Sex i mynt

I denna artikel fokuserar jag på ett specifikt kort ur sviten mynt och dess betydelse. Artikeln handlar nämligen om det sjätte kortet i denna svit. Så vad betyder sex i mynt i tarot?

Detta kort handlar ofta om balans, rättvisa och generositet, särskilt i ekonomiska och materiella frågor. Det kan också handla om att dela resurser och erkännanden. Kortet kan även indikera en tid av stabilitet eller ömsesidigt givande relationer.

Sex i mynt är ett kort som många finner mystiskt och mångsidigt. Det hyser symboler och betydelser som tangerar områden som ekonomi, relationer och livsbalans. Syftet med den här artikeln är att utforska detta fascinerande kort på djupet. Jag berör därför allt från dess nyckelord och bildspråk till dess olika betydelser kopplat till kärlek, karriär och ekonomi. Dessutom kommer jag även att diskutera kortets betydelse när det är vänt uppochned. Fortsätt att läsa för att fördjupa din förståelse för vad sex i mynt i tarot betyder!

Läs även min kompletta guide till tarotkort för nybörjare för att lära dig mer om tarot!

Vad betyder sex i mynt i tarot?

Sex i mynt kallas ibland även sex i pentagram. För att fullt ut förstå de djupare lagren av detta kort är det viktigt att först bekanta sig med de nyckelord som ofta associeras med det. Nyckelorden kan variera lite grann beroende på ditt val av tarotlek och ditt sätt att tolka korten. Nedan belyser jag dock de som är mest allmänt accepterade och vedertagna.

Rättvänt

 • Generositet. En av de viktigaste aspekterna av detta kort är generositet. Det handlar om att ge utan att förvänta sig något i gengäld samt att dela med sig av sina resurser.
 • Delning. Detta kort symboliserar också betydelsen av att dela. Detta vare sig det gäller tid, pengar eller känslor som delas. Att dela är ett sätt att visa kärlek och medmänsklighet.
 • Givande och mottagande. Sex i mynt understryker vikten av en balanserad akt av givande och mottagande. Det handlar inte bara om att ge utan även om att kunna ta emot.
 • Välgörenhet. Kortet har ofta en konnotation av välgörenhet eller altruism och att hjälpa de som är mindre lyckligt lottade.

Uppochnedvänt

 • Ojämlikhet. När kortet är uppochnedvänt kan det signalera en obalans eller ojämlikhet. Kanske pekar det på en situation där resurser inte fördelas rättvist.
 • Själviskhet. Uppochnedvänt kan kortet också indikera en form av själviskhet eller girighet. Fokus ligger då på personlig vinning snarare än på det kollektiva välståndet.
 • Osäkerhet. Kortet kan även representera ekonomisk eller emotionell osäkerhet, där balansen mellan att ge och ta är ur spel.
 • Ekonomisk obalans. I ekonomiska sammanhang kan det betyda att man lever över sina tillgångar eller har svårt att hantera sina finanser på ett balanserat sätt.

Så kan du tolka bilden på detta kort

Att förstå bilden på kortet är en viktig del i att tolka dess betydelse. Om du inte äger någon tarotlek idag rekommenderar jag dig att skaffa en tarotlek som bygger på systemet Rider-Waite. Detta system är nämligen nybörjarvänligt och många populära tarotlekar bygger på det. I guiden till att köpa tarotkort berättar jag vilka tarotlekar jag själv äger och rekommenderar nybörjare att börja med. Nedan ser du hur bilden på detta kort ser ut i den mest använda tarotleken idag.

Huvudelement i bilden

På bilden ser vi:

 • Sex mynt som är i balans. Bilden visar vanligtvis sex mynt, ofta organiserade i en form som påminner om en våg. Detta symboliserar balans och rättvisa i ekonomiska och materiella angelägenheter.
 • Två personer som mottar välgörenhet. I underkant i bilden finns vanligtvis två personer som sträcker sig mot en rik man. Denna aspekt av bilden porträtterar den sociala och ekonomiska dynamiken mellan olika individer.
 • En rik man som delar ut mynt. En man, vanligtvis klädd i fina kläder, delar ut mynt till de behövande. Detta representerar en generös och välgörande handling.
 • En våg som symboliserar balans. Vissa versioner av kortet har även en våg avbildad i bilden. Vågen är en stark symbol för balans, rättvisa och likvärdighet.

Färgsymbolik och detaljer

När det kommer till färgsymbolik och detaljer tänkte jag först nämna färgernas betydelse i bilden. Färger som grönt, guld (eller gult) och brunt är ofta framträdande. De symboliserar fruktbarhet, välstånd och jordnära energi.

Bilden på kortet innehåller även vissa mindre detaljer som även de har en symbolik. Det kan handla om detaljer som blommor, växter eller arkitektoniska element. Dessa lägger till ytterligare ett lager av betydelse till kortet.

Genom att förstå de olika visuella elementen blir det lättare att greppa vad sex i mynt i tarot verkligen betyder. De tillför nämligen ett lager av mer komplicerade och subtila betydelser till kortet. Dessa är särskilt viktiga att ha i åtanke när vi härnäst utforskar hur kortet kan tolkas kopplat till kärlek, karriär och ekonomi.

Bild som visar vad sex i mynt i tarot betyder

Vad betyder sex i mynt i tarot när kortet är rättvänt?

Med förståelsen för kortets nyckelord och bildens symbolik kan vi enklare tolka vad sex i mynt betyder i olika områden i livet. Nedan går jag igenom hur kortet vanligtvis tolkas när det dras rättvänt.

Kärlek

 • Givande relationer. När detta kort dras i en kärleksläggning kan det ofta betyda att relationen präglas av en hälsosam balans av givande och tagande. Båda parter är generösa mot varandra och det finns en ömsesidig känsla av stöd.
 • Balans i att ge och ta. Det kan också betyda att båda i relationen är lika engagerade och investerade. Detta är viktigt för att relationen ska vara hållbar över tid.
 • Ömsesidig omtanke och stöd. Kortet kan indikera att det finns en stark känsla av gemenskap och att båda parter tar hand om varandra, inte bara fysiskt utan även emotionellt och mentalt.

Karriär

 • Samarbete och delning mellan kollegor. I en karriärsituation pekar sex i mynt på en arbetsmiljö där teamwork och samarbete uppmuntras. Det är läge att dela erkännanden och framgång med kollegorna.
 • Erkännande och belöning för arbete. Kortet kan också vara en indikator på att ditt hårda arbete kommer att bli erkänt och belönat. Det kan handla om en löneökning, en befordran eller andra former av uppskattning.
 • Balans mellan arbete och privatliv. Sist men inte minst kan det symbolisera en välbalanserad arbetslivssituation där du har tid och resurser att även ägna dig åt andra viktiga aspekter av ditt liv.

Ekonomi

 • Ekonomisk stabilitet och säkerhet. I en ekonomisk läsning indikerar sex i mynt ofta ekonomisk säkerhet och stabilitet. Det är ett bra läge att göra investeringar och att spara.
 • Generositet och delning av resurser. Detta är också en tid där du kanske känner dig mer generös och benägen att dela med dig av dina resurser. Detta vare sig det handlar om pengar, tid eller kunskap som du delar med andra.
 • Balanserade investeringar och utgifter. Kortet pekar på en avvägd balans mellan inkomster och utgifter. Denna balans är en viktig faktor för ekonomisk framgång och välfärd.

Vad betyder sex i mynt i tarot när kortet är uppochnedvänt?

När kortet är uppochnedvänt kan det signalera en rad olika problem eller utmaningar. Nedan utforskar jag vad sex i mynt i tarot betyder när kortet vänds uppochned.

Kärlek

 • Obalans i relationen. När detta kort dras omvänt i en kärleksläsning kan det indikera en obalans i relationen. Kanske ger en part mer än den andra. Då kan detta leda till spänningar och konflikter.
 • Bristande ömsesidighet. En brist på ömsesidig kärlek eller stöd kan bli ett problem i relationen. Detta är en tid där du bör se över dina relationer och fundera över om de är givande för dig.
 • Emotionell eller materiell osäkerhet. Kortet kan även peka på en känsla av osäkerhet. Detta oavsett om det är en emotionell eller materiell osäkerhet. Den leda till att relationen som sådan känns ostabil.

Karriär

 • Obalanserad arbetsmiljö. Uppochnedvänt kan kortet indikera en obalanserad arbetsmiljö. Arbetsbördan, erkännandena och belöningarna fördelas inte rättvist mellan medarbetarna.
 • Bristande teamwork och samarbete. Det kan också betyda att teamwork och samarbeten inte fungerar väl på arbetsplatsen. Dessa brister kan leda till en negativ arbetsmiljö och ineffektivitet.
 • Otrygghet på arbetsplatsen. Kortet kan också signalera en känsla av otrygghet eller instabilitet på arbetsplatsen. Den kan leda till stress och oro.

Ekonomi

 • Ekonomisk instabilitet. På den ekonomiska fronten kan sex i mynt uppochnedvänt indikera ekonomiska svårigheter. Kortet kan även peka på en obalans i inkomster och utgifter.
 • Girighet eller överdriven försiktighet. Det kan också betyda att du antingen är för girig eller alltför försiktig med dina ekonomiska resurser. Detta kan leda till ekonomiska problem på lång sikt.
 • Missade investeringar och möjligheter. Kortet kan också symbolisera försummade möjligheter i form av dåliga investeringar eller möjligheter att förbättra din ekonomiska situation som har gått dig förbi.

Jämförelser med andra tarotkort

För att ytterligare fördjupa din förståelse för vad sex i mynt i tarot betyder kan vi jämföra kortet med tre andra tarotkort:

 • Sex i bägare. Medan sex i mynt fokuserar på materiell och ekonomisk balans handlar sex i bägare mer om emotionell balans och nostalgi.
 • Kejsaren. Båda dessa kort kan kopplas till ordning och struktur. Men kejsaren ingjuter mer en känsla av auktoritet och kontroll medan sex i mynt handlar mer om balans och rättvisa.
 • Tio i mynt. Tio i mynt indikerar ofta fullbordan och stora framgångar, särskilt på det materiella planet. Sex i mynt fokuserar istället mer på processen att ge och ta samt det ömsesidiga utbytet av resurser.

Vanliga frågor om sex i mynt i tarot

Vad betyder sex i mynt i tarot?

Rättvänt symboliserar det ofta positiva aspekter som generositet, balans i relationer, erkännanden i karriären och ekonomisk stabilitet. Uppochnedvänt kan det varna för obalans, orättvisa, ojämlikhet, en ensidig relation eller ekonomisk instabilitet.

Avslutande tankar

Sex i mynt är ett komplicerat och mångfacetterat kort som kan tillämpas på flera olika områden i livet. Kortet handlar om balansen mellan att ge och ta samt att dela och vara generös. Det betonar också vikten av rättvisa och likvärdighet.