Två i svärd

Tarotkort har länge används som ett verktyg för självinsikt och andlig vägledning. I denna artikel djupdyker jag i ett av de mest komplexa och ofta missförstådda korten i svärdsviten. Så vad betyder två i svärd i tarot?

Två i svärd är ett tarotkort som ofta symboliserar beslutsångest, dualitet och sökandet efter balans. Det indikerar ofta att du befinner dig vid ett vägskäl och att du behöver göra ett val. Uppochnedvänt kan betydelsen dock vara en annan.

Målet med denna artikel är inte bara att avmystifiera detta mångfacetterade kort, utan att också hjälpa dig att förstå det. Jag vill ge dig en heltäckande förståelse för kortets symbolik och betydelser i olika kontexter. Därför utforskar jag nedan dess nyckelord och undersöker den rika symboliken i bilden på kortet. Därefter tolkar jag även vad två i svärd i tarot betyder i frågor som rör kärlek, karriär och ekonomi. Läs vidare om du är nyfiken på att lära dig mer!

Läs också min utförliga guide till tarotkort för nybörjare!

Vad betyder två i svärd i tarot?

Det första steget till att förstå två i svärd är att identifiera dess nyckelord. Dessa kan ge dig en bra grund att bygga vidare på när du tolkar kortets budskap i olika sammanhang.

Rättvänt

 • Beslutsamhet. Kortet symboliserar ofta en tid av beslutsfattande där du noggrant behöver väga fördelarna mot nackdelarna.
 • Balans. Två i svärd betonar vikten av att finna en jämvikt, antingen inom dig själv eller i relation till andra.
 • Dualitet. De två svärden indikerar en situation där två olika krafter eller möjligheter är i spel.
 • Vägskäl. Du står inför ett val och behöver bestämma dig för vilken väg du ska gå.
 • Skydd. Kortet kan också symbolisera ett skyddande element. Du kanske är defensiv eller skyddar dig själv från yttre påverkan.

Uppochnedvänt

 • Förvirring. När kortet är uppochnedvänt indikerar det ofta förvirring eller oklarhet kring ett beslut som måste fattas.
 • Ovillighet. Det kan också symbolisera en ovilja att göra ett val eller att ta tag i en situation.
 • Dåligt omdöme. Uppochnedvänt kan två i svärd indikera en brist på insikt eller dåligt omdöme i en given situation.
 • Ångest. Det kan vara ett tecken på inre konflikter eller ångest över att behöva göra ett viktigt val.
 • Konflikter. Kortet kan uppochnedvänt även peka på externa konflikter och tvister som ännu inte har lösts.

Så kan du tolka bilden på detta kort

När du ska välja tarotkort att köpa bör du göra detta val utifrån vilken tarotlek som tilltalar dig. I den länkade guiden går jag igenom olika tarotlekar, däribland den populära Rider-Waite Tarot. Om du tar fram denna lek och letar upp kortet två i svärd ser du följande bild:

En kvinna sitter på en bänk och håller två svärd framför sig med armarna i kors. Hennes ögon är förbundna, vilket antyder att hon inte kan eller vill se den situation hon befinner sig i. Bakgrunden innehåller en måne och ett vattenlandskap och förstärker kortets mystiska och komplexa natur.

Symboler och färger i bilden

 • Kvinnan med förbundna ögon symboliserar en osäkerhet eller ovilja att se sanningen i en given situation.
 • De korsade svärden symboliserar ett dilemma eller en konflikt som behöver lösas.
 • Bakgrunden. Månen representerar det undermedvetna och känslor. Vattnet kan symbolisera det emotionella djupet eller det okända. Klipporna i vattnet och ön i bakgrunden kan representera hinder längs din väg och tyder på att vägen till beslutsfattande inte är så rak och enkel som den tycks vara. Tillsammans bidrar dessa element till att förstärka kortets känsla av komplexitet och osäkerhet.
 • Färgerna. De mörka och ljusa färgtonerna i bilden framhäver kortets dualitet och komplexa natur.
Bild som visar vad två i svärd i tarot betyder

Vad betyder två i svärd i tarot när kortet är rättvänt?

Det har nu blivit dags att tolka vad två i svärd i tarot betyder i olika sammanhang. Jag kommer att belysa hur kortet kan påverka din kärlek, karriär och ekonomi. Detta i såväl dess rättvända läge som uppochnedvänt.

Kärlek

När detta kort visas rättvänt i en kärleksläggning signalerar det ofta en tid av beslutsångest. Du kan befinna dig vid ett vägskäl i kärleken där du behöver balansera ditt hjärta och ditt förnuft. Kortet kan också symbolisera en tid där du känner ett behov av att skydda dig själv eller din relation från extern påverkan.

Karriär

I en karriärkontext indikerar två i svärd att du kan stå inför ett viktigt val som kräver noggrant övervägande. Du behöver väga för- och nackdelarna mot varandra. Dessutom kan du även vilja söka en balans mellan ditt arbete och din fritid. Kortet kan också peka på behovet av strategiskt tänkande för att hantera en komplex arbetsmiljö.

Ekonomi

Inom ekonomi betonar två i svärd vikten av att vara försiktig innan du gör stora investeringar eller fattar ekonomiska beslut. Det uppmanar dig att balansera din budget och dina utgifter samt att noga överväga eventuella risker.

Vad betyder två i svärd i tarot när kortet är uppochnedvänt?

Ovan har vi belyst vad kortets betydelser när det dras rättvänt i en tarotläggning. Nedan förklarar jag vad två i svärd i tarot betyder när kortet är uppochnedvänt.

Kärlek

Om kortet dras omvänt i en kärleksläggning kan detta indikera en ovilja att ta itu med kärleksrelaterade problem. Det kan vara ett tecken på konflikter inom dig själv, konflikter i relationen eller en allmän osäkerhet kring ditt kärleksliv.

Karriär

Uppochnedvänt i en karriärkontext kan kortet indikera dåligt beslutsfattande eller en oförmåga att samarbeta effektivt. Det kan också betyda att du har otydliga mål och en brist på riktning i din karriär.

Ekonomi

När det gäller ekonomi kan detta kort uppochnedvänt signalera dåliga ekonomiska beslut som kan leda till förluster. Det varna för att det saknas en balans i din ekonomiska planering och för att du riskera fatta impulsiva beslut som rör din ekonomi.

Vanliga frågor om två i svärd i tarot

Vad betyder två i svärd i tarot rättvänt?

Rättvänt representerar två i svärd en tid av beslutsfattande där du behöver väga fördelarna mot nackdelarna. Det handla om att söka balans och skydda sig mot yttre påverkan. Kortet kan också indikera att du står inför ett val mellan två alternativ.

Vad betyder två i svärd i tarot uppochnedvänt?

Uppochnedvända får tarotkort ofta en annan betydelse. Uppochner indikerar två i svärd förvirring, ovilja att göra et val eller dåligt omdöme. Det kan också vara ett tecken på inre eller yttre konflikter och osäkerhet kring ett viktigt beslut.

Avslutande tankar

Två i svärd är mer än bara ett kort som handlar om beslut eller konflikter. Det är en påminnelse om att livet ofta är fullt av gråzoner och att det inte alltid är tydligt vilken väg som är den ”rätta”. Kortet utmanar dig att skapa balans, inte bara i dina handlingar utan även inom dig själv.