Hem » Tarotkort betydelser » Stora arkanan » Lyckans hjul

Lyckans hjul

Alla kort i en tarotlek är fyllda med symboler och budskap som är nyanserade, komplexa och kraftfulla. Detta är bland annat fallet med det tionde kortet i Stora arkanan – det kort som jag berör i denna artikel. Så vad betyder lyckans hjul i tarot?

När detta kort visas rättvänt symboliserar det tur, förändring eller att en ny cykel börjar. Det kan skvallra om större livsförändringar, en ny fas eller ett nytt vägval. När kortet är uppochnedvänt tyder det på motvilja till förändring, otur eller ett oväntat negativt skifte.

Här fördjupar vi oss i betydelsen av detta tarotkort. När lyckans hjul dyker upp i en läsning symboliserar kortet en vändpunkt. Kortet sammanfattar också den ständigt föränderliga cykeln av erfarenheter i livet. Det påminner oss om universums eviga flöde samt och uppmuntrar oss att omfamna förändringar med optimism. Det representerar också uppgång och fall, glädje och sorg samt framgång och misslyckande. Så följ med mig ut på en insiktsfull resa för att förstå kortets innebörd och symbolik!

Läs även min kompletta guide till tarotkort för nybörjare för att lära dig mer om tarot!

Du kan också lära dig mer om detta kort genom att lyssna på detta poddavsnitt:

Vad betyder lyckans hjul i tarot rättvänt respektive uppochnedvänt?

För att förstå vad lyckans hjul i tarot betyder i olika sammanhang behöver vi tänka kortets position. Det kan vara antingen rättvänt eller omvänt (uppochnedvänt). Dess innebörd varierar utifrån positionen – nedan belyser jag de nyckelord som du kan använda för att tolka kortet.

Rättvänt

Lyckans hjul representerar i första hand livets cykliska natur – förändring, öde och karma. Det kan liknas vid ett livets hjul som oavbrutet snurrar samt för med sig skiften och förändringar som är oundvikliga. Kortet uppmanar oss därför att förstå och acceptera livets ebb och flod. Det ingjuter även en känsla i oss av balans och anpassningsförmåga.

I sitt rättvända läge representerar lyckans hjul positiv förändring, tur och karma. Kortet berättar att lyckohjulet snurrar till din fördel och att en tid av tur och tursamma händelser väntar. Det skvallrar också om positiva möjligheter och resultat.

Nyckelord för det rättvända lyckans hjul

När du ser detta tarotkort rättvänt undrar du förmodligen vad lyckans hjul i tarot betyder rättvänt. Det finns många möjliga tolkningar av kortet som allesammans har sina rötter i dess centrala teman. Dessa teman är tur, öde, förändring och livets cykliska natur. De viktigaste nyckelorden som du bör hålla reda på är:

 • Tur och möjligheter. Rättvänt representerar lyckans hjul ofta tur och oväntade möjligheter som kommer din väg. Det indikerar att hjulet vänder till din fördel, vilket för tur med sig.
 • Positiv förändring. Detta kort förebådar ofta stora förändringar som leder till positiva resultat. Det kan innebära att omständigheterna eller ditt perspektiv förändras, eller att du står inför en större livsförändirng.
 • Karma. Detta tarotkort är också starkt förknippat med begreppet karma. Karma är tanken att våra handlingar och avsikter, bra som dåliga, så småningom kommer tillbaka till oss. När du drar detta kort kan det vara ett tecken på att du är på väg att skörda frukterna av dina goda gärningar.
 • Ödet. Rättvänt pekar lyckans hjul ofta på händelser som tycks vara förutbestämda av ödet. Detta kan tolkas som situationer vilka faller på plats perfekt. Det kan även röra sig om möjligheter som dyker upp i precis rätt ögonblick. Alternativt kan det vara möten med viktiga person som påtagligt påverkar din livsresa.
 • Cykler och mönster. I grund och botten förkroppsligar detta kort livets cykliska natur. Livet är en evig cykel av början och slut samt toppar och dalar. Kortet uppmuntrar oss att känna igen dessa mönster och lära oss av dem.
 • Anpassningsförmåga. Detta tarotkort betonar livets ständiga flöde och förändring. Det är därför en påminnelse om vikten av anpassningsförmåga. Kortet uppmuntrar dig att anpassa dig till livets förändringar och behålla balansen även när hjulet snurrar.

Uppochnedvänt

När lyckans hjul visas omvänt är betydelsen ofta en helt annan. Uppochnedvänt betyder kortet vanligtvis otur, motstånd till förändring eller att en omvälvande händelse kommer att inträffa. Det kan tyda på att lyckohjulat inte snurrar på ett för dig fördelaktigt sätt. Istället för det med sig otur och utmaningar som du behöver hantera. Omvänt varnar kortet också om att du bör förbereda dig på förändring eller reflektera över de beslut som har lett till din nuvarande situation.

Tolkningarna av vad lyckans hjul i tarot betyder står alltså i kontrast till varandra beroende på hur kortet är vänt. Men trots detta förmedlar kortet en djup sanning i såväl den rättvända positionen som i den omvända. Genom att inse detta kan du påminnas om livets inneboende instabilitet samt vikten av anpassningsförmåga och motståndskraft. Livet är trots allt fullt av ständiga förändringar som du måste hantera och anpassa dig till.

Nyckelord för det omvända lyckans hjul

Så vad betyder lyckans hjul i tarot när kortet visas omvänt? Uppochnedvänt har detta tarotkort en annorlunda innebörd jämfört med när det visas rättvänt. Denna vändning kan indikera motstånd mot förändring, ogynnsamma omständigheter eller en tid av introspektion. Dessa är några nyckelord och fraser som förknippas med kortet när det visas på detta sätt:

 • Motstånd mot förändring. Omvänt kan lyckans hjul tyda på en ovilja att acceptera förändringar. Det kan representera en rädsla för det okända eller en önskan att hålla fast vid det som är bekant och bekvämt.
 • Otur eller olyckliga händelser. Uppochnedvänt kan kortet också indikera att omständigheterna inte är till din fördel. Eller så kan det finnas en strimma av otur eller oväntade hinder som dyker upp på din väg.
 • Stagnation eller brist på framsteg. Det omvända hjulet kan också indikera en känsla av stagnation, där det verkar som att livets hjul inte snurrar som det ska. Detta kan vara en tid då saker och ting tycks stå stilla, eller då framstegen kommer långsamt.
 • Negativa cykler. Det omvända lyckans hjul kan vara ett tecken på negativa mönster eller cykler som upprepas i ens liv. Det är en uppmaning om att bryta sig loss från dessa skadliga loopar och göra de nödvändiga förändringarna.
 • Förlust av kontroll. Detta kort kan också betyda känslan att du är beroende av ödet. Alternativt kan du känna att du saknar kontroll eller är maktlös inför livets upp- och nedgångar.
 • Lärdomar som inte har lärts. När detta kort dyker upp omvänt kan det också vara ett tecken på att du inte har lärt dig av tidigare misstag eller mönster. Det uppmuntrar dig att reflektera och lära dig av dessa erfarenheter.

Nyfiken på att börja med tarot? Läs min guide för att köpa rätt sorts tarotkort!

Så kan du tolka bilden på detta tarotkort

När vi tar fram en Rider-Waite tarotlek och tittar på lyckans hjul möts vi av en rik symbolik. För att förklara vad kortet betyder bör vi bryta ner de olika symbolerna och belysa dessa.

Inskrifterna i hjulet

I mitten av hjulet finns de hebreiska bokstäverna YHWH (Yod Heh Vav Heh). Detta är det outtalbara namnet på Gud, en inskrift som betonar den gudomliga eller universella energin som är i spel. Inskrivet finns även bokstäverna TORA som representerar Torah, den heliga skriften inom judendomen. Den antyder att det finns en ordning eller ett syfte bakom de förändringar som vi upplever. Innanför dessa bokstäver finns symbolerna för de fyra elementen (jord, luft, eld och vatten). Dessa understryker kopplingen mellan dessa händelser och den naturliga världen.

Själva hjulet

Själva hjulet är en symbol för livets cykliska natur, universums ständiga rörelse och den oändliga förändringscykeln. Detta är också huvudtemat för detta kort.

Varelsen ovanför hjulet

På toppen av hjulet sitter den egyptiska guden Anubis. Han förknippas med livet efter detta, vilket indikerar det oundvikliga i förändring och övergång.

Varelsen på undersidan av hjulet

På undersidan av hjulet hittar vi Tyfon, en destruktiv mytologisk varelse. Han är en påminnelse om att lyckan också kan vända till det sämre. Ibland är förstörelse helt enkelt en del av livets cykel.

De fyra varelserna i hörnen

De fyra varelserna i hörnen – en man (eller ängel), en örn, en tjur och ett lejon håller allesammans i varsin bok. Dessa varelser är symboler från den kristna läran och representerar de fyra evangelisterna (Matteus, Markus, Lukas och Johannes). De motsvarar också de fyra fasta tecknen i zodiaken (Vattumannen, Skorpionen, Lejonet och Oxen). Dessa representerar balans och stabilitet mitt i livets ständigt föränderliga cykel. De böcker som varelserna håller i symboliserar visdom och förståelse. Detta faktum betonar ytterligare vikten av att lära sig av livets ständiga kretslopp.

Lyckans hjul i tarotleken Rider-Waite berättar alltså en historia om livets cykliska och föränderliga natur. Livet påverkas av olika krafter, såväl naturliga som gudomliga sådana. Kortet uppmanar oss att inte se förändring som et kaos utan som en integrerad del av existensen. Förändring är ett pågående, ständigt snurrande hjul som är oförutsägbart men samtidigt, paradoxalt nog, ordnat.

Bild som visar vad lyckans hjul i tarot betyder

Vad betyder lyckans hjul i tarot när kortet är rättvänt?

Läs vidare för att läsa vad lyckans hjul i tarot betyder kopplat till kärlek, karriär och ekonomi!

Kärlek

När det kommer till kärlek och relationer antyder det rättvända lyckans hjul en vändpunkt som leder till utveckling och positiv förändring. Det kan till exempel innebära:

 • Nya möjligheter. Om du är singel kan kortet antyda att en betydelsefull person kommer in i ditt liv. Det kan också innebära att det uppstår en ny möjlighet i kärlekslivet. Kortet uppmuntrar dig att vara öppen och mottaglig för nya erfarenheter.
 • Positiva förändringar. För dig som är i ett förhållande kan kortet antyda utveckling eller att förhållandets dynamik förbättras. Det kan tyda på att ni tar förhållandet till nästa nivå eller löser en långvarig fråga.
 • Karmiska förbindelser. Lyckans hjul i tarot signalerar ofta karmiska eller ödesbestämda relationer. Dessa relationer kan vara djupt förändrande och erbjuda möjlighet till personlig utveckling och livslektioner.
 • Cykler i relationer. Detta kort uppmuntrar dig att erkänna och lära av de cykliska mönstren i dina relationer. Om vissa problem ständigt dyker upp är det dags att medvetet ta itu med dem.
 • Anpassning till förändringar. Lyckans hjul är en påminnelse om att vara anpassningsbar i relationer. Förändring är trots allt en del av livet, vilket gör att du bör vara redo att anpassa dig till förändringar.

Kortet indikerar alltså potentiella möjligheter och positiva förändringar. Samtidigt betonar det också att kärlek kräver ansträngning och anpassning. Livet och relationer har nämligen en dynamik som är ständigt föränderlig.

Karriär

När lyckans hjul dyker upp i en läsning som rör karriären kan kortet ha någon av flera olika betydelser. Framför allt handlar det dock om utveckling, möjligheter och förändring. Till exempel kan kortet ha följande innebörd för din karriär:

 • Karriärutveckling. Rättvänt betyder lyckans hjul i tarot ofta möjligheter till karriärutveckling och avancemang. Detta kan yttra sig i form av en befordran, ett lovande nytt jobberbjudande eller ett plötsligt genombrott i arbetet.
 • Positiva förändringar. Detta kort kan signalera en positiv förändring i din arbetsmiljö. Du kanske upptäcker att utmaningar håller på att övervinnas, eller så kan du känna en ökad tillfredsställelse eller glädje i ditt arbete.
 • Ödet är i spel. Lyckans hjul är ett tarotkort som ofta pekar på ödesdrivna händelser. Du kanske får en möjlighet som stämmer perfekt överens med dina karriärmål. Eller så känns det helt enkelt som att möjligheten var menad att dyka upp.
 • Cykler för lärande. Detta kort uppmuntrar oss att känna igen mönster och cykler i vår karriärresa. Dessa kan vara kopplade till den typ av arbete som du dras till, dina arbetsvanor eller hur du hanterar utmaningar på arbetsplatsen. Genom att känna igen dessa mönster kan du fatta rätt beslut i din karriär.
 • Anpassning till förändringar. Kortet påminner oss också om vikten av anpassningsförmåga inför karriärförändringar. Förändringar i branschtrender eller förändringar kräver en vilja att anpassa sig och utvecklas.

Kom ihåg att lyckans hjul i tarot är ett kort för cykler och förändring, som utlovar rörelse och progression. Det kan ofta indikera att turen är på väg att vända till din fördel. Men det påminner även om att vara flexibel och öppen för förändringar i din karriär.

Ekonomi

När du försöker besvara ekonomiska frågor kan lyckans hjul i tarot betyda en tid av välstånd och positiva förändringar. Kortet kan ha följande betydelser för din ekonomi:

 • Ekonomisk uppgång. Detta kort indikerar ofta en positiv vändning i ekonomiska frågor. Du kan få en ökad inkomst, göra en oväntad vinst eller få god avkastning på dina investeringar.
 • Möjligheter till rikedom. Lyckans hjul kan också signalera nya möjligheter att öka din förmögenhet. Det kan tyda på ett lönsamt affärsprojekt, en löneförhöjning eller andra sätt att skapa finansiell stabilitet och tillväxt.
 • Positiv karma. Kortet antyder att dina positiva handlingar kan leda till ekonomiska belöningar. Detta kan betyda att ditt hårda arbete lönar sig. Men det kan även vara en karmisk avkastning på dina goda gärningar och din generositet.
 • Förändrade ekonomiska utsikter. Detta kort uppmuntrar till ett sundare perspektiv på pengar. Det påminner dig om att ekonomiska situationer fluktuerar, likt det roterande hjulet. Det är viktigt att planera och anpassa sig därefter.
 • Ekonomiska cykler. Lyckans hjul uppmanar dig att identifiera mönster i ditt ekonomiska beteende. Att förstå dessa mönster kan hjälpa dig att bryta dåliga ekonomiska vanor och ersätta dessa med goda sådana.

Det rättvända lyckans hjul i tarot betyder ofta något positivt i en läsning som rör ekonomi. Kortet indikerar att turen vänder till din fördel och det pekar mot ett ökat välstånd. Men det ger även rådet att behålla ett balanserat perspektiv. Du uppmuntras även förstå att ekonomiska situationer är cykliska och att förändringar är oundvikliga. Klok hushållning med ekonomin och anpassningsförmåga är nycklarna under både bättre och sämre tider.

Vad betyder lyckans hjul i tarot när kortet är uppochnedvänt?

Fortsätt att läsa för att få reda på vad lyckans hjul i tarot betyder för din kärlek, karriär eller ekonomi när kortet är omvänt!

Kärlek

I en läsning som rör kärlek kan lyckans hjul i tarot betyda olösta mönster eller stagnation. Kortet kan ha följande innebörder för ditt kärleksliv:

 • Stagnerade relationer. Om du är i ett förhållande kan kortet indikera en tid av stagnation eller brist på framsteg. Det kan innebära olösta frågor eller återkommande problem.
 • Motstånd mot förändring. Detta kort kan också tyda på ett motstånd mot förändring i ditt förhållande. Du eller din partner kanske håller fast vid gamla vanor eller mönster, även om dessa inte är gynnsamma.
 • Dålig tajming. Om du är singel kan det omvända lyckohjulet signalera dålig tajming eller missade möjligheter till kärlek. Detta kanske inte är den rätta tiden att inleda ett nytt förhållande.
 • Olärda lärdomar. Kortet är också en stark signal på att du bör vara uppmärksam på återkommande mönster i ditt kärleksliv. OM du fortsätter att stöta på samma problem bör du reflektera över dessa mönster och lära dig av dem.
 • Förlust av kontroll. Detta kort kan också indikera en känsla av att du har tappat kontrollen i ditt förhållande. Du kanske känner att det är externa faktorer som styr ditt förhållande, snarare än dina egna val.

När lyckans hjul visas omvänt i en läsning som rör kärlek kan detta verka skrämmande. Men du bör komma ihåg att kortet också är en uppmaning till självreflektion och utveckling. Det uppmanar dig att bryta dig loss från negativa cykler, anpassa dig till förändringar och lära dig av tidigare erfarenheter.

Karriär

I en läsning som rör din karriär kan det uppochnedvända kortet lyckans hjul tyda på en tid av osäkerhet, utmaningar eller stagnation. Så här kan kortet påverka ditt yrkesliv:

 • Utmaningar i karriären. När kortet visas omvänt kan det representera hinder eller bakslag i din karriär. Det kan handla om oväntade svårigheter, ett projekt som går snett eller ett försenat avancemang.
 • Stagnation eller platå. Detta kort kan i det omvända läget indikera en känsla av stagnation eller brist på framsteg i karriären. Du kanske känner dig fast i en roll eller i ett jobb som inte är tillfredsställande eller utmanande.
 • Ogynnsamma omständigheter. Kortet kan tyda på att omständigheter som ligger utom din kontroll påverkar din arbetssituation negativt. Detta kan bero på externa ekonomiska faktorer, en nedgång i branschen eller arbetsplatspolitik.
 • Olärda lärdomar. Detta tarotkort är också en uppmaning om att vara uppmärksam på återkommande problem eller misstag på jobbet. Det är en uppmaning att lära sig av dessa mönster och göra de förändringar som är nödvändiga.
 • Motstånd mot förändring. Detta kort kan tyda på att du motsätter dig nödvändiga förändringar i din karriär. Detta motstånd kan hämma din utveckling eller framgång i karriären.

När lyckans hjul visas omvänt i en läsning som rör karriären kanske detta inte verkar särskilt lovande. Men i själva verket är detta en inbjudan till introspektion och personlig utveckling. För du uppmanas att dra lärdom av dina erfarenheter, omfamna förändring och bryta dig loss mot de negativa mönster som kan hindra din karriärutveckling.

Ekonomi

När lyckans hjul i tarot är uppochnedvänt i en läsning som rör ekonomi kan detta betyda många olika saker. Några exempel på betydelser är ekonomiska svårigheter, instabilitet eller negativa mönster. Till exempel kan kortet ha följande innebörder för din ekonomiska situation:

 • Ekonomisk nedgång. Kortet indikerar ofta en nedgång i ekonomin. Det kan röra sig om en förlorad inkomst, en oväntad utgift eller en dålig investering.
 • Instabil ekonomi. Detta kort kan också tyda på ekonomisk instabilitet. Du kan uppleva svängningar i din inkomst eller tvingas kämpa med att skapa en ekonomisk stabilitet.
 • Missade möjligheter. Kortet kan också indikera missade ekonomiska möjligheter. Det kan röra sig om en affär som inte gick i lås eller en investeringsmöjlighet som du gick miste om.
 • Negativa cykler. Detta kort kan tyda på skadliga ekonomiska vanor eller mönster som upprepas. Det uppmanar dig att uppmärksamma dessa mönster och bryta cykeln.
 • Olärda lärdomar. Lyckans hjul omvänt kan vara en varning om att du inte lär dig av dina tidigare ekonomiska misstag. Det uppmuntrar till reflektion och att lära sig av dessa erfarenheter. Genom att göra detta kan du förhindra framtida ekonomiska svårigheter.

Lyckans hjul i tarot är ett kort som omvänt kan indikera utmanande tider ekonomiskt. Men det är också en uppmaning till försiktighet, reflektion och lärande. Det uppmanar dig att vara uppmärksam på dina ekonomiska vanor. Du bör även lära dig av dina tidigare erfarenheter och göra de förändringar som krävs för att skapa en ekonomisk stabilitet.

Lyckans hjul ovanpå andra tarotkort

Ytterligare reflektioner kring vad lyckans hjul i tarot betyder

Utöver de tolkningar av detta tarotkort som jag beskriver ovan finns det även ytterligare reflektioner som kan göras. Lyckans hjul i tarot betyder nämligen många olika saker. Du bör därför fundera över kortets bredare teman. Dessa är några viktiga områden för reflektion:

 • Turens natur. Detta tarotkort uppmanar oss att reflektera över begreppen tur och öde. Det stämmer förvisso att vissa aspekter i livet ligger utanför vår kontroll. Men kortet antyder samtidigt att det ligger i våra händer att avgöra hur vi reagerar på dessa omständigheter. Kortet påminner om att vi kan forma vårt öde genom våra reaktioner och beslut.
 • Att omfamna förändring. Lyckans hjul är ett kort vars symbol är ett roterande hjul. Kortet representerar tydligt livets cykler och den oundvikliga förändringen. Det uppmanar oss att förstå och acceptera att förändring är en konstant. Anpassningsförmåga och motståndskraft är därmed nycklarna till att hantera livets upp- och nedgångar.
 • Att känna igen cykler. Detta kort uppmuntrar oss att identifiera mönster eller cykler i våra liv. De kan förekomma i våra relationer, karriärer och vår personliga utveckling. Genom att känna igen dessa mönster kan vi förstå vårt förflutna och vår nutid samt forma vår framtid.
 • Karma och öde. Kortet inbjuder oss också att reflektera över begreppen karma och öde. Det antyder att våra handlingar och beslut får konsekvenser och formar vår livsresa.
 • Att upprätthålla balansen. Lyckans hjul är också ett tarotkort som råder oss att upprätthålla balansen i våra liv. Oavsett om vi befinner oss i en fas av överflöd eller står inför utmaningar är det viktigt att vara centrerad och jorda sig.

Vanliga frågor om lyckans hjul i tarot

Vad betyder lyckans hjul i tarot?

Lyckans hjul är ett tarotkort som förkroppsligar oundviklig förändring och livets cykler. Livet präglas ofta av ett flöde av förändring från bra till dåligt och tillbaka igen. Kortet representerar öde, karma och tur. Omvänt betyder det motstånd till förändring och kan antyda otur.

Avslutande tankar

Lyckans hjul i tarot förmedlar kraftfulla budskap om livets oundvikliga cykler av förändring. Detta oavsett om det är rättvänt eller omvänt. Det berättar även om samspelet mellan öde och karma. Kortet betonar också vikten av att vara anpassningsbar och att lära sig av sina tidigare erfarenheter. När kortet är rättvänt signalerar det ofta positiva förändringar, möjligheter och karmiska belöningar. Uppochnedvänt kan det istället antyda motstånd mot förändring, ogynnsamma förhållanden eller olärda lärdomar.

I slutändan uppmanar det oss dock att omfamna livets upp- och nedgångar, att anpassa oss och utvecklas i takt med att hjulet snurrar vidare. Det uppmuntrar oss att inser att våra liv är i ständig rörelse och att de formas av ständigt föränderliga omständigheter, beslut och handlingar. Kortet är en påminnelse om att upprätthålla balansen mitt i förändringar och att vara centrerad även när hjulet snurrar.