Fem i stavar

Tarot är en konstform som kan spegla vårt undermedvetna. Många använder tarotleken för introspektion, vägledning och personlig utveckling. Men för att kunna göra detta är det viktigt att förstå kortens betydelser. Så vad betyder fem i stavar i tarot?

Detta kort representerar ofta konflikt, tävling eller en inre strid. Det kan symbolisera en situation där olika personer eller intressen står emot varandra och kämpar för att nå en gemensam lösning eller ett mål.

Kortet visar med andra upp en aspekt av interaktionen mellan människor. Denna interaktion kan vara antingen produktiv eller destruktiv, beroende på hur den hanteras.

Många undrar vad fem i stavar i tarot betyder, och det är ett intressant kort i tarotleken. Det förknippas ofta med konflikt, tävlan och utmaningar, men kan även peka på lösningar och samarbete. Den här artikeln vänder sig till dig som vill fördjupa din förståelse för detta fascinerande tarotkort. Så fortsätt att läsa för att lära dig mer om dess symbolik och betydelser!

Läs även min kompletta guide till tarotkort för nybörjare för att lära dig mer om tarot!

Vad betyder fem i stavar i tarot?

För att förstå den komplexa innebörden hos detta tarotkort kan det hjälpa att börja med dess centrala nyckelord. Dessa ger ett översiktligt ramverk som hjälper oss att tolka kortets betydelser i olika kontexter.

Rättvänt

 • Konflikt. Kortet symboliserar olika typer av konflikter, antingen inom dig själv eller med andra.
 • Tävlan. Det indikerar konkurrens eller en situation där flera parter kämpar om att nå samma mål.
 • Utmaningar. Kortet kan peka på hinder eller problem som behöver lösas.
 • Oenighet. Det kan florera flera olika åsikter och perspektiv som skapar spänningar.

Uppochnedvänt

 • Undvikande av konflikt. Uppochnedvänt är kortet ett tecken på att strider kan undvikas eller har lösts.
 • Samförstånd. I detta läge pekar kortet på en möjlighet till enighet eller gemensamma lösningar.
 • Upplösning av spänningar. Kortet indikerar att en tid av strid eller konflikt är på väg att nå ett slut.
 • Samarbete. Nu är tiden inne för lagarbete och samarbete mot gemensamma mål.

De olika nyckelorden ovan ger dig en grundläggande guide till vad fem i stavar i tarot betyder. Detta ramverk kan du använda dig av för att vidare utforska hur kortet kan tolkas i olika kontexter.

Har du tänkt köpa tarotkort? Är du osäker på vilken tarotlek som är rätt för dig? Läs då min länkade guide för att få hjälp att välja!

Så kan du tolka bilden på detta kort

För att ytterligare fördjupa vår förståelse för detta kort är det viktigt att titta på bildspråket. Därför plockar vi fram den välkända tarotleken Rider-Waite och tar en närmare titt på fem i stavar. Bilden på kortet visar fem personer som håller i varsin stav. Personerna tycks vara indragna i någon sorts konflikt eller tävling. De ser allihop fokuserade och engagerade ut, men deras stavar korsar varandra i en enda röra.

Kläderna och personerna

De fem personerna är klädda i olika typer av kläder. Detta antyder att de kommer från olika bakgrunder eller representerar olika perspektiv och intressen. Detta stärker temat av mångfald och potentiell oenighet.

Bakgrunden

Bakgrunden är ganska neutral men samtidigt öppen. Detta indikerar att situationen är öppen vad gäller utfall. Det finns inte några direkt begränsningar förutom de som deltagarna sätter upp

Symboliken

Kortet är rikt på symbolik:

 • Stavarna symboliserar vilja och handling. I detta sammanhang pekar de på olika viljor eller önskningar som kolliderar.
 • Antalet personer är fem, vilket indikerar komplexitet. Detta är en flerdimensionell situation som inte lätt kan lösas med enkel kommunikation.
 • Den öppna bakgrunden tyder på möjligheter och utmaningar som ligger framför deltagarna. Dessa möjligheter har ännu inte utkristalliserats.

Sammanfattningsvis är bildspråket på detta kort väldigt symboliskt. Vad fem i stavar i tarot betyder är öppet för tolkning på flera olika nivåer. Kortet är en visuell metafor för de utmaningar och möjligheter som vi ofta stöter på i olika aspekter av våra liv.

Bild som visar vad fem i stavar i tarot betyder

Vad betyder fem i stavar i tarot när kortet är rättvänt?

Redan nu kanske du har en ganska bra bild av vad fem i stavar i tarot betyder. Men din förståelse för kortet kan fördjupas när vi börjar applicera dess budskap på olika delar av livet. Därför kommer jag nu att belysa vad kortet kan betyda när det är rättvänt i frågor som rör kärlek, karriär och ekonomi.

Kärlek

 • Potentiella konflikter eller missförstånd. Om du är i en relation kan kortet peka på en tid där osäkerheter, små irritationer eller större problem kommer upp till ytan.
 • Behovet av att hantera utmaningar tillsammans. Det är viktigt att kommunicera och förstå vandras synpunkter för att kunna lösa eventuella konflikter.

Karriär

 • Tävlan på arbetsplatsen. Det kan finnas en kamp om befattningar, projekt eller resurser på din arbetsplats.
 • Utmaningar som kräver att du sticker ut. Du kan stöta på hinder eller utmaningar som sätter din förmåga att samarbeta med andra på prov. Samtidigt är det viktigt att du försöker behålla din individuella styrka och våga sticka ut från mängden.

Ekonomi

 • Ekonomisk kamp. Detta kan vara en tid av ekonomisk osäkerhet. Du kanske behöver kämpa för att behålla det du har eller vinna ny mark.
 • Risk för förluster till följd av konflikt. Är du inblandad i någon form av ekonomisk tävlan, såsom en budstrid på en fastighet? Då kan detta kort indikera att risken för förlust är stor om du inte är försiktig.

Rättvänt signalerar fem i stavar en tid av utmaningar och potentiella konflikter. Dock erbjuder kortet också möjligheten att växa och utvecklas genom dessa erfarenheter. Det är viktigt att förstå och förhålla sig till handa, men samtidigt hålla fast vid sina egna värderingar. Detta kan vara nyckeln till att framgångsrikt ta sig igenom denna fas i livet.

Vad betyder fem i stavar i tarot när kortet är uppochnedvänt?

Så vad betyder fem i stavar i tarot när kortet är uppochnedvänt, kanske du undrar? Dess betydelse skiftar då ganska markant. När kortet vänds uppochned kan det peka på en lösning på tidigare problem eller en övergång från konflikt till samarbete. Nedan förklarar jag hur detta kan yttra sig i kontexter såsom kärlek, karriär och ekonomi.

Kärlek

 • En tid av samarbete och harmoni. Har din relation kantats av bråk och osäkerheter? Då kan detta kort indikera en fas där båda parter är mer samarbetsvilliga och förstående.
 • Lösning på tidigare osäkerheter eller bråk. Detta är en bra tid att lösa oavslutade frågor och lämna gammalt bagage bakom sig.

Karriär

 • Samarbete och lagarbete mellan kollegor. Har det tidigare varit konflikter eller tävlan på arbetsplatsen? Då indikerar detta kort att en tid av mer samarbete och gemensamma mål ligger i korten.
 • Lösning på tidigare arbetsrelaterade konflikter. Konflikter och osäkerheter relaterade till ditt arbete kan komma till en lösning. Arbetsplatsen kan då bli en mer harmonisk plats att vistas på.

Ekonomi

 • Stabila ekonomiska förhållanden genom samarbete eller medling. Om du har varit inblandad i ekonomiska konflikter eller juridiska sådana kan kortet indikera en lösning eller ett samförstånd.
 • Ekonomiska tvister avvärjs eller blir lösta. Detta är en bra id att komma överens och lösa ekonomiska osäkerheter eller tvister.

När fem i stavar visas uppochnedvänt har korten en annan betydelse jämfört med när det är rättvänt. Nu signalerar det ofta en övergång från osäkerhet och konflikt till en mer stabil och samarbetsvillig fas. Detta är en tid som erbjuder möjligheter att lösa gamla problem och strider. Du får nu möjlighet att gå vidare med en förnyad känsla av samarbete och strävan mot gemensamma mål.

Så kan kortet förhålla sig till andra tarotkort

När du tolkar vad fem i stavar i tarot betyder bör du även se till övriga tarotkort i läsningen. Till exempel kan kortet förhålla sig på följande sätt gentemot dessa:

 • Tillsammans med tornet kan fem i stavar indikera en plötslig och oväntad lösning på en pågående konflikt.
 • Tillsammans med stjärnan indikeras en möjlig harmonisering av strider genom hopp och optimism.

Vanliga frågor om fem i stavar i tarot

Vad betyder fem i stavar i tarot?

Rättvänt kan kortet indikera att du är mitt i en konflikt eller konkurrenssituation. Du bör då ta tag i problemet och stå upp för dig själv. När kortet är uppochnedvänt kan det tyda på att en konflikt, tävlan eller inre strid är på väg att lösas.

Avslutande tankar

Fem i stavar är ett mångfacetterat tarotkort med en mängd olika tolkningar och betydelser. När du tolkar detta kort behöver du därför se till den kontext där kortet uppenbarar sig. Kortet ger dig insikt i dynamiken i mänskliga relationer och personlig utveckling. Detta oavsett om det handlar om potentiella konflikter eller möjligheten att lösa dessa. Detta tarotkort uppmanar dig att reflektera över hur du hanterar konflikter och samarbete i ditt liv. Dessutom erbjuder det en nyanserad förståelse av de utmaningar och möjligheter du står inför.