Hem » Tarotkort betydelser » Stora arkanan » Måttfullhet

Måttfullhet

De olika tarotkorten är rika på symbolik – alla har sin egen speciella betydelse. Dessutom representerar korten olika aspekter av livet och erfarenheter. De erbjuder insikter om de innersta sanningarna om oss själva, livet och universum. Vi har nu kommit fram till det fjortonde kortet i Stora arkanan. Så vad betyder måttfullhet i tarot?

Måttfullhet är ett kort som symboliserar balans, tålamod och måtta. Det inbjuder oss att anamma en balanserad inställning till livet och förespråkar en harmonisk integration av våra erfarenheter. Detta kort kan tolkas på olika sätt beroende på om det är rättvänt eller omvänt.

I denna artikel fokuserar jag på vad måttfullhet i tarot betyder. Kortet har en rik och komplex betydelse som jag utforskar på flera olika sätt. Jag belyser de nyckelord som förknippas med kortet och symboliken på bilden. Dessutom förklarar jag dess innebörd i olika aspekter av livet. Fortsätt att läsa för att lära dig mer!

Läs även min kompletta guide till tarotkort för nybörjare för att lära dig mer om tarot!

Hör mig diskutera detta kort i följande poddavsnitt:

Vad betyder måttfullhet i tarot rättvänt respektive uppochnedvänt?

Måttfullhet är ett mångfacetterat kort med många möjliga innebörder. Kortet förmedlar ett budskap om harmoni, balans och helande. I ett uppochnedvänt läge kan det istället representera obalans, överflöd och brist på långsiktig vision. Dessa är några nyckelord som du kan använda för att förstå detta kort:

Rättvänt

 • Balans. Detta är ett av de mest centrala av kortets teman. Kortet representerar jämvikt och stabilitet i livet.
 • Måttfullhet. Kortet betonar vikten av självbehärskning, tålamod och förmågan att agera eller önska med måtta.
 • Läkning. Detta är även ett kort som symboliserar läkning och återhämtning. Det kan ofta indikera en tid av fysisk eller känslomässig återhämtning.
 • Tålamod. Kortet betonar värdet av tålamod när det kommer till att övervinna utmaningar och finna harmoni i livet.
 • Harmoni. Sist men inte minst representerar kortet fred, lugn och en harmonisk balans i relationer och olika omständigheter.

Uppochnedvänt

 • Obalans. När kortet måttfullhet är uppochnedvänt kan det indikera en obalans i olika aspekter av livet. Obalansen kan bland annat prägla dina känslor, dina relationer eller balansen mellan arbete och privatliv.
 • Överflöd. I sitt omvända läge kan kortet föreslå överflöd och överdriven njutning. Detta är den raka motsatsen till måttfullhet.
 • Otålighet. Omvänt kan kortet också peka på en tid av otålighet, impulsivitet och förhastade beslut.
 • Splittring. Kortet kan även representera en konflikt eller meningsskiljaktigheter i dina relationer.
 • Bristande framförhållning. Avslutningsvis kan kortet tyda på förhastade beslut som inte tar hänsyn till de långsiktiga konsekvenserna. Detta återspeglar en brist på planering och framsynthet.

Nyckelorden ovan förklarar de viktigaste betydelserna av tarotkortet måttfullhet. Du kan använda dessa som en guide för att förstå kortets innebörd i olika sammanhang. Det är dock viktigt att komma ihåg att tarotläsningar är mycket personliga och nyanserade. Därmed bör nyckelorden anpassas till dina egna personliga omständigheter eller frågeställarens situation.

Är du nyfiken på tarot? Läs min guide till att köpa tarotlekar för att göra ett informerat val av tarotlek.

Så kan du tolka bilden på kortet

Tarotleken Rider-Waite är vida känd för sitt livfulla och symboliska bildspråk. Denna kortlek är designad av konstnären Pamela Colman Smith under ledning av mystikern Arthur Edward Waite. När det kommer till att tolka vad måttfullhet i tarot betyder kan vi bryta ner bilden på kortet i följande beståndsdelar:

Den centrala figuren och symbolerna på kortet

På tarotkortet måttfullhet finns en stor, bevingad ängel avbildad. Ängeln är både maskulin och feminin, vilket representerar en balans mellan könen. Den har en fot på land och den andra foten på vatten. Detta symboliserar föreningen av den materiella världen och den andliga världen. Ängeln häller en vätska från en kopp till en annan. Detta är en process som representerar livsenergiernas och transformationens flöde och balans.

I ängelns krona skiner symbolen för solen, vilket indikerar upplysning och gudomlig energi. Ängeln bär en mantel med den vita blomman iris broderad på sig. Denna blomma är en symbol för hopp, rening och återfödelse. Vägen bakom ängeln leder till en avlägsen, gyllene krona som hålls i ett starkt ljus. Denna representerar ett slutmål eller resan mot upplysning.

Analys av färgerna och deras symbolik

Himlen i bakgrunden av tarotkortet måttfullhet är ljusblå, vilket indikerar lugn och ro. De blå bergen står för utmaningar och hinder, medan det gröna gräset där ängeln står representerar tillväxt och liv.

Änveln är klädd i en vit mantel som symboliserar renhet och oskuld. Kopparna som ängeln häller vätskan ur är av guld, vilket indikerar närvaron av gudomlig eller andlig energi. Vätskan som hälls anses ofta vara en blandning av vatten och vin. Därmed understryks återigen temat av balans och måttlighet.

Varje del av bilden på kortet måttfullhet bidrar till dess övergripande betydelse av balans, måttlighet och andlig utveckling. Dessa visuella ledtrådar kan hjälpa dig som betraktar kortet att få kontakt med dess essens. Genom att titta på kortet och studera dess symbolik kan du göra djupare tolkningar i samband med dina läsningar.

Bild som förklarar vad måttfullet i tarot betyder

Vad betyder måttfullhet i tarot när kortet är rättvänt?

När detta tarotkort dras rättvänt betyder måttfullhet i tarot lugn, balans och harmoni. Dess symbolik kan tillämpas på olika aspekter av livet. Till exempel kan du applicera den på din kärlek, karriär och ekonomi.

Rent allmänt är kortets innebörd balans och måttlighet. Det antyder att du måste lära dig att skapa balans, ha tålamod och vara måttfull i ditt liv. Du bör ta medelvägen, undvika ytterligheter och bibehålla en känsla av lugn. Kortet kan också representera en tid av självläkning och att finna harmoni inom dig själv.

Kärlek

I en läsning som rör ditt kärleksliv antyder kortet ett behov av balans och harmoni. Det handlar om att hitta en gemensam grund och förståelse samt att kompromissa. Om du är singel kan kortet betyda att du söker ett förhållande med ett verkligt djup, harmoni och substans. För dig som är i ett förhållande betyder måttfullhet i tarot att du måste hitta rätt balans för att upprätthålla friden och harmonin.

Karriär

I en läsning som rör din karriär kan kortet indikera en harmonisk arbetsmiljö eller behovet av att skapa en sådan. Det föreslår ett balanserat samarbete och att kompromisser görs för att nå framsteg. Om du överväger en förändring uppmuntrar kortet dig till eftertänksamt övervägande och tålamod. Om du söker jobb kan det tyda på att balans, harmoni och tålamod kommer att leda till rätt möjlighet.

Ekonomi

I en läsning som rör din ekonomi är detta kort ett positivt tecken som indikerar balans och god förvaltning. I detta sammanhang antyder kortet behovet av budgetering, måttfullhet och undvikandet av onödiga utgifter. Detta kanske inte innebär stora ekonomiska förändringar, men kortet uppmuntrar stabilitet och en balanserad ekonomisk förvaltning.

När detta kort visas rättvänt påminner det dig att främja balans, ha tålamod och skapa ett lugn i ditt liv. Det uppmanar till eftertänksamma åtgärder, stabila framsteg och ett genomtänkt tillvägagångssätt.

Vad betyder måttfullhet i tarot när kortet är uppochnedvänt?

När detta kort visas omvänt betyder måttfullhet i tarot obalans, otålighet och brist på måttlighet. Detta kan återspeglas i flera aspekter av livet, däribland kärleken, karriären och ekonomin.

Rent allmänt betyder kortet att något i ditt liv är ur balans och kan orsaka stress eller oro. Det kan vara ett tecken på att du agerar förhastat, fattar impulsiva beslut eller lever livet på ett extremt sätt. Om så är fallet kan detta leda till oenighet och disharmoni. Kortet påminner om att ta tag i dig själv och återställa den balans du behöver för ett hälsosamt och harmoniskt liv.

Kärlek

I en läsning som rör ditt kärleksliv kan måttfullhet i tarot tyda på konflikt, obalans eller brist på harmoni i ett förhållande. Detta kan yttra sig som ständiga bråk, ouppfyllda känslomässiga behov eller en övergripande känsla av disharmoni mellan dig och din partner. För dig som är singel kan kortet föreslå att du fattar impulsiva beslut i ditt kärleksliv. Dessa förhastade beslut kan leda till hjärtesorg eller besvikelse.

Karriär

I en läsning som rör din karriär kan måttfullhet i tarot betyda att det finns en obalans på arbetsplatsen. Denna kan yttra sig som en hög stressnivå, en överväldigande arbetsbelastning eller konflikter med kollegor. Kortet kan också indikera impulsivt eller förhastat beslutsfattande vad gäller karriärförändringar. Detta kort rekommenderar att du tar ett steg tillbaka, bedömer situationen i lugn och ro samt har ett balanserat tillvägagångssätt när du löser problem.

Ekonomi

I en läsning som rör din ekonomi kan måttfullhet i tarot tyda på en ekonomisk obalans. Du kan spendera mer pengar än vad du har råd med, undgå att budgetera eller fatta förhastade investeringsbeslut. Kortet uppmanar dig att göra en översyn av dina ekonomiska vanor och återställa balansen. Detta för att säkerställa den långsiktiga stabiliteten i din ekonomi.

I alla ovan nämnda situationer uppmuntrar det omvända kortet måttfullhet till introspektion och självmedvetenhet. Det skickar en signal om att det finns områden i ditt liv där balansen måste återställas för att du ska uppnå frid och harmoni.

Kortet måttfullhet i tarot

Måttfullhet i olika tarotläggningar

Genom att förstå vad måttfullhet i tarot betyder i olika tarotläggningar kan du få en djupare insikt i dess innebörd. På så vis kan du också i högre grad förstå hur kortet kan tillämpas på olika delar av ditt liv.

Vad betyder måttfullhet i tarotläggningen dåtid-nutid-famtid?

I tarotläggningen dåtid-nutid-framtid- kan måttfullhet ha flera olika betydelser. Kortet kan indikera tidigare harmoni, nuvarande behov av balans eller framtida måttfullhet, beroende på dess placering:

 • I dåtidspositionen antyder kortet en tid av balans och harmoni som har format den nuvarande situationen.
 • I nutidspositionen kan det peka på ett behov av balans och måttfullhet under de nuvarande omständigheterna.
 • I framtidspositionen förutspår det en kommande tid av frid och jämvikt.

Vad betyder måttfullhet i tarotläggningen keltiska korset?

I den mer komplexa tarotläggningen keltiska korset kan måttfullhet ha en helt annan betydelse:

 • I positionen ”problemet” kan det indikera en brist på balans som hämmar dina framsteg.
 • I positionen ”förhoppningar och rädslor” kan det peka på ett hopp om harmoni eller en rädsla för oenighet.

Genom att förstå vad måttfullhet i tarot betyder i olika tarotläggningar kan du ta din tarotläsning till en ny nivå. Du berikar då din förståelse för den övergripande berättelsen i läsningen. Därmed kan du göra mer insiktsfulla och holistiska tolkningar.

Kortets kopplingar till andra tarotkort

Inget tarotkort existerar isolerat – korten har en koppling till varandra i ett större sammanhang. Måttfullhet är ett kort med meningsfulla kopplingar till andra kort i Stora arkanan.

När du spår i tarot är det fördelaktigt att ta hänsyn till hur detta kort förhåller sig till de övriga korten. Till exempel kan måttfullhet när kortet kommer efter döden i en tarotläggning indikera den läkning och balans som kommer efter en stor omvandling eller ett avslut. När det paras ihop med de älskande kan det betona vikten av balans i relationer.

Vanliga frågor om måttfullhet i tarot

Vad betyder måttfullhet i tarot?

Måttfullhet representerar balans, harmoni och tålamod. När detta kort visas rättvänt bör du ta ett steg tillbaka för att få ett nytt perspektiv. När kortet är omvänt kan det indikera att det finns en obalans eller att du har överdrivit en aspekt av ditt liv på bekostnad av andra.

Avslutande tankar

Sammanfattningsvis har kortet måttfullhet en kraftfull symbolik som vägleder dig som betraktar kortet. Detta tarotkort representerar balans, tålamod och den harmoniska blandningen av olika delar av ditt liv. Det kan erbjuda en trygghet i tumultartade tider. Det uppmuntrar dig att omvärdera, omgruppera och återställa din känsla av balans inför motgångar eller förändringar.

Oavsett om detta kort visas rättvänt eller omvänt erbjuder den en relevant och djupgående vägledning. Kortet inbjuder dig att stanna upp, reflektera och återfinna din balans. Det påminner dig att harmoni är något uppnåeligt och viktigt även mitt i livets komplexitet. Genom att omfamna kortets visdom kan du därmed få en språngbräda mot en mer balanserad och tillfredsställande livsresa.