förståelse och solidaritet. När kortet är uppochnedvänt indikerar det en tid av ökad empati, förståelse och solidaritet mellan två partners. Läget är gynnsamt för gemensam utveckling och att fördjupa det ömsesidiga bandet.
 • Förbättrade relationer. Kortet kan i detta läge tyda på en tid där relationer förbättras och stärks. Det signalerar positiv utveckling och möjlighet till förnyad harmoni.

Karriär

 • Möjligheter till förbättring. Kopplat till din karriär kan fem i mynt uppochnedvänt indikera positiva förändringar samt nya möjligheter och vägar framåt. Nu kan tiden vara inne för framsteg och nya projekt.
 • Nya projekt och samarbeten. I sitt uppochnedvända läge förebådar kortet ofta nya samarbeten och projekt som kan vara givande och fruktbara. Detta är en bra tid att utforska nya idéer och att ta initiativ.
 • Uppnåendet av karriärmål. Fem i mynt uppochnedvänt representerar även uppnåendet av mål och ambitioner i karriären. Det pekar på en tid av belöningar och erkännanden för hårt arbete.

Ekonomi

 • Ekonomisk återhämtning. På det ekonomiska planet signalerar detta kort ofta återhämtning och stabilisering när det dras uppochnedvänt. Det pekar på en tid av ekonomisk tillväxt och möjlighet att bygga upp ett välstånd.
 • Nya inkomstmöjligheter. Kortet kan också peka på nya inkomstkällor och möjligheter till ekonomisk utveckling. Det är nu läge att vara uppmärksam på möjligheter och att agera klokt.
 • Positiv förändring av din ekonomiska situation. Uppochnedvänt indikerar fem i mynt övergången från en osäker ekonomisk situation till en säker sådan. Det representerar en tid av positiva förändringar och en förbättring av din ekonomi.

Vanliga frågor om fem i mynt i tarot

Vad betyder fem i mynt i tarot?

Rättvänt representerar kortet ekonomiska problem, isolering och hälsobekymmer men även möjligheter till andlig utveckling genom utmaningar. Uppochnedvänt signalerar det återhämtning, försoning och positiva skiften från tidigare svårigheter.

Avslutande tankar

Genom att utforska och förstå vad fem i mynt betyder kan du lära dig mer om dina egna utmaningar i livet samt de möjligheter som ligger framför dig. Därför är det viktigt att få en förståelse för kortets betydelser när det dras rättvänt såväl som uppochnedvänt. Kortet är nämligen en rik källa till visdom och insikt. Det erbjuder vägledning för dig som söker svar samt bringar klarhet i en komplex värld.