Tre i mynt

Tarotkorten har mystiska och insiktsfulla bilder som erbjuder vägledning och insikt. Alla de olika korten har en egen unik betydelse. Så vad betyder tre i mynt i tarot?

Detta kort symboliserar samarbete, skicklighet, erkännande och framgång genom gemensamma ansträngningar. Kortet förknippas ofta med karriär eller yrkesmässiga projekt. Uppochnedvänt kan det varna för en känsla av otillräcklighet i förehavanden.

I den här artikeln ska vi dyka djupt in i vad tre i mynt i tarot betyder både rättvänt och uppochnedvänt. Tillsammans med mig får du utforska hur kortet kan påverka dig i olika områden av livet. Jag kommer framför allt att fokusera på kortets betydelse för din kärlek, karriär och ekonomi. Så fortsätt att läsa för att fördjupa din förståelse för detta tarotkort!

Läs även min kompletta guide till tarotkort för nybörjare för att lära dig mer om tarot!

Vad betyder tre i mynt i tarot?

När tarotkortet tre i mynt dras rättvänt förtäljer kortet en berättelse om framgång genom samarbete och ansträngning. Nedan belyser jag de nyckelord som tydligt understryker detta tema. Kortet kallas även tre i pentagram i vissa tarotlekar.

Rättvänt

 • Samarbete. Kortet indikerar en tid där du arbetar väl tillsammans med andra. Detta oavsett om det är i ett team på jobbet, i ett partnerskap eller i någon annan gemensam ansträngning. Genom att kombinera dina styrkor och talanger med andras kan stora framsteg uppnås.
 • Skicklighet. Ditt hårda arbete och engagemang har gett dig en särskild färdighet eller expertis. Denna skicklighet kommer nu att bli erkänd och uppskattad av andra.
 • Hantverk. Detta ord kan tas bokstavligt, som i skapandet av något med dina händer. Eller så kan det tolkas mer figurativt, som att du lägger ner tid och ansträngning i ett projekt eller en uppgift för att säkerställa dess framgång.
 • Erkännande. Du är eller kommer snart att bli erkänd för ditt arbete, dina insatser och dina bidrag. Detta kan yttra sig som beröm, en befordran eller någon annan form av uppmärksamhet eller belöning.

Uppochnedvänt

När tre i mynt dras uppochnedvänt varnar det för möjliga hinder eller problem. Detta gäller särskilt kopplat till samarbeten eller att få erkännande för ditt arbete. Nedan belyser jag de olika nyckelorden för detta kort i det uppochnedvända läget.

 • Brist på harmoni. Du kan stöta på svårigheter när du samarbetar med andra. Det kan uppstå missförstånd, konflikter eller bara finnas en allmän brist på synkronisering i era ansträngningar.
 • Dåligt samarbete. Istället för att arbetet med andra flyter på smidigt kan samarbetet gå dåligt. Det kan finnas stunder av friktion, fördröjningar eller andra problem.
 • Försummad möjlighet. Det kan finnas tillfällen när du går miste om en möjlighet på grund av bristande beredskap eller fel tajming. Eller så kanske möjligheten försummas till följd av att du inte tar initiativet.
 • Otillräcklig skicklighet. Detta kan vara en tid då du känner dig osäker på dina färdigheter eller din förmåga att slutföra en uppgift. Kortet kan också vara en påminnelse om att ytterligare utbildning eller träning kan vara nödvändig för att du ska bli skicklig nog.

Så kan du tolka bilden på detta kort

För att till fullo förstå vad tre i mynt i tarot betyder plockar vi fram tarotleken Rider-Waite. Denna klassiska tarotlek är en av de nybörjarvänliga varianterna som jag tipsar om i min guide till att köpa tarotkort. När vi tar fram kortet och tittar på bilden kan vi se följande symbolik:

 • Den unga hantverkaren. Bilden fokuserar på en ung man, en hantverkare, som är djupt försjunken i sitt arbete. Han står på en bänk för att nå ett arkitektoniskt valv som han graverar eller bearbetar. Valvet pryds av tre stora mynt. Detta kan representera skicklighet, hängivenhet och en passion för hantverket.
 • De två personerna. På marken vid sidan av mannen står två personer. Den ena personen är klädd i prästkläder och den andra i vad som ser ut att vara en mästerdräkt. De tycks diskutera hantverkarens arbete, kanske för att ge honom instruktioner eller för att uttrycka sin uppskattning. Denna interaktion symboliserar samarbete, kommunikation och möjligtvis en transaktion eller ett affärsavtal.
 • Katedralen eller byggnaden. Bakgrunden avbildar vad som kan vara insidan av en katedral eller annan större betydelsefull byggnad. Detta kan antyda att platsen har en religiös eller kulturell betydelse. Men det kan även representera en större gemenskap eller ett samhälle där hantverkaren och hans arbete värdesätts.

Denna scen är rik på detaljer och symbolik. Den skildrar en harmonisk samverkan mellan skicklighet, samarbete och samhällsengagemang. Den påminner oss om värdet av hårt arbete, erkännande och att vara en del av en större gemenskap.

Bild som visar vad tre i mynt i tarot betyder

Vad betyder tre i mynt i tarot när kortet är rättvänt?

När tre i mynt visas rättvänt i en läsning erbjuder kortet oss insikter om flera områden i livet. Nedan utforskar jag hur detta kort kan påverka din kärlek, karriär och ekonomi.

Kärlek

 • Ett partnerskap byggt på ömsesidig respekt. När tre i mynt visas i en kärleksläggning kan det indikera en relation som blomstrar tack vare ömsesidigt stöd och förståelse. Paret kan uppleva att de bygger något varaktigt tillsammans. Det de bygger kan vara en gemensam framtid, en familj eller bara en djupare känslomässig koppling till varandra.
 • Möjligheten att bygga något tillsammans. Detta kan vara en tid då paret beslutar sig för att ta ett stort steg tillsammans. De kanske väljer att flytta in, förlova sig, gifta sig eller starta en familj. Det finns en känsla av framsteg och utveckling i relationen.
 • Relationens stabilitet och engagemang. Genom att vila på en stark grund av förtroende och kommunikation kommer relationen sannolikt att vara stabil. Både parterna kan också känna sig engagerade i relationens framgång.

Karriär

 • Erkännande på arbetsplatsen. Ditt arbete, dina insatser och din hängivenhet börjar uppmärksammas av kollegor och överordnade. Detta kan leda till beröm, en befordran eller andra karriärmässiga möjligheter.
 • Samarbete med andra. Nu är läget utmärkt för teamwork och samarbetsprojekt. Genom att föra samman olika talanger och färdirheter kan man som team nå betydande framgång.
 • Möjligheter att ta på sig större projekt. Med erkännandet av dina färdigheter kan du få ett större ansvar eller ta på dig mer komplexa projekt. Ditt självförtroende växer och du känner dig redo att anta nya utmaningar.

Ekonomi

 • Ekonomisk tillväxt genom samarbete. Genom att samarbeta med andra eller nätverka kan du uppnå positiva ekonomiska resultat.
 • Investeringar som ger avkastning. Dina tidigare ekonomiska beslut börjar visa lönsamhet. Detta gäller särskilt de som involverar någon form av partnerskap eller samarbete. Det kan vara ett bra läge att överväga nya investeringar med en pålitlig partner.
 • Möjlighet att tjäna mer. Genom att visa prov på expertis och skicklighet inom ditt expertområde kan du locka till dig nya jobbmöjligheter eller sidoprojekt som ökar din inkomst.

När kortet dras rättvänt betyder tre i mynt framgång genom samarbete och erkännande för färdigheter. Ett annat av kortens huvudsakliga teman är förmågan att bygga något varaktigt i antingen personliga eller yrkesmässiga aspekter av ditt liv.

Vad betyder tre i mynt i tarot när kortet är uppochnedvänt?

När tre i mynt visas uppochnedvänt kan det varna för hinder, missförstånd eller en känsla av otillräcklighet. I detta läge belyser kortet möjliga problemområden inom kärlek, karriär och ekonomi. Nedan beskriver jag mer ingående kortets betydelse i dessa olika delar av livet.

Kärlek

 • Otillfredsställande kommunikation. Du och din partner kan gå igenom en tid av missförstånd eller känna att ni inte kommunicerar så effektivt som ni borde. Det kan finnas en känsla av att ni pratar förbi varandra.
 • Känsla av att vara osynkad. Det kan kännas som att du och din partner är ur fas med varandra. Detta kan leda till spänningar och konflikter.
 • Oinfriade förväntningar. De drömmar och mål ni satte upp tillsammans kanske inte infrias som planerat. Dessa oinfriade förväntningar kan leda till besvikelse.

Karriär

 • Otillfredsställande samarbete. Du kan uppleva friktion med kollegor eller känna att grupprojekt inte går framåt som de borde. Gruppdynamiken känns av och du kan känna dig frustrerad över bristen på framsteg.
 • Brist på erkännande. Trots ditt hårda arbete och dina insatser kan du känna att ditt arbete inte uppskattas eller erkänns som det borde.
 • Osäkerhet kring dina färdigheter. Du kan ifrågasätta din kompetens eller känna dig otillräckligt när det kommer till utförandet av dina arbetsuppgifter. Denna osäkerhet kan också peka på ett behov av ytterligare utbildning eller träning.

Ekonomi

 • Ekonomiska konflikter. Du kan stöta på problem i ekonomiska samarbeten eller avtal. Detta kan bero på oenighet, otydlig kommunikation eller mål som inte harmoniserar.
 • Försummade möjligheter. Potentiella investeringar eller ekonomiska beslut ger kanske inte den avkastning som du förväntade dig. Detta leder till besvikelser.
 • Brist på ekonomisk tillväxt. Du kan känna att dina ekonomiska ansträngningar inte leder till framsteg eller önskad tillväxt.

Sammanfattningsvis betyder tre i mynt uppochnedvänt att du bör vara medveten om möjliga hinder och utmaningar. Det är läge för reflektion, anpassningar och att du söker klarhet i dina relationer och ambitioner. Genom att identifiera dessa utmaningar kan du vidta åtgärder för att ändra kurs och bygga en mer stabil och framgångsrik framtid.

Vanliga frågor om tre i mynt i tarot

Vad betyder tre i mynt i tarot?

Rättvänt representerar det framgång genom samarbete, erkännande av färdigheter och förmågan att bygga något varaktigt genom gemensamma ansträngningar. Uppochnedvänt varnar det för möjliga hinder, missförstånd eller brist på samarbete.

Avslutande tankar

Tre i mynt är ett tarotkort som i grunden handlar om materiella ting och förehavanden. Men dess budskap om samarbete, skicklighet och erkännande har även en djup emotionell och psykologisk innebörd. Detta är därför ett kraftfullt kort som påminner om att vi är en del av större helhet och inte enbart enskilda individer. Genom att samarbeta, värdesätta våra egna och andras bidrag samt ständigt sträva efter att förbättra oss själva kan vi lägga grunden för långsiktig framgång.