Hem » Tarotkort betydelser » Stora arkanan » Översteprästen

Översteprästen

Tarot är ett gammalt spådomsverktyg som används för att få insikt i ens liv, val och potentiella framtid. En viktig del i att förstå tarot är utforska varje enskilt kort och dess många möjliga betydelser. Så vad betyder översteprästen i tarot?

När översteprästen visas rättvänd förknippas kortet med tradition, sociala grupperingar, konformitet, moral, utbildning, kunskap och trosföreställningar. Omvänt tyder kortet på uppror, karaktärslöshet, okunnighet och brist på överensstämmelse,

Översteprästen tillhör Stora arkanan och är även känd som hierofanten. Detta är ett tarotkort som genomsyras av symbolik. Kortet representerar tradition, konformitet och moralisk ordning. Detta kort spelar en viktig roll i många läsningar och erbjuder insikter i flera olika aspekter av ens liv. I denna artikel belyser jag kortets generella betydelser samt dess innebörd för din kärlek, karriär och ekonomi.

Spana in min artikel om tarotkort för nybörjare om du vill lära dig mer om tarot och tarotkort!

Lyssna även på detta poddavsnitt för att lära dig mer om kortet översteprästen!

Vad betyder översteprästen i tarot rättvänd respektive uppochnedvänd?

Vad översteprästen i tarot betyder varierar beroende på om kortet visas rättvänt eller omvänt (uppochnedvänt). Beroende på hur det visas kan dess betydelse förändras och det kan finnas ett spektrum av möjliga tolkningar. Dessa återspeglar den komplexa och invecklade natur som präglar det mänskliga livet.

När du tolkar detta kort kan det vara bra att utgå från en uppsättning nyckelord eller fraser som kan vägleda dig i förståelsen av kortet. Nedan berättar jag vilka olika nyckelkort du kan ha i åtanke beroende på om kortet är rättvänt eller omvänt.

Rättvänd

 • Tradition. Hierofanten representerar konventionell visdom och samhälleliga traditioner. Han kan symbolisera religiösa och kulturella metoder som har förts vidare i många generationer.
 • Överensstämmelse. Detta kort förkroppsligar social ordning och överensstämmelse med etablerade regler och normer. Det handlar om att passa in i samhället och göra det som förväntas.
 • Moral. Översteprästen står ofta för moral och etik. Han upprätthåller tolkningen av vad som är rätt och fel enligt samhällets normer eller religiösa övertygelser.
 • Etik. Detta kort är även en symbol för andlig eller etisk vägledning. Det kan representera en rådgivare, mentor eller betrodd rådgivare.

Uppochnedvänd

 • Uppror. När hierofanten är omvänd kan kortet föreslå ett uppbrott från traditioner och konventionella normer. Kortet kan tyda på en period av uppror eller ett behov av att ifrågasätta etablerade regler.
 • Frihet. I sin omvända position kan detta kort representera en önskan om personlig frihet och individualitet. Detta gäller särskilt i en kontext av frigörelse från restriktiva samhälleliga förväntningar.
 • Ifrågasättande. Den omvända översteprästen uppmanar ofta dig att utmana status quo och ifrågasätta den etablerade ordningen. Det kan tyda på att det är läge att ompröva gamla övertygelser och föråldrade sätt att göra saker på.
 • Icke-konformitet. När kortet är omvänt kan det även signalera en tid av icke-konformitet. Du själv eller någon annan kan motsätta sig samhällets normer och förväntningar.

Att förstå dessa nyckelord och deras koppling till kortet är viktigt för dig som läser tarot. Med hjälp av nyckelorden kan du enkelt avgöra vad översteprästen i tarot betyder i ett specifikt sammanhang.

Är du intresserad av att komma igång med tarot? Min guide till tarotkort hjälper dig att hitta en passande tarotlek!

Så kan du tolka detta tarotkort

I den flitigt använda Rider-Waite tarotleken avbildas översteprästen (hierofanten) på ett mycket specifikt sätt. Kortet är då rikt på detaljer och symbolik. I mitten ser vi hierofanten i egen hög person. Han avbildas som en religiös figur, i likhet med en påve, sittande på en tron mellan två pelare. De bägge pelarna symboliserar lag och frihet eller lydnad och olydnad. Denna avbildning återspeglar kortets koppling till tradition och etablerade sociala strukturer.

Översteprästen bär en krona med tre lager. De olika lagren representerar det medvetna, undermedvetna och övermedvetna sinnet. Han håller även en spira i sin vänstra hand. Spiran är känd som trippelkorset och representerar hans religiösa status och auktoritet. I sin högre hand gör han en välsignande eller undervisande gest. Han visar två fingrar som pekar mot himlen och två mot jorden. Detta indikerar en bro eller förbindelse mellan dessa båda värdar. Det är även en symbol som återspeglar andliga och jordiska frågor.

Vid hans fötter ligger två korslagda nycklar. De symboliserar nycklarna till himlen eller livets mysterier. Nycklarna symboliserar även balansen mellan det medvetna och undermedvetna sinnet samt upplåsningen av dold kunskap. Framför översteprästen knäböjer två följeslagare eller elever. Den ena är klädd i en dräkt med röda rosor (passion) och den andra i vita liljor (renhet). De båda följeslagarna eller eleverna representerar en balans mellan lust och renhet.

Alla dessa detaljer bildar tillsammans en sammanhängande bild som förklarar vad översteprästen i tarot betyder. Kortet förkroppsligar teman som tradition, religiös doktrin, konformitet och moralisk etik. Genom att förstå symboliken på kortet kan du skapa ett djup i din tolkning. Denna förståelse kan i sin tur hjälpa dig att få djupare insikter i en tarotläsning.

Bild som visar vad översteprästen i tarot betyder

Vad betyder översteprästen i tarot när kortet är rättvänt?

Förhoppningsvis har du genom att läsa denna artikel fått en bra bild av vad översteprästen i tarot betyder. Härnäst kommer jag att dyka djupare ner i kortets betydelser i dess rättvända position. Detta gör jag genom att förklara vad kortet betyder när det sätts i en kontext av kärlek, karriär respektive ekonomi.

Kärlek

I läsningar som fokuserar på kärlek signalerar hierofanten ofta ett förhållande som bygger på traditionella värderingar och delade övertygelser. Om du är singel kan kortet skvallra om att en potentiell partner med dessa egenskaper kommer in i ditt liv. Kortet kan bland annat ha följande betydelser i en kärleksläggning:

 • Traditionella relationer: Detta kort betonar de traditionella aspekterna av kärlek och relationer. Det kan antyda ett kommande frieri, äktenskap eller fördjupat engagemang i ditt förhållande. Det kan också indikera att det är viktigt för dig eller din partner att följa de traditionella stegen i en relation.
 • Stabilitet och struktur: Översteprästen representerar stabilitet och ett strukturerat tillvägagångssätt i relationer. Detta kan betyda att din relation bygger på starka grunder och en delad förståelse. Därmed säkerställs att det finns en solid grund för att relationen fördjupas och utvecklas.
 • Framtiden för en relation: Hierofanten kan peka på en blomstrande relation som stämmer överens med dina andliga övertygelser eller livsvärden. Denna relation kan ge vägledning och hjälpa dig att följa din moraliska kod.

Kom ihåg att översteprästen i tarot är ett kort som förknippas med tradition och samhällsnormer. I termer av kärlek kan detta översättas till att upprätthålla status quo. Det kan även betyda att du uppfyller familjens förväntningar eller strävar mot konventionella milstolpar i ditt förhållande. Kortet kan även signalera ett förhållande som hjälper dig att lära och växa på det andliga planet.

Varje tarotläsning är dock personlig och unik för den frågeställande individen. Ta alltid hänsyn till de andra korten i läsningen, den specifika frågan som ställts och din intuition när du tolkar innebörden.

Karriär

När det kommer till din karriär bär översteprästen på starka budskap om karriärvägar och val. Ofta pekar kortet mot strukturerade omorganisationer och konventionella karriärvägar. Det kan även betona vikten av mentorskap och lärande. I en läsning som kretsar kring karriären kan kortet bland annat betyda:

 • Strukturerade omorganisationer: I ett karriärsammanhang kan detta kort tyda på att du trivs och lyckas i strukturerade, traditionella organisationer. Dessa kan inkludera väletablerade företag eller statliga organisationer. Det kan även handla om någon annan institution som värdesätter hierarki och rutin.
 • Vägledning och mentorskap: Hierofanten symboliserar ofta närvaron eller behovet av en mentor eller vägledare. Det kan betyda att du skulle gynnas av att söka råd från en överordnad eller kollega. Eller så kan kortet tyda på att du är i en position där du kan erbjuda andra din visdom och erfarenhet.
 • Lärande och utveckling: Översteprästen är också ett kort som är knutet till lärande samt anskaffningen av nya färdigheter eller kunskaper. Kortet kan antyda ett behov av vidareutbildning eller utbildning för att gå vidare i karriären. Eller så kan det indikera att du befinner dig i en period av professionell utveckling.
 • Karriärförändringar och utveckling: Detta kort kan även betyda att du genom att hålla dig till beprövade metoder kommer att skörda framgång i din nuvarande karriär. Men om du har funderat på en förändring kan översteprästen också signalera att du först bör göra noggranna efterforskningar. Kortet betonar även vikten av att följa ett systematiskt tillvägagångssätt innan du gör ditt drag.

Som alltid har frågans sammanhang och de övriga korten i tarotläggningen stor inverkan för vad översteprästen i tarot betyder. Rent generellt föreslår dock detta kort en tankeväckande, strukturerad och traditionell inställning till frågor som rör karriären.

Ekonomi

När det gäller ekonomi uppmärksammar hierofanten konventionella finansiella strategier, etiska affärsmetoder och stabilitet. Dessa är några möjliga tolkningar av översteprästens betydelse i en ekonomiorienterad tarotläsning:

 • Traditionella finansiella strategier: Hierofanten uppmuntrar till beprövade metoder när det gäller ekonomi. Det kan vara läge för konservativa investeringar, att spara pengar eller att undvika riskabla ekonomiska beslut. Kortet antyder att du kan nå ekonomisk trygghet och framgång om du håller dig till traditionella metoder.
 • Etisk praxis: Översteprästen har starka band till moral och etik. Därför betonar han i en ekonomisk kontext vikten av att agera etiskt i affärsrelationer. Det kan handla om att betala skatt, att vara ärlig i sina transaktioner och att agera rättvist gentemot handelspartners.
 • Stabilitet och säkerhet: Hierofanten kan också indikera finansiell stabilitet och förutsägbarhet. Kortet kan tyda på att dina nuvarande ekonomiska strategier är sunda och kan leda till långsiktig trygghet. Om din ekonomi för närvarande är stabil kan översteprästen istället uppmana dig att anamma en mer traditionell och stabil strategi.
 • Vägledning i ekonomiska beslut: Kortet kan också föreslå att du söker professionell rådgivning angående din ekonomi. Har du tänkt fatta ett större ekonomiskt beslut, såsom att investera i en fastighet eller starta ett företag? Då kan det vara bra att först rådgöra med en ekonomisk rådgivare.

Som alltid är det viktigt att ta hänsyn till det övergripande sammanhanget för läsningen och den specifika fråga som har ställts. Hierofanten har sitt fokus på tradition, struktur och etik. Därför rekommenderar han generellt ett konservativt och medvetet förhållningssätt i ekonomiska frågor.

Vad betyder översteprästen i tarot när kortet är uppochnedvänt?

När du funderar på vad översteprästen i tarot betyder är det viktigt att ta hänsyn till hur kortet ligger på bordet. Det har nämligen olika betydelser beroende på om det visas rättvänt eller omvänt. Nedan belyser jag det omvända kortets betydelser för frågor som rör kärlek, karriär och ekonomi.

Kärlek

Ibland kan hierofanten dyka upp i en omvänd position i en kärleksläsning. När så sker signalerar kortet ofta att det finns ett behov av att ifrågasätta traditionella förväntningar. Kortet kan även indikera en önskan om frihet. Dessa är några möjliga tolkningar av vad översteprästen i tarot betyder i denna kontext:

 • Icke-traditionella relationer: Den omvända hierofanten kan indikera att ett icke-traditionellt förhållande är mer lämpligt för dig just nu. Detsamma kan vara fallet med ett okonventionellt tillvägagångssätt för kärlek. Det kan röra sig om okonventionella relationsstrukturer, såsom polyamori. Det kan även handla om en önskan om en mindre konventionell väg, såsom att inte vilja gifta sig eller få barn.
 • Utmaningar i befintliga relationer: Kortet kan signalera att du eller din partner känner sig begränsad av förväntningarna eller normerna i ert förhållande. Det kan tyda på ett behov av dialog och samtal om personliga behov och att sätta gränser.
 • Önskan om frihet: Den omvända översteprästen indikerar ofta en längtan efter utökad personlig fryhet i ett förhållandet. Det kan betyda att du behöver mer tid för dig själv eller att balansen mellan ansvarsområdena i förhållandet bör omprövas.
 • Framtiden för ett förhållande: Om detta kort dras i en kärleksläsning kan det tyda på att ditt nuvarande eller framtida förhållande kan utmana traditionella förväntningar på något sätt. Det kan tyda på en relation som utvecklas på ett icke-traditionellt sätt eller ett partnerskap som går stick i stäv med samhällets normer.

Kom ihåg att varje läsning är unik och att kortet bör tolkas tillsammans med övriga kort i dragningen. Även den fråga om kärlek som har ställts bör betraktas när du avgör vad översteprästen i tarot betyder för läsningen. När kortet är omvänt brukar det dock ofta signalera att man går emot det traditionella, önskar sig mer personlig frihet eller utmanar samhällsnormerna.

Karriär

Har översteprästen dykt upp omvänd i en tarotläsning som rör karriären? Då kan kortet antyda en tid av uppror, icke-konformitet eller längtan av frihet från stelbenta strukturer. Dessa är några sätt på vilka du kan tolka den omvända hierofanten i ett karriärsammanhang:

 • Icke-konformitet på arbetsplatsen. Omvänd kan hierofanten indikera en känsla av missnöje med traditionella karriärvägar eller hierarkiska strukturer. Kortet kan vara ett tecken på att det är dags att överväga en mindre konventionell karriär. Det kan även tyda på att du bör ifrågasätta de befintliga normerna på din arbetsplats.
 • Önskan om frihet. Den omvända översteprästen antyder ofta en önskan om mer personlig frihet i karriären. Du kanske känner dig nedslagen av ditt nuvarande jobb och längtar efter en mer flexibel eller kreativ roll.
 • Förändring av riktning: Detta kort kan signalera en fullständig förändring av riktningen i din karriär. Känner du dig oinspirerad eller att du har kört fast i din nuvarande roll? Då kan den omvända hierofanten uppmuntra dig att ta steget vidare och följa en passion eller dröm.
 • Att gå mot strömmen: Den omvända översteprästen kan även uppmuntra dig att utmana status quo. Kortet kan tyda på att du bör gå mot strömmen och förespråkar förändringar på din arbetsplats eller i din bransch. Det kan också handla om att du bör stå upp mot oetiska metoder.

Som alltid bör du komma ihåg att tolka den omvända hierofanten utifrån den aktuella frågan och det övergripande sammanhanget. I allmänhet uppmuntrar detta kort dig att ifrågasätta normerna, söka frihet och vara sann mot din egen väg i karriären.

Ekonomi

När det kommer till ekonomiska frågor kan en omvänd hierofanten betyda en avvikelse från traditionell ekonomisk praxis. Kortet kan även tyda på ett ifrågasättande av etablerade ekonomiska normer. Här följer några möjliga tolkningar av vad översteprästen i tarot betyder i detta sammanhang:

 • Okonventionella ekonomiska strategier: Den omvända hierofanten kan uppmuntra dig att överväga mindre konventionella tillvägagångssätt rörande din ekonomi. Det kan betyda att du bör investera på mer okonventionella sätt eller utforska nya intäktsströmmar.
 • Risktagande: Den rättvända hierofanten rekommenderar ett konservativt tillvägagångssätt. Men när kortet är omvänt kan det istället föreslå att du tar beräknade risker som kan leda till ekonomiska vinster. Detta betyder dock inte att du ska spela bort dina livsbesparingar, utan snarare att du bör vara öppen för möjligheter. Så håll utkik efter ekonomiska möjligheter som kanske avviker lite grann från normen.
 • Ifrågasättande av ekonomiska normer: Den omvända översteprästen får oss ofta att ifråga samhällsnormerna. I ett ekonomiskt sammanhang kan detta innebära att du ifrågasätter din egen syn på pengar. Det kan också betyda att du omvärderar dina ekonomiska värderingar eller att du utmanar status quo i dina ekonomiska affärer.
 • Möjlig finansiell instabilitet: Det är också viktigt att iaktta försiktighet när hierofanten dyker upp omvänd i en läsning som rör ekonomi. Kortet kan nämligen indikerar finansiell instabilitet eller oetiska ekonomiska metoder. Kortet kräver därför att du blickar inåt och omvärderar ditt nuvarande förhållningssätt till ekonomi. Detta för att säkerställa att det överensstämmer med dina långsiktiga mål och värderingar.

Du bör alltid ta hänsyn till frågans sammanhang och de andra korten i läsningen när du tolkar tarot. De övriga korten kan påverka vad översteprästen i tarot betyder i sin omvända position för en fråga som rör din ekonomi. I allmänhet rekommenderar kortet att du är öppen för okonventionella tillvägagångssätt. Det uppmuntrar även till ett beräknat risktagande och ett ifrågasättande av etablerade normer.

Vanliga frågor om översteprästen i tarot

Vad betyder översteprästen i tarot?

När översteprästen visas rättvänd står kortet för visdom, kunskap och andlig insikt. Det kan även representera det traditionella och rituella. Omvänt indikerar kortet dogmatism, okonventionella metoder och behovet att ifrågasätta traditionerna.

Avslutande tankar

Översteprästen i tarot kallas ibland även för hierofanten. Oavsett om kortet dras upprätt eller omvänt har det en mängd olika betydelser och insikter att bjuda på. Dess rika symbolik och olika möjliga tolkningar gör det till ett insiktsfullt kort i vilken tarotläsning som helst.

När kortet visas upprätt förkroppsliga hierofanten tradition, konformitet och moral. Kortet vägleder oss mot stabilitet och etablerade normer i frågor som rör kärlek, karriär och ekonomi. Omvänt uppmanar kortet oss istället att utmana status quo, söka personlig frihet och utforska okonventionella vägar.

Precis som alla andra tarotkort har översteprästen en betydelse som inte är fast och skriven i sten. Istället skiftar betydelsen och anpassas bbaserat på den ställda frågan och de övriga korten i läsningen. Det övergripande sammanhanget och din personliga intuition bör vara vägledande när du tolkar kortet. Om du omfamnar denna rörlighet kommer du att kunna låsa upp hierofantens djupaste insikter. Genom att göra detta kan du tillämpa dem i ditt liv på ett effektivt sätt.

Kom ihåg att tarot är ett verktyg för introspektion och vägledning – det är inte något som beslutar din framtid. Använd gärna kortets visdom för att belysa din väg, men tänk på att du i slutändan har makten att forma ditt öde.