Hem » Så fungerar Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Så fungerar Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) är ett populärt personlighetstest som har fångat intresset hos miljontals personer världen över. Testet utvecklades under tidigt 1900-talet av Isabel Briggs Myers och hennes mor, Katharine Cook Briggs. Det bygger på den schweiziska psykiatern Carl Jungs personlighetsmodell. Det främsta syftet med detta personlighetstest är att hjälpa personer att få en ökad förståelse för sig själva och andra. Genom att använda dig av det kan du utvecklas som person, bli mer effektiv när du kommunicerar med andra samt bygga harmoniska relationer.

Trots att MBTI är ett väldigt populärt och vida använt personlighetstest har det såväl förespråkare som kritiker. Vissa hyllar hur praktiskt och lättanvänt testet är medan andra istället ifrågasätter hur vetenskapligt det egentligen är. Så hur ligger det egentligen till – är detta ett värdefullt personlighetstest eller ett alltför förenklat sådant?

I denna artikel berättar jag allt du vill veta om Myers-Briggs Type Indicator. Jag belyser testets historia, teoretiska grund och praktiska användningsområden. Dessutom berör jag även den kritik och de kontroverser som omgärdar det. Genom att läsa denna artikel kommer du få en bra förståelse för MBTI och dess roll i läran om personlighetstyper.

Om utvecklingen av MBTI och den teoretiska grunden

Det finns mycket som kan sägas om utvecklingen av MBTI och de teorier som ligger till grund för personlighetstestet. Allt började egentligen med Carl Jung och dennes banbrytande arbete inom analytisk psykologi – hans arbete la grunden för Myers Briggs Type Indicator. I sin bok Psykologiska typer (1921) introducerade han konceptet med motsatta kognitiva funktioner och attityder. Han identifierade tre dikotomier: extraversion kontra introversion, sinnesförnimmelse kontra intuition och tänkande kontra kännande.

Isabel Briggs Myers och Katharine Cook Briggs valde att utveckla ett praktiskt verktyg som baserades på Jungs teorier. De skapade Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) för att förenkla hans komplexa idéer och göra dessa tillgängliga för en bredare publik. Duon började därför bygga sin modell ovanpå Jungs arbete genom att lägga till en fjärde dikotomi: bedömning kontra uppfattning.

Resultatet av deras arbete är MBTI, ett frågeformulär som du fyller i för att göra en utvärdering av dig själv. Utvärderingen baseras på dina preferenser när det kommer till de fyra dikotomierna. Varje enskild dikotomi är kopplad till en specifik kognitiv funktion eller attityd. Genom att kombinera dessa får man fram en persons övergripande personlighetstyp.

Värt att notera är att MBTI inte mäter någon färdighet eller förmåga. Testet identifierar istället personens naturliga preferenser och tendenser. Tack vare omfattande forskning och förfining har personlighetstestet utvecklats till ett verktyg för personlighetsbedömning som idag är vida använt.

MBTI:s fyra dikotomier

MBTI bygger på följande fyra dikotomier:

Extraversion (E) kontra introversion (I)

Extraversion och introversion används för att beskriva hur en individ riktar sin energi och uppmärksamhet. Extroverta personer tenderar att vara mer utåtriktade och interagerar gärna med sin omvärld. De får energi av att umgås med andra människor. Introverta personer riktar istället sin energi inåt, fokuserar på sin inre värld samt laddar vanligtvis batterierna genom att vara ensamma och reflektera.

Sensationsförnimmelse (S) kontra intuition (N)

Sensationsförnimmelse och introduktion är två dikotomier som visar hur en person uppfattar och bearbetar information. Personer som förlitar sig mer på sensationsförnimmelse föredrar konkret, mätbar data och förlitar sig på sina fem kroppsliga sinnen för att förstå sin omgivning. Intuitiva personer förlitar sig mer på abstrakta koncept och underliggande mönster samt försöker förstå den större bilden.

Tänkande (T) kontra kännande (F)

Tänkande och kännande används för att beskriva de processer för beslutsfattande som en person använder sig av. Tänkare tenderar att fatta beslut som baseras på objektiv logik, analyser och följdriktighet. Kännare baserar istället sina beslut på personliga värderingar och empati samt hur de själva och andra påverkas emotionellt.

Bedömning (J) kontra Uppfattning (F)

Bedömning och uppfattning är två dikotomier som visar hur en person strukturerar upp sitt liv och hanterar sin omvärld. Bedömande personer föredrar struktur, planering och förutsägbarhet. De arbetar också ofta mot ett specifikt mål eller resultat. Uppfattande personer är istället mer flexibla, anpassningsbara och spontana samt omfamnar förändring och öppna möjligheter.

Det är fördelaktigt att förstå dessa fyra dikotomier och de kognitiva funktioner som förknippas med dessa. Genom att göra detta kan du få en ökad förståelse för dina naturliga preferenser och tendenser. I slutändan är det också dessa som ligger till grund för din personlighetstyp.

De 16 personlighetstyperna

MBTI är ett personlighetstest som kan användas för att identifiera 16 olika personlighetstyper. Varje enskild personlighetstyp står för en unik kombination av de fyra dikotomierna (E/I, S/N, T/F och J/P). De har därmed också sina unika styrkor, svagheter, drivkrafter och sätt att kommunicera. Dessa är de 16 personlighetstyperna:

 • ISTJ
 • ISFJ
 • INFJ
 • INTJ
 • ISTP
 • ISFP
 • INFP
 • INTP
 • ESTP
 • ESFP
 • ENFP
 • ENTP
 • ESTJ
 • ESFJ
 • ENFJ
 • ENTJ.
De 16 personlighetstyperna i MBTI

Vanliga missuppfattningar och stereotyper

Det finns vissa saker som man bör ha i åtanke när man diskuterar MBTI och de 16 personlighetstyperna:

 • Det är viktigt att inte förenkla och dela in personer i olika fack enbart utifrån deras personlighetstyp enligt MBTI.
 • Personlighetstestet är inte tänkt att vara ett beskrivande eller begränsande verktyg, utan ska snarare erbjuda en utgångspunkt för ytterligare självutforskande och förståelse.
 • Varje enskild personlighetstyp representerar ett spektrum och olika personer kan i varierande grad stämma väl in på sin typ.
 • Miljöfaktorer, personliga erfarenheter och kulturella influenser kan också spela en viktig roll för att forma en persons personlighet.

Genom att vara medveten om de olika personlighetstypernas nyanser och komplexitet kan du ha stor nytta av MBTI. Du kan använda personlighetstestet som ett verktyg för självutveckling samt för att bättre förstå de olika perspektiv som vi människor har.

Så använder du MBTI för att kartlägga din personlighetstyp

Är du sugen på att använda MBTI för att kartlägga din personlighetstyp? Då bör du tänka på följande saker:

Frågeformuläret är vanligtvis digitalt

MBTI görs vanligtvis genom ett frågeformulär som bygger på självrapportering. Allra vanligast är att du gör detta personlighetstest på nätet, men i vissa fall kan det istället görs på papper. Frågeformuläret består av flervalsfrågor som syftar till att kartlägga dina preferenser sett till de fyra dikotomierna. Du bör svara ärligt på frågorna och alltid välja det alternativ som du har en naturlig dragning till.

Du bör inte ta resultatet på alltför stort allvar

När du har svarat på alla frågorna får du ett resultat i form av en personlighetstyp. Personlighetstypen anges med fyra bokstäver. Den kan hjälpa dig att få insikter i dina styrkor, svagheter och ditt sätt att kommunicera. Men du bör inte ta resultatet på alltför stort allvar – MBTI är bara ett av flera verktyg som kan hjälpa dig att förstå din personlighet.

Det finns vissa risker med självrapportering

Likt andra frågeformulär som bygger på självrapportering finns det vissa begränsningar med MBTI. Till exempel kan du ha dålig självkännedom eller svara på frågorna på ett sätt som gör att du får den personlighetstyp som du helst vill ha. Resultatet kan också påverkas av en rad olika faktorer, såsom ditt föränderliga känslotillstånd. För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt bör du svara ärligt på frågorna och ha ett öppet sinne.

Trots dessa begränsningar finns det också positiva aspekter av MBTI. Till exempel kan personlighetstestet ge dig värdefulla insikter om din personlighet och dina preferenser. Testet kan därmed hjälpa dig att få en ökad självkännedom samt få dig att förstå hur människor i din omgivning fungerar.

Så kan detta personlighetstest användas i praktiken

Myers-Briggs Type Indicator kan ha flera praktiska användningsområden:

 • Personlig utveckling och självkännedom. Genom att förstå vilken personlighetstyp du är kan du få en ökad självkännedom och utvecklas som person. Detta genom att förstå dina styrkor, svagheter och förbättringsområden. MBTI kan också hjälpa dig att förstå dina preferenser samt hur dessa påverkar dina relationer och karriärmål.
 • Karriärvägledning. MBTI används ofta för att hjälpa personer att hitta yrken som matchar deras personlighetstyp och preferenser. Detta personlighetstest bör förvisso inte vara det enda verktyget som används i detta syfte, men det kan ge värdefulla insikter och en knuff i rätt riktning.
 • Harmoniska relationer och mer effektiv kommunikation. MBTI kan också användas för att kommunicera på ett mer effektivt samt för att förstå andra människors personligheter. Detta gör att du kan anpassa din kommunikation utifrån andras personlighetstyper.
 • Organisationsutveckling och gruppdynamik. Många företag använder sig också av MBTI för att förbättra gruppdynamiken samt främja samarbete och öka produktiviteten. Personlighetstestet kan hjälpa dem att bättre förstå de olika gruppmedlemmarnas styrkor och preferenser. Med hjälp av MBTI kan de därför skapa mer välbalanserade och effektiva arbetsteam.
Kvinna som gör MBTI-testet online

Vanlig kritik mot MBTI

VIlken kritik brukar då kritiker till MBTI lägga fram? I huvudrag handlar det om att de belyser följande problem:

Testet anses inte vara vetenskapligt

Kritikerna hävdar ofta att MBTI är ett ovetenskapligt personlighetstest som saknar stöd i den vetenskapliga forskningen. Det har också visat sig att vissa personer får olika resultat när de gör testet flera gånger. Den binära indelningen i olika personlighetstyper har också kritiserats för att inte i tillräcklig grad fånga de mänskliga personlighetsdragens fluktuationer och komplexitet.

MBTI anses förenkla människans personlighetsdrag

Vissa kritiker hävdar att MBTI förminskar den stora komplexitet som omgärdar de mänskliga personlighetsdragen genom att förenkla dessa och dela in dem i olika kategorier och stereotyper. Vissa hävdar också att testet inte tar hänsyn till de många olika faktorer som kan påverka utvecklingen av en personlighet. Några exempel på sådana faktorer är personliga erfarenheter, miljömässiga faktorer samt kulturella influenser. Personlighetstestet har även kritiserats för att inte ta hänsyn till eventuell personlig utveckling och förändring över tid.

Det finns etiska dilemman och testet kan potentiellt sett missbrukas

Det finns även vissa etiska dilemman kopplade till MBTI. Testet har bland annat kritiserats för att potentiellt sett kunna missbrukas i samband med rekryteringsprocesser och leda till diskriminering på arbetsplatsen. Detta då vissa personlighetstyper kan favoriseras medan andra kan vara mindre önskvärda. Dessutom finns det en risk för att personer placeras in i fack eller stigmatiseras utifrån sin personlighetstyp.

Trots denna kritik fortsätter dock MBTI att vara det mest populära personlighetstestet som finns. Det är också alltjämt ett vida använt verktyg för självutforskning och förståelse. Med detta sagt är det förstås viktigt att verktyget används på rätt sätt och utifrån ett balanserat perspektiv. Därför är det bra att vara medveten om dess begränsningar samtidigt som man också kan uppskatta de insikter som testet erbjuder.

Populära alternativ till MBTI

Det finns flera populära alternativ till MBTI som inte har fått lika stor spridning som de 16 personlighetstyperna. Några exempel på alternativen är:

Femfaktorteorin (Big Five-teorin)

Femfaktorteorin (även känd som Big Five-teorin) är en annan populär och vida accepterad modell för att beskriva personligheter. Modellen bygger på fem breda karaktärsdrag: öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, tillmötesgående och neuroticism. Till skillnad från MBTI kategoriserar denna modell inte personer i olika fack utifrån deras personlighet – här används istället ett spektrum för de olika karaktärsdragen. Denna teori föredras av vissa personer utifrån att det finns ett stort vetenskapligt stöd för den. Dessutom har Big Five-teorin förmågan att ta hänsyn till de mänskliga personlighetsdragens komplexitet och föränderlighet.

HEXACO-modellen

HEXACO-modellen bygger vidare på femfaktorteorin genom att lägga till en sjätte dimension: ärlighet-ödmjukhet. Detta för att ge en mer omfattande förståelse för personligheten. Likt Big Five-teorin används HEXACO-modellen för att utvärdera personer på ett spektrum utifrån de olika dimensionerna. Därmed ger modellen en mer nyanserad tolkning av en person och dennes personlighetsdrag. Denna modell har blivit populär på senare år tack vare att den betonar personlighetens etiska och morala aspekter.

Trots att det finns vissa populära alternativ fortsätter dock MBTI att vara det mest populära personlighetstestet. Detta tack vare att testet har praktiska användningsområden och är lätt att förstå. Men det är ändå viktigt att överväga alternativen när du vill få en omfattande och bra förståelse för din personlighet. Alla de olika teorierna och modellerna har nämligen sina unika styrkor och begränsningar. Därför kan det vara värt att göra flera olika test och utifrån dessa bilda sig en uppfattning om ens personlighet.

Vanliga frågor om MBTI

Vad står MBTI för?

MBTI står för Myers-Briggs Type Indicator och är ett populärt personlighetstest. Det baseras på Carl Jungs psykologiska teorier och utvecklades av Katharine Cook och hennes dotter, Isabell Bryggs Myers. Testet avslöjar vilken av 16 olika personlighetstyper du har.

Avslutande tankar om MBTI

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) är ett populärt personlighetstest med 16 olika personlighetstyper. Trots att det har fått en del kritik genom åren är detta fortfarande det mest populära personlighetstestet av dem alla. Genom att göra detta test kan du få värdefulla insikter om din personlighet och dina beteenden. Därför används testet ofta av personer som vill få en ökad självkännedom och lägga en bra grund för fortsatt personlig utveckling.

Men det är alltså viktigt att använda MBTI och andra personlighetstest på rätt sätt. Du bör se på dessa tester ur ett balanserat perspektiv där du tar hänsyn till såväl deras begränsningar som deras styrkor. Använd gärna detta eller andra personlighetstest som utgångspunkt om du vill utforska din personlighet samt hitta dig själv och upptäcka ditt sanna jag!

Läs mer