Världen

Du kan bland annat använda tarotkort för att få åtkomst till djupa insikter i ditt undermedvetna. Alla korten i en tarotlek har en unik och kraftfull symbolik som är kopplad till olika aspekter av livet. Så vad betyder världen i tarot?

Världen symboliserar helhet och uppfyllelse av ett mål eller en livscykel. Kortet representerar även en känsla av att ha nått harmoni och balans i livet. Det är ofta ett tecken på att du är på rätt väg och nära att slutföra en fas eller uppgift.

Detta är det 21:a kortet i Stora arkanan i tarotleken och symboliserar kulmen på en resa. Detta kort betyder också att du når fulländning och förstår hur de världsliga upplevelserna hänger ihop med varandra. Kortet har en rik och komplex väv av möjliga betydelser. De olika betydelserna kan kasta ljus över diverse områden i ditt liv. Till exempel kan de ge svar och insikter kopplade till kärleken, karriären och ekonomin.

I den här artikeln kommer jag att fördjupa mig i symboliken och vad världen i tarot betyder i olika sammanhang. Oavsett om du är ny till tarot eller har arbetat med korten under en längre tid rekommenderar jag dig att läsa vidare. Genom att göra detta kan du öka din förståelse och fördjupa din förmåga att tolka detta kort.

Läs även min kompletta guide till tarotkort för nybörjare för att lära dig mer om tarot!

Vad betyder världen i tarot?

Världen är ett tarotkort med flera olika lager av betydelser som enklast kan förstås med hjälp av vissa nyckelord. De olika nyckelord som förknippas med kortet varierar beroende på om kortet dras rättvänt eller omvänt (uppochnedvänt). Du hittar nyckelorden för bägge dessa scenarion nedan.

Rättvänd

 • Fullbordande. När du tolkar vad världen i tarot betyder är en av de främsta betydelserna av kortet fullbordande. Det representerar slutet på en cykel, det slutgiltiga resultatet av en lång resa eller kulminationen av en viss fas i livet.
 • Uppfyllelse. Detta kort pekar på en känsla av uppfyllelse och tillfredsställelse. Det antyder att ditt hårda arbete är på väg att löna sig, vilket banar väg för en känsla av prestation.
 • Integration. Världen representerar också integration. Vad jag menar med detta är att kortet indikerar harmoni och enhet mellan olika aspekter av livet. Det kan till exempel röra sig om en integration mellan det fysiska, det känslomässiga och det andliga.
 • Resa. I många tarotläsningar är världen kopplat till en resa av något slag. Det kan till exempel vara internationella resor, utforskning eller en utvidgning av dina horisonter.

Uppochnedvänd

 • Ofullständighet. Omvänt betyder världen i tarot ofta ofullständighet. Kortet kan vara en indikation på oavslutade affärer eller mål som ännu inte har uppnåtts.
 • Fördröjning. I sitt omvända läge kan kortet även tyda på förseningar eller hinder. Dessa kan hindra dig från att nå det önskade resultatet.
 • Stagnation. Världen kan också föreslå stagnation eller brist på framsteg när kortet dras uppochnedvänt. Det pekar på en fas där saker och ting verkar stå stilla.
 • Brist på uppfyllelse. Omvänt kan detta kort också peka på en brist på uppfyllelse eller ett missnöje med dina prestationer.

Dessa olika nyckelord kan du se som en utgångspunkt till att tolka vad världen i tarot betyder. Den exakta innebörden av kortet bör dock tolkas utifrån det aktuella sammanhanget, den ställda frågan och din intuition.

Funderar du på att börja spå i tarot? Läs då min guide till att köpa tarotkort för att få hjälp att välja ut en lämplig tarotlek!

Så kan du tolka bilden på kortet

I tarotleken Rider-Waite Tarot har kortet världen ett rikt och komplex bildspråk. När du tittar på bilden ser du genast att det rymmer en myriad av möjliga betydelser. Genom att förstå de olika symbolerna kan du enklare tolka kortets budskap. Så här kan du tolka de olika symbolerna på kortet:

Kvinnan i lagerkransen

I mitten av kortet ses en naken kvinna dansa inuti en stor lagerkrans. Hon håller i två trollstavar eller batonger, en i varje hand. Dessa symboliserar balans och harmoni. Hennes nakenhet representerar själens renhet och den frihet som kommer med fullbordandet. Lagerkransen är en symbol som ofta förknippas med seger och prestation. Här representerar den snarare att en cirkel sluts på ett framgångsrikt sätt.

Figurerna i hörnen

De fyra figurerna i kortets hörn representerar de fasta tecknen i zodiaken:

 • Mannen uppe till vänster representerar stjärntecknet vattumannen.
 • Örnen uppe till höger representerar stjärntecknet skorpionen.
 • Lejonet nere till höger representerar stjärntecknet lejonet.
 • Tjuren nere till vänster representerar stjärntecknet oxen.

Dessa figurer symboliserar även de fyra elementen: luft, vatten, eld och jord. Dessa representerar i sin tur harmonin i den fysiska världen. Deras närvaro indikerar att alla element i världen är i balans och samarbetar för att skapa en holistisk upplevelse av livet.

Bild som förklarar vad världen i tarot betyder

Bildspråket på kortet är rikt och detaljerat samt hjälper dig att tolka vad världen i tarot betyder. Men det är samtidigt viktigt att du även väger in din egen intuition och sammanhanget när du gör din tolkning. Även dessa är nämligen viktiga komponenter i tolkningen av kortet och dess betydelse i en specifik situation.

Tänk också på att kortet ofta representerar fullbordandet av Narrens resa. Denna resa påbörjas med narren och avslutas med världen. Kortet är en naturlig avslutning på resan som ger en känsla av fulländning.

Vad betyder världen i tarot när kortet är rättvänt?

När världen visas rättvänt i en läsning indikerar kortet vanligtvis en tid av slutförande, uppfyllande och prestation. Kortet pekar på att du är i slutet av en fas i livet och redo att påbörja ett nytt kapitel. Nedan fördjupar jag mig i vad detta kan betyda för din kärlek, karriär och ekonomi.

Kärlek

När världen dyker upp i en kärleksläggning indikerar kortet ofta att du har nått en ny nivå i ditt förhållandet. Det kan betyda att du och din partner flyttar ihop, förlovar er eller når en djupare nivå av förståelse. Om du är singel kan kortet betyda att du har avslutat en tid av personlig utveckling och nu är redo för en ny relation.

Karriär

I en karriärläsning betyder kortet världen i tarot prestation och erkännande. Det kan betyda att du slutför ett viktigt projekt, får en befordran eller når ett långsiktigt karriärmål. Kortet antyder att ditt hårda arbete är på väg att löna sig och att du är redo för nya utmaningar i karriären.

Funderar du på att byta jobb eller kanske till och med byta karriär? Då kan kortet indikera att det nu är en bra tid att göra denna förändring.

Ekonomi

När det kommer till ekonomi är världen ofta ett positivt kort som symboliserar ekonomisk framgång och stabilitet. Kortet antyder att du har arbetat hårt och hanterat dina finanser väl. Därför ser du nu resultatet av dina ansträngningar. Det kan också indikera att en tid av ekonomiska svårigheter närmar sig sitt slut och att du går mot en mer stabil ekonomisk framtid. Detta kan vara en bra tid för investeringar, så länge de är väl genomtänkta och noga övervägda.

Tänk på att betydelserna av vad världen i tarot betyder kan vara nyanserade. De kan även variera beroende på frågans sammanhang och de kort som omger det i tarotläggningen.

Vad betyder världen i tarot när kortet är omvänt?

När världen visas omvänd i en tarotläggning pekar kortet vanligtvis på förseningar, bakslag och oavslutade affärer. Även om det initialt kan verka vara negativt kan kortet även vara en värdefull indikator. Det indikerar nämligen att det fortfarande finns läxor som du kan lära dig eller uppgifter som ska slutföras. Detta innan du sedan går vidare och inleder ett nytt kapitel i livet. Nedan kan du läsa dig till vad kortet betyder uppochnedvänt kopplat till kärlek, karriär och ekonomi.

Kärlek

Kopplat till din kärlek kan det omvända kortet världen tyda på en relation som inte har nått sin fulla potential. Om du är i ett förhållande kan det betyda olösta problem som behöver uppmärksammas innan du går vidare. Om du är singel kan kortet representera olösta problem som hindrar dig från att inleda en ny romantisk relation.

Karriär

I ett karriärsammanhang kan den omvända världen innebära ouppfyllda ambitioner eller mål. Kortet kan peka på en brist på framsteg eller att du känner att du har kört fast i din nuvarande karriär. Eller så kan kortet antyda att du snabbt rör dig mot en ny fas i yrkeslivet utan att helt slutföra eller dra lärdom av den nuvarande fasen.

Detta kort uppmuntrar dig att se över dina mål, ta itu med eventuella oavslutade uppgifter och knyta ihop lösa ändar. Först därefter är du på riktigt redo att gå vidare till nästa fas.

Ekonomi

Vad gäller ekonomi kan världen i tarot betyda bakslag eller förseningar kopplade till ditt ekonomiska välstånd. Kortet kan antyda att dina ekonomiska mål ännu inte har uppnåtts eller att det finns hinder på vägen mot ekonomisk framgång. Det kan även indikera en brist på tillfredsställelse med din nuvarande ekonomiska situation.

Kortet uppmanar dig att omvärdera dina ekonomiska vanor och göra nödvändiga förändringar. Det uppmuntrar dig även att identifiera eventuella oavslutade ekonomiska uppgifter eller skyldigheter.

Kom ihåg att det uppochnedvända kortet världen inte nödvändigtvis är ett negativt tecken. Det kan snarare vara en indikator på att det finns ytterligare arbete att göra eller lärdomar att lära. Detta innan du uppnår dina önskade resultat. Likt alla andra tarotkort kan också dess exakta betydelse variera. Betydelsen påverkas bland annat av andra kort i läsningen, frågans sammanhang och din intuition.

Kortet världen i tarot

Vad världen i tarot betyder i olika tarotläggningar

När du funderar över vad världen i tarot betyder bör du även ta hänsyn till den aktuella tarotläggningen. Detta kort kan nämligen ha många olika betydelser beroende på i vilket sammanhang det dras. Även dess position i en tarotläggning kan påverka tolkningen av kortet.

Världen i en dåtid-nutid-framtid-läggning

Gör du en dåtid-nu-tid-framtid-läggning och vill veta vad världen i tarot betyder? I detta sammanhang kan du tolka kortet på följande vis:

 • I dåtidspositionen antyder kortet en större cykel eller ett kapitel i ditt liv som har kommit till ett slut. Utifrån detta kan du dra kopplingar till din nuvarande situation.
 • I nutidspositionen indikerar det att du är på väg att slutföra en betydande fas eller ett viktigt projekt.
 • I framtidspositionen är kortet ett lovande tecken. Det pekar på att du kommer att nå dina mål samt uppnå framgång och tillfredsställelse.

Världen i keltiska korset

I tarotläggningen keltiska korset kan världen visas i positionen för resultatet. Om så är fallet tyder detta ofta på att dina planer eller projekt framgångsrikt har slutförts. Visas kortet istället i positionen för problemet och är samtidigt uppochnedvänt? Då kan det peka ut områden i ditt liv där du upplever stagnation eller fördröjning.

Vanliga frågor om världen i tarot

Vad betyder världen i tarot?

När världen visas rättvänd symboliserar kortet fullbordan, uppfyllelse och harmoni. Kortet indikerar ofta att en viktig livsfas avslutas. Omvänt kan kortet indikera ofullständighet och ouppfyllda mål. Det pekar på en känsla av att något saknas.

Kan världen vara ett negativt kort om det dras uppochnedvänt?

När världen visas uppochnedvänd kan kortet indikera ofullständighet, ouppfyllda mål eller en känsla av disharmoni. Det tyder på att något viktigt saknas eller är ofullständigt i ditt liv. Men detta betyder inte nödvändigtvis att kortet är negativt.

Betyder världen alltid slutet på något eller kan det också indikera en ny början?

Världen ses ofta som en avslutning på en fas, men varje slut kan också vara en ny början. Kortet kan därför även tyda på en övergång till en ny fas eller ett nytt kapitel i livet.

Avslutande tankar

Tarotkortet världen har en rik symbolik och många olika möjliga betydelser. Det erbjuder djupgående insikter om den cykliska naturen hos livserfarenheter. När det visas rättvänt betyder världen i tarot vanligtvis slutförande, uppfyllelse och integration av olika aspekter i livet. Om det å andra sidan visas uppochnedvänt kan det belysa förseningar, stagnation eller oavslutade affärer som behöver uppmärksammas.

Detta tarotkort inbjuder dig att erkänna dina prestationer samtidigt som det påminner dig om vikten av ständigt lärande och kontinuerligt utveckling. Detta oavsett om du söker vägledning i frågor om kärlek, karriär eller ekonomi. Så när du söker svaren med hjälp av tarot bör du komma ihåg var kraften i detta anrika verktyg ligger. Kraften ligger i dess förmåga att spegla ditt undermedvetna och vägleda dig mot självförståelse och utveckling.

I slutändan ligger nyckeln till att lösa tarots mysterier i din intuitiva koppling till kortet. Så bekanta dig med dem och låt dem bli en del mot din personliga resa mot visdom och självupptäckt. När du fördjupar din relation till tarotkorten kommer du att upptäcka att de kan erbjuda vägledning och perspektiv på livets resa. Detta gäller inte minst när det kommer till gåtfulla kort som exempelvis världen.