Rättvisa

Jag har bestämt mig för att förklara betydelsen hos alla 22 kort i Stora arkanan. Nu har det blivit dags att kasta ett ljus på det elfte kortet i ordningen. Så vad betyder rättvisa i tarot?

Detta är ett tarotkort som symboliserar just rättvisa, balans, sanning samt orsak och verkan. Det tyder ofta på att frågeställaren uppmanas att ta ansvar för sina handlingar och behandla andra som personen själv vill behandlad. Det kan även antyda lösningen på juridiska frågor.

När kortet är rättvänt (upprätt) betyder kortet rättvisa, sanning samt lag och ordning. Det ber frågeställaren att vara ärlig, söka sanningen och eftersträva balans. De beslut som fattas nu måste vara rättvisa, även om de inte är enkla eller gynnsamma på kort sikt.

När kortet är omvänt (uppochnedvänt) betyder det orättvisa, bristande på ansvarstagande och oärlighet. Det kan betyda att ett beslut inte gick den väg som du hade önskat. Eller så kan kortet indikera att du försöker undvika att ta ansvar för dina handlingar.

Värt att notera är att innebörden av ett tarotkort ofta påverkas av de övriga korten i läsningen. Dessutom kan dess betydelse påverkas av dina egna livserfarenheter och nuvarande omständigheter. Fortsätt att läsa för att få mer information om vad rättvisa i tarot betyder i olika sammanhang!

Läs även min kompletta guide till tarotkort för nybörjare för att lära dig mer om tarot!

Vad betyder rättvisa i tarot rättvänt respektive uppochnedvänt?

Innan vi går vidare med att diskutera betydelsen av rättvisa och kortets symbolik tänkte jag belysa dess nyckelord. Dessa är nämligen utmärkta att utgå från när du vill tolka vad detta kort betyder i en läsning.

Du kan även lära dig mer om kortet i detta avsnitt av Narrens Resa:

Rättvänt

När detta kort visas rättvänt förknippas det med flera kraftfulla nyckelord:

 • Balans. Kortet har en stark koppling till jämvikt och rättvisa.
 • Sanning. Detta är ett annat nyckelord som understryker vikten av ärlighet och transparens i handling och kommunikation.
 • Lag och ordning samt rättvisa. Dessa ord betonar att kortet är kopplat till rättvisa, moral och de etiska konsekvenserna av våra handlingar.

Uppochnedvänt

När kortet visas omvänt (uppochnedvänt) omvänds dess energier och ger en annan innebörd. Den uppsättning av nyckelord som du då kan använda för att tolka kortet är:

 • Orättvisa. Detta är ett viktigt nyckelord som tyder på en situation där balansen eller rättvisan saknas.
 • Brist på ansvar. Detta begrepp varnar för att du kanske undviker att ta ditt ansvar eller förnekar konsekvenserna av dina handlingar.
 • Oärlighet. Sist men inte minst förknippas detta kort med oärlighet. Oärligheten kan yttra sig i form av bedrägligt beteende, dolda sanningar eller oetiskt beteende.

Planerar du att ta steget in i tarotens mystiska värld? Se då min guide till att välja en lämplig tarotlek för att få tips och råd!

Så kan du tolka bilden på detta kort

Genom att få en bättre förståelse för den visuella symbolik som pryder rättvisa i tarot kan du enklare tolka detta kort. När jag tolkar bilden på kortet kommer jag att utgå från tarotleken Rider-Waite.

Beskrivning av den sittande figuren och hennes attribut

I tarotleken Rider-Waite representeras kortet rättvisa av en sittande kvinna, närmare bestämt fru Justitia. Hon bär en röd mantel, vilken symboliserar visdom och makt, samt en kappa som representerar medkänsla. Kronan på hennes huvud står för gudomlig auktoritet. Mantelns fyrkantiga spänne indikerar ett behov av ordning.

Analys av symboliken bakom vägskålarna, svärdet och pelarna

Kvinnan på kortet håller en våg i sin vänstra (passiva, undermedvetna, mottagande) hand. Vågen står för balans och opartiskt vägande av saker och ting. Det tveeggade svärdet i hennes högra (aktiva, medvetna, givande) hand symboliserar rationalitet. Det faktum att svärdet är tveeggat återspeglar också konsekvenserna av våra handlingar, oavsett om dessa är rättvisa eller orättvisa.

På sidorna omges kvinnan av två grå pelare, liknande de som syns på kortet översteprästinnan. Dessa båda pelare står för lag och struktur och fungerar som portar till visdom och kunskap. Mellan pelarna syns ett skynke som representerar dolda sanningar vilka ännu inte har avslöjats.

Tolkning av färgschemat och dess relevans

Kortets färgschema har viktiga symboliska betydelser:

 • Gult. Den gula bakgrunden betyder intellektuell klarhet.
 • Rött. Den röda manteln hintar om handling baserad på klart tänkande.
 • Grönt. Den gröna kappan indikerar vård och utveckling.

Kombinationen av dessa färger belyser den harmoniska balansen mellan intellekt och känslor, beslut och handling samt utveckling och ansvar. Det är denna balans av egenskaper som kortet rättvisa bidrar med i en läsning.

Bild som visar vad rättvisa i tarot betyder

Vad betyder rättvisa i tarot när kortet är rättvänt?

Nu vill du förmodligen veta vad rättvisa i tarot betyder när kortet är rättvänt. Jag kommer därför att beskriva dess innebörd när det kommer till kärlek, karriär och ekonomi.

Kärlek

När detta kort visas rättvänt i en läsning rörande kärlek antyder det behovet av balans, sanning och rättvisa i relationer. Det kan indikera att ett viktigt beslut om ditt kärleksliv måste fattas. Du bör då närma dig detta beslut med en ärlighet och opartiskhet.

Om du är singel kan kortet antyda att du snart kommer att träffa någon som checkar alla boxar. Om du är i ett förhållande kan kortet antyda behovet av att lösa ett problem genom öppen och ärlig kommunikation.

Karriär

När detta kort visas rättvänt i en läsning rörande karriär och jobb pekar det ofta på rättvisa på arbetsplatsen och en jobbstabilitet. Det uppmuntrar dig att upprätthålla dina etiska gränser och fatta moraliska beslut.

Har det funnits en pågående fråga eller tvist på din arbetsplats? Om så är fallet föreslår kortet rättvisa att lösningen kommer vara rättvis och balanserad. Letar du efter ett nytt jobb? Då kan detta kort antyda att du kommer få ett stabilt jobb som matchar din känsla för rättvisa och etik.

Ekonomi

När detta kort visas rättvänt i en läsning rörande ekonomi betecknar det en känsla av balans och lämpliga belöningar. Det antyder att din ekonomiska situation är, eller snart kommer att vara, rättvis och rättfärdig.

Om du har varit flitig och ansvarsfull med dina pengar kan du förvänta dig rättvisa belöningar. Men om du har tagit genvägar eller smitit undan ansvar varnar kortet för att detta kan få ekonomiska konsekvenser. Kortet är en påminnelse om den karmiska lagen – du skördar vad du sår.

Vad betyder rättvisa i tarot när kortet är uppochnedvänt?

Rättvänt betyder rättvisa i tarot balans, sanning och rättvisa. Men när kortet är uppochnedvänt (omvänt) indikerar det ofta en situation där dessa element saknas eller har förvrängts. Nedan beskriver jag vad det omvända kortet betyder för ditt kärleksliv, din karriär och din ekonomi.

Kärlek

När detta kort visas uppochnedvänt i en läsning som rör ditt kärleksliv kan det antyda på obalanser i ditt förhållande. Det kan även tyda på en möjlig oärlighet eller orättvis behandling. Koret kan peka på olösta problem eller känslor av orättvisa.

Om du är singel kan kortet antyda att du har ett bagage från tidigare relationer. Detta behöver du då lösa för att attrahera en rättvis och balanserad relation i ditt liv. Kortet uppmanar dig att genast ta itu med oärlighet eller orättvisa.

Karriär

När detta kort visas uppochnedvänt i en läsning som rör din karriär pekar det på instabilitet i karriären, orättvisa eller oetiska beslut på din arbetsplats. Det kan betyda att du känner dig undervärderad eller dåligt behandlad på jobbet. Alternativt kan det innebära ett tidigare misstag eller oetiskt beslut som påverkar ditt yrkesliv. Detta kort uppmanar dig att reflektera över ditt yrkesmässiga uppförande och att föra fram eventuella orättvisor eller oetiska beteenden i ljuset.

Ekonomi

När detta kort visas uppochnedvänt i en läsning som rör din ekonomi föreslår kortet ofta en ekonomisk instabilitet eller obalans. Det kan innebära att du inte belönas rättvist för dina ansträngningar eller att du ställs inför de ekonomiska konsekvenserna av tidigare beslut.

Kortet varnar för ekonomiska genvägar eller oetiska handlingar. Det påminner dig också om att varje handling har en karmisk konsekvens. Kortet indikerar att du bör omvärdera ditt ekonomiska beteende samt sträva mot ett mer balanserat och etiskt tillvägagångssätt.

Kortet rättvisa i tarot

Om rättvisa i tarot och personlig utveckling

Rättvisa i tarot är ett kort som inte bara handlar om yttre situationer; det påverkar även vår inre värld. Kortet uppmanar oss att främja balansen, sanningen och rättvisan inom oss själva.

Reflektioner kring personliga sanningar och värderingar

När du drar rättvisa i en läsning antyder kortet ett behov av att reflektera kring dina personliga sanningar och värderingar. Är du ärlig mot dig själv? Lever du i linje med dina viktigaste värderingar? Detta kort uppmuntrar till introspektion och uppriktighet mot dig själv. Genom att anamma detta förhållningssätt kan du ta viktiga steg på din resa mot personlig utveckling.

Rättvisans roll för att främja personligt ansvarstagande

Rättvisa i tarot är ett kort som betonar personligt ansvarstagande. Kortet är en påminnelse om att vi är ansvariga för våra handlingar och deras konsekvenser. Denna förståelse kan vara viktig för självförbättring och personlig utveckling. Den uppmuntrar oss nämligen att göra val som ligger i linje med vårt högre jag.

Navigera genom livets val med rättvisans visdom

Livet erbjuder oss en mängd olika valmöjligheter. Tarotkortet rättvisa lär oss att visdom ligger i att fatta beslut som respekterar balans, sanning och rättvisa. Detta tillvägagångssätt resulterar inte bara i positiva yttre resultat – det främjar även inre utveckling. Detta genom att skapa en känsla av fred och integritet.

Så samspelar rättvisa med andra kort i Stora och Lilla arkanan

Genom att förstå hur rättvisa samspelar med andra kort i tarotleken kan du lägga till ytterligare ett lager av tolkning i samband med en läsning.

Samband och kontraster med andra kort i Stora arkanan

Rättvisa är ett kort som har viktiga kopplingar och kontraster till andra kort i Stora arkanan. Till exempel kan den balans som kortet symboliserar jämföras med kortet måttfullhet och dess måttfulla tema. Samtidigt kan dess betoning av sanningen stå i kontrast med månen och dess illusioner. Dessa relationer kan fördjupa vår förståelse av vad rättvisa i tarot betyder i förhållande till andra kort och nyansera vår läsning.

Rättvisas samspel med sviterna i Lilla Arkanan

Rättvisa kan också interagera på ett intressant sätt med färgerna i Lilla arkanan:

 • Kortet paras ihop med sviten bägare, för att flytta fokus för läsningen till känslomässig balans eller rättvisa i relationer.
 • Ihop med stavar kan rättvisa föreslå behovet av rättvisa handlingar eller balanserad energi.
 • I kombination med svärd kan kortet betona vikten av intellektuell ärlighet eller rättvisa beslut.
 • Tillsammans med mynt kan det indikera ekonomisk balans eller rättvisa resultat i materiella frågor.

Genom att känna till dessa möjliga interaktioner kan du göra en läsning mer dynamisk och insiktsfull.

Vanliga frågor om rättvisa i tarot

Vad betyder rättvisa i tarot?

Rättvisa i tarot representerar balans, ärlighet och lag. Rättvänt symboliserar det rättvisa beslut och ansvar för handlingar. Omvänt kan det indikera orättvisa eller undvikande av ansvar. Kortet uppmanar till självreflektion och att agera med integritet.

Avslutande tankar

I denna artikel har jag belyst vad kortet rättvisa i tarot betyder i olika sammanhang. Kortet bär på en kraftfull symbolik för balans, sanning och rättvisa. Det är därför en kraftfull guide som kan hjälpa oss att navigera olika aspekter av våra liv. Integrera gärna korets vägledning i ditt dagliga liv, för att främja en djupare känsla av balans, ärlighet och rättvisa i dina handlingar och beslut.