Hem » Tarot är en form av spådom med lång historia
Kort ur Stora arkanan i tarot

Tarot är en form av spådom med lång historia

I århundraden har tarotkorten fascinerat människor från alla samhällsskikt. Tarot kan användas som ett verktyg för spådom eller en mekanism för självreflektion. Under medeltiden användes det till och med som ett invecklat kortspel. Dess komplexitet och symbolik har stått emot tidens tand. Idag är det lika sannolikt att du ser dessa kort på ett museum som i ett trendigt inlägg i sociala medier.

Men vad är egentligen tarot, och varför har det en sådan stor dragningskraft? Och hur gick det till när det gick från att vara ett enkelt kortspel till ett mångfacetterat verktyg för spådom och självreflektion? Läs vidare så avslöjar jag svaret!

Till att börja med finns det många vanliga missuppfattningar om tarot. För många är begreppet synonymt med en mystisk äldre kvinna som sitter vid ett bord och spår. Andra ser istället på det med skepticism och avfärdar ofta det som en pseudovetenskap utan empirisk grund. Därför går det att hävda att tarot inte fullt ut är allmänt förstått eller accepterat. Men det är ett område som är rikt på historia, symbolik och nyanser.

Syftet med den här artikeln är att avmystifiera världen av tarot. Detta kommer jag att göra genom att bryta ner dess beståndsdelar, avslöja dess fascinerande historia och fördjupa mig i dess moderna relevans. Därför bör du fortsätta läsa oavsett om du är skeptisk eller nyfiken. Genom att göra detta kan du få en bättre förståelse för tarot och kanske till och med ge dig ut på en egen andlig upptäcktsfärd.

Så blanda tarotleken och dra ett kort – nu utforskar vi tarotens spännande värld tillsammans!

Läs även min kompletta guide till tarotkort för nybörjare för att lära dig mer om tarot!

Tarots historia

För att kunna förstå fenomenet tarot i dess moderna sammanhang behöver vi först titta på dess ursprung. Genom att göra en resa tillbaka i historien kan vi undersöka hur det utvecklades från ett medeltida tidsfördriv till vad det är idag. För även om det exakta ursprunget är något dunkelt är en sak klar: det har länge varit en fascinerande aspekt av västerländsk kulturhistoria.

Ursprunget

Tarotkorten tros har kommit till i mitten av 1400-talet och användes i olika delar av Europa. Till en början var de inte kopplade till mystik utan användes istället för att spela ett kortspel Kortspelet ifråga kallades ”tarocchi” i Italien och ”tarot” i Frankrike. De kortlekar som användes för dessa spel var ganska lika de tarotlekar som används idag. De bestod av fyra sviter med numeriska kort och en uppsättning trumfkort, vilka senare skulle bli kända som Stora arkanan.

Under renässansen började tarot få ett nytt symboliskt djup. Denna epok präglades av ett förnyat intresse för konst, filosofi och esoterisk kunskap. Tarotkorten införlivades i olika intellektuella och konstnärliga sammanhang. Visas forskare hävdar att tarotkortens symbolik influerades av teman från klassisk mytologi, kristen mystik och andra mystiska läror från denna tid. Tarotkorten började också dyka upp i litteraturen och konsten, ofta som bildliga framställningar av moraliska och filosofiska begrepp.

Tarotkort med ett äldre bildspråk

Den moderna utvecklingen

Om vi spolar fram till slutet av 1700-talet och början av 1800-talet ser vi hur tarot genomgår en betydande förvandling. Det var under denna tid som korten blev nära förknippade med det ockulta och mystiska läror. Nyckelpersoner som Antoine Court de Gébelin, Éliphas Lévi och senare Arthur Edward Waite och Aleister Crowley spelade en avgörande roll i omtolkningen av tarotkorten. Dessa personer var inflytelserika i omstöpningen av korten till ett verktyg för spådom och ett symboliskt språk för det undermedvetna.

I synnerhet gäller detta för Arthur Edward Waite, som ligger bakom tarotleken Rider-Waite Tarot. Denna lek illustrerades av Pamela Colman Smith och moderniserade bilderna samt införlivade en rad olika esoteriska symboler. Än idag är detta en av de mest populära och använda tarotlekarna.

Aleister Crowleys Thoth Tarot Deck tog den mystiska symboliken ännu längre. I denna komplexa tarotlek integrerades även begrepp från österländska och västerländska andliga traditioner. Den gavs även sitt alldeles egna system för magi och andligt utövande.

Under århundradenas lopp har alltså tarot förvandlats från ett kortspel till ett mångfacetterat verktyg rikt på symbolik och potentiella betydelser. Det har påverkats av religiös mystik, renässansfilosofi och modern ockultism. Detta gör det till ett intressant ämne för såväl forskare som entusiaster och skeptiker. Härnäst kommer vi tillsammans att fördjupa oss i hur en tarotlek ser ut samt utforska Stora och Lilla arkanan och kortens djupa symbolik.

Är du intresserad av att börja med tarot men osäker på vilken tarotlek du ska välja? Kolla in min guide till olika tarotlekar för att göra ett bra val! I guiden belyser jag bland annat just Rider-Waite Tarot och Thoth Tarot samt förklarar hur dessa skiljer sig åt. Dessutom lyfter jag även fram andra spännande lekar som lämpar sig väl för nybörjare.

Tarotlekens uppbyggnad

Innan vi går in på de specifika metoder som används för tarotläsning är det viktigt att förstå hur taroleken är uppbyggd. I allmänhet består en komplett tarotlek av 78 kort, och den är uppdelad i två delar: Stora och Lilla arkanan. Dessa bägge delar består av 22 respektive 56 kort. Genom att förstå kortens symboliska och tematiska element kan du få insikter i deras tolkning och relevans i en tarotläsning.

Stora arkanan

Stora arkanan är grundpelaren i en tarotlek. Den representerar alla viktiga livshändelser, arketypiska energier och andliga lärdomar. Resan genom dessa kort kallas ofta för ”Narrens resa” och börjar med Narren (kort 0) och slutar med Världen (kort 21).

Varje kort i Stora arkanan förkroppsligar en unik uppsättning av symboler, färger och teman. Dessa är kopplade till arketypiska element inom mytologi, religion och psykologi. Till exempel representerar eremiten ensamhet och introspektion, medan de älskande innebär val och partnerskap.

Lilla arkanan

Medan Stora arkanan fokuserar på stora livshändelser och andra lärdomar handlar Lilla arkanan om vardagliga händelser. De 56 korten är indelade i fyra sviter: bägare, stavar, svärd och mynt. Varje svit har i sin tur numrerade kort från ess (ett) till tio. Dessutom har sviterna även fyra hovkort: page, riddare, drottning och kung.

De olika sviterna har olika betydelser:

  • Bägare förknippas vanligtvis med känslor, relationer och förbindelser.
  • Stavar associeras ofta med inspiration, andlighet och viljestyrka.
  • Svärd representerar tankar, ord och handlingar.
  • Mynt berör frågor som rör den materiella världen, såsom karriär och pengar.

I tarot har siffror en betydande symbolisk vikt. Till exempel betyder talet ”tre” ofta utveckling, skapande eller manifestering. Detta faktum återspeglas i kortet tre i bägare, som ofta representerar firande och vänskap.

Kort ur Lilla arkanan i tarot

Om hovkorten

Hovkorten representerar olika aspekter av den mänskliga personligheten eller utvecklingsstadier. Pagerna symboliserar till exempel ofta nystart eller ungdomlig energi. Detta medan kungarna representerar behärskning eller auktoritet.

I en läsning kan ett hovkort ibland representera en faktisk person i frågeställarens liv. I andra fall representerar kortet en del av dennes personlighet eller en situation som uppvisar kortets egenskaper.

Viktigt att förstå uppbyggnaden för att uppskatta tarot

Det är viktigt att förstå hur tarotleken är uppbyggd om du vill uppskatta eller utöva tarot. Varje kort är ett nyanserat verktyg för introspektion, vägledning eller klargörande. Men det är det intrikata samspelet mellan de olika korten i en tarotläggning som ger tarotläsningen en rik betydelse.

Härnäst kommer vi att titta på hur tarotkorten används i praktiken. Detta genom att utforska några populära sätt att lägga och läsa tarot. Så fortsätt att läsa för att öka din kunskap om tolkningen av de fascinerande korten!

Olika sätt att läsa tarot

Nu har du förhoppningsvis fått en gedigen förståelse för de olika delar som utgör en tarotlek. Nästa logiska steg är därför att utforska hur dessa kort används i praktiken. Tarotläsning är något av en konstform som involverar en salig blandning av intuition, symbolik och tradition. I denna del av artikeln kommer jag att beröra de vanligaste sätten att läsa tarot. Du kommer bland annat att få tips på populära läggningar samt få en förståelse för balansen mellan intuition och kortens traditionella betydelser.

Läggningar

En tarotläggning är en slags layout som används för att tolka de meddelanden som korten innehåller. Det finns otaliga möjliga läggningar som kan användas vid tarotläsning. Vissa av dessa är dock mer vanliga och allmänt accepterade. Några av dessa är:

  • Trekortsläggningen. Denna läggning representerar dåtid, nutid och framtid.
  • Keltiska korset. Detta är en läggning med 10 kort som ger en detaljerad inblick i en viss situation.
  • Hästskoläggningen. Detta är en läggning med sju kort som ger insikter i det förflutna, nuet och framtiden kopplat till en situation.
  • Relationsläggningen. Denna läggning fokuserar på dynamiken mellan två personer.

Så tolkar du olika kortpositioner i en läggning

Positionen för ett kort i en läggning kan dramatiskt förändra kortets betydelse. Till exempel kan ett kort i ”framtidspositionen” i trekortsläggningen indikera kommande händelser eller potentiella resultat. Men när samma kort visas på positionen ”förhoppningar och rädslor” i keltiska korset kan det representera undermedvetna bekymmer eller ångest.

Balansen mellan intuition och kända betydelser

Varje tarotläsare har sin egen stil, och det är förstås inget fel med detta. Men de flesta är ändå överens om att en framgångsrik läsning har en bra balans mellan förståelsen för traditionella kortbetydelser och att tarotläsaren använder sin egna intuition. Symboliken för varje kort erbjuder vissa grundläggande betydelser, men tarotläsarens intuitiva insikter kan ge läsningen ett djup och en specifitet.

Betydelsen av sammanhanget och den aktuella frågan

Det sammanhang som omgärdar den fråga som har ställts kan i hög grad påverka tolkningen av korten. Detta gäller oavsett om det rör sig om en allmän tarotläsning eller att fokus ligger på en specifik fråga om kärlek, karriär, ekonomi eller hälsa. De omgivande korten och frågans natur kan vägleda tarotläsaren mot en mer nyanserad förståelse för kortens budskap.

Metoderna för att läsa tarot varierar en hel del, men de viktigaste komponenterna i läsningen är vanligtvis desamma. Dessa inkluderar vanligtvis att välja en lämplig läggning och att tolka korten genom en blandning av traditionell symbolik och personlig intuition. En sådan läsning ger en dynamisk och rik tolkning som kan anpassas utifrån varje enskild fråga eller situation.

I nästa del av artikeln berör jag den skepticism som omger tarot. Jag sticker hål på några vanliga myter och undersöker orsakerna till varför många söker visdom hos tarotkorten. Så fortsätt att läsa för att fördjupa dig i detta tidlösa verktyg för introspektion och vägledning!

Utspridda tarotkort

Tarot omgärdas av skepticism och myter

Världen av tarot är omgärdad av mystik, mysterier och i viss mån även missförstånd. Det finns många hängivna anhängare som finner djupgående mening i korten, men även en beskärd del av skeptiker. Härnäst kommer jag därför ta upp några vanliga myter och kritik som förknippas med tarotläsning. Jag kommer helt enkelt titta närmare på tarot genom att göra en vetenskaplig granskning.

Spådom kontra självreflektion

En av de mest utbredda myterna om tarot är att det skulle vara ett sätt att med säkerhet förutspå framtiden. Vissa utövare formulerar förvisso sina läsningar på detta sätt, men verkligheten är mer nyanserad än så. Många samtida tarotläsare ser tarot mer som ett verktyg för introspektion. Tarotkorten kan användas för att vägleda eller klargöra ens tankar och känslor.

Den moderna tarotläsningen innehåller ofta psykologiska och terapeutiska inslag. Den fungerar som en spegel för våra undermedvetna tankar och funderingar. Sett ur detta perspektiv kan korten hjälpa människor att reflektera över olika aspekter av sina liv. Korten kan belysa aspekter som frågeställaren annars inte hade tänkt på. Dessutom kan de erbjuda nya perspektiv snarare än konkreta förutsägelser.

Skepticismen mot tarot som spådomsform

Vissa förklaringar till tarotläsningars effektivitet kommer från psykologin. Till exempel säger Forer-effekten att människor tenderar att se s vaga, allmänna uttalanden som mycket korrekta relaterat till sig själva. Detta kan förklara varför tarotläsningar ofta känns korrekta och personliga. Det finns således en kognitiv bias som får oss att tro att generaliseringar gäller oss personligen.

Det finns inte heller några vetenskapliga bevis för att tarot skulle kunna förutsäga framtiden. Bevis saknas även för att det skulle kunna ge information som inte redan är känd för tarotläsaren eller frågeställaren. Detta faktum har fått skeptiker att avfärda tarotläsningar. Skeptikerna hävdar att det handlar om tolkningar som förlitar sig på tarotläsarens intuition och frågeställarens vilja att hitta mening.

Skepticismen mot tarot är inte ogrundad – i synnerhet är denna metod inte vetenskapligt validerad. Men att avfärda den som enbart en pseudovetenskap förbiser ändå de komplexa psykologiska och symboliska lagren. Det är just dessa som många entusiaster finner ett värde i. Dess betydelse ligger ofta i betraktarens öga. Detta oavsett om man ser tarot som en metod för introspektion, ett kulturellt eller konstnärligt intresse eller till och med en form av andligt utövande.

I nästa del av kapitlet utforskar jag tarotens kulturella relevans. Jag belyser även hur tarot porträtteras i media och vilka etiska överväganden moderna utövare av metoden har att ta ställning till. Genom att förstå den skepticism och kritik som omgärdar ämnet kan vi närma oss det med ett nyanserat perspektiv. Vi kan även uppskatta dess komplexitet, vilken sträcker sig bortom ren spådomskonst.

Tarots kulturella relevans och förekomst i media

Tarot har en dragningskraft som inte är begränsad till andliga butiker och enskilda utövares hem. Det är ett betydande kulturellt fenomen som har genomsyrat litteraturen, filmbranschen och de digitala medierna. Nu kommer vi att kika på hur tarotkorten har porträtterats i olika medier. Vi kommer även att undersöka den bredare kulturella betydelsen som denna urgamla metod har i vårt moderna samhälle.

Tarot i litteraturen

Tarot har många gånger förekommit i den klassiska litteraturen. Ofta har det använts som ett motiv för att symbolisera öde, framtid eller komplexiteten i de mänskliga känslorna. Till exempel förekommer det i verk som T.S. Elliots Det öde landet och Italo Calvinos De sammanflätade ödenas slott. I dessa verk fungerar tarot som både ett litterärt begrepp och ett tematiskt element.

I den moderna litteraturen förekommer tarot ofta i genrer som magisk realism, fantasy och mysterier. Här tjänar det olika syften, från att föra handlingen framåt till att fördjupa karaktärsutvecklingen.

Tarot i film och på TV

I filmer och TV-serier har tarotkorten länge använts för att lägga till ett lager av mystik eller föraning. De förekommer i bland annat thrillers, skräckfilmer och perioddramer. Tarotens bildspråk och symbolik kan ge tittarna en snabb, visuell förståelse för en karaktärs inre rädslor, förhoppningar eller framtida utmaningar.

Det finns också ett antal dokumentärer som utforskar tarotens historia, konst och sociala påverkan. Dessa ger ofta ett mer skeptiskt perspektiv på utövandet.

Tarot i digitala medier

Tarot har även hittat ut på internet och florerar idag på plattformar såsom Instagram, Tiktok och YouTube. Där erbjuder tarotläsare daglig vägledning, lär ut grunderna i tarot samt delar med sig av sina egna tolkningar. Dessa plattformar har gjort det möjligt för likasinnade personer att finna varandra. I de digitala gemenskaperna kan de dela sina tips, tolkningar och personliga berättelser relaterade till ämnet.

Den digitala tidsåldern har även gett upphov till appar och onlineläsningar. Därmed är metoden mer tillgänglig idag än vad den någonsin tidigare har varit. Åsikterna om effektiviteten hos digitala kontra fysiska läsningar varierar förvisso. Men det råder ingen tvekan om att den moderna tekniken har gjort tarot mer allmänt tillgängligt.

Med detta sagt har det nu blivit dags att göra en fördjupning i de moderna tarotutövarnas etiska överväganden. Jag kommer även att knyta ihop säcken genom att sammanfatta den mångfacetterade världen av tarot. Som du kommer att märka är detta inte bara en simpel kortlek utan snarare ett komplext fenomen som är djupt rotat i vår historia och kultur.

Några olika tarotkort

Etiska överväganden

I denna artikel har vi navigerat genom tarotens labyrintiska värld. Vi har snuddat vid dess historiska rötter och dess symboliska djupt, samt dess kulturella resonans och hur du kan läsa tarot i praktiken. Det är dock viktigt att även ta upp de etiska överväganden som är förknippade med modern tarotläsning.

Inhämta informerat samtycke

Innan en tarotläsning påbörjas är det viktigt att säkerställa att frågeställaren förstår tarotens omfattning och begränsningar. Vissa personer kan förvänta sig att kunna få definitiva svar på livsomvälvande frågor. Tydlig kommunikation om vad tarot kan och inte kan ge är därför avgörande.

Undvik skadliga förutsägelser

Som tarotläsare bör du undvika att göra förutsägelser som kan orsaka skada eller framkalla rädsla. Det anses till exempel oetiskt att förutsäga dödsfall eller diagnostisera sjukdomar. Din roll bör vara att stärka, vägleda och ge insikt – inte att framkalla panik eller rädsla.

Erbjud sekretess

Precis som vid andra former av rådgivning bör du erbjuda din klient sekretess. Under en session kan personlig och känslig information framkomma. Det är ditt etiska ansvar att säkerställa att denna information inte sprids vidare.

Var transparent med kostnaderna

Du bör vara transparent med dina avgifter och vilka tjänster som tillhandahålls i utbyte mot ekonomisk ersättning. Orimliga avgifter, särskilt för ytterligare ”magiska tjänster” betraktas i allmänhet som oetiska inom tarotvärlden.

Vanliga frågor om tarot

Vad betyder ordet tarot?

Ordet tarot tros härstamma från det italienska ordet ”tarocchi”, vilket var namnet på ett kortspel som spelades på 1400-talet. Begreppet syftar idag på den tarotlek med 78 kort som används för spådom, introspektion och vägledning i livet.

Hur funkar tarot?

Mekanismen för hur tarot fungerar varierar utifrån olika perspektiv. Vissa tror att det kanaliserar andlig eller universell visdom, medan andra ser det som ett psykologiskt verktyg som ger tillgång till det undermedvetna.

Vad behöver jag för att börja med tarot?

För att börja med tarot behöver du bara en tarotlek och ett öppet sinne. Många tarotlekar säljs med en medföljande guidebok som hjälper dig att förstå de grundläggande betydelserna hos respektive kort. Du kan även gå en kurs för att lära dig dessa.

Kan vem som helst läsa tarot?

Ja, tarot är tillgängligt för vem som helst som vill lära sig. Vissa menar att du bör ha en stark intuition för att kunna göra mer nyanserade tolkningar, men de generella principerna kan du lära dig genom att läsa på och öva.

Avslutande tankar

Tarot är en metod som är rik på historia, symbolik och kulturell påverkan. Den spänner över olika ämnesområden, från psykologi till konsthistoria och fler därtill. Den befinner sig i en fascinerande skärningspunkt mellan andlighet, självutforskning och till och med terapeutisk introspektion. Många finner värde i dess förmåga att erbjuda vägledning, reflektion och ett nytt perspektiv på livets komplexitet. Detta även om den kanske inte håller för empirisk vetenskaplig granskning som ett verktyg för förutspåelser.

Världen av tarot erbjuder såväl erfarna utövare som nyfikna skeptiker en djup källa av kunskap och erfarenhet. Den inbjuder oss att utforska de dolda delarna av våra sinnen och det större universumet. Den fungerar både som en spegel och ett fönster. Som spegel reflekterar den vårt undermedvetna. Som fönster låter den oss titta in i de arketypiska upplevelser som förenar oss alla.

När vi nu avslutar denna omfattande utforskning står en sak klar: tarot är inte bara en kortlek med 78 kort utan ett dynamiskt, ständigt utvecklande symbolspråk. Därför fortsätter det att fånga vår kollektiva fantasi. Likt alla andra språk ligger dess kraft och relevans i användningen av symbolspråket. Kraften ligger även i dess gemenskap och förmågan att anpassa sig och växa med tiden.

Läs mer