Fem i svärd

I denna artikel kommer jag att fokusera på ett av korten i svärdsviten, nämligen det femte. Så vad betyder fem i svärd i tarot?

Detta tarotkort förknippas ofta med teman som konflikt, dominans och seger, dock till ett pris. Kortet indikerar en situation där det kan finnas en vinnare och förlorare, och det utforskar den komplexa dynamiken kring situationen ifråga.

Detta kort har en komplex och ofta tvetydig energi som kan tolkas på flera olika sett beroende på hur det visas. Dess betydelse varierar både utifrån om det dras rättvänt eller uppochnedvänt samt utifrån de omgivande korten. Syftet med denna artikel är att ge dig en djupgående förståelse för vad fem i svärd i tarot betyder. Fortsätt att läsa för att lära dig mer om kortets nyckelord, bildsymbolik och betydelse i olika sammanhang!

Läs också min utförliga guide till tarotkort för nybörjare!

Vad betyder fem i svärd i tarot?

De nyckelord som förknippas med kortet kan ge dig en nyckel till dess komplexa innebörd. Med hjälp av denna nyckel kan du snabbt identifiera och avkoda kortets centrala teman och frågeställningar.

Rättvänt

 • Konflikt. En av de mest framträdande aspekterna av fem i svärd är temat kring konflikt. Ofta symboliserar det en mental eller verbal strid.
 • Seger, men till ett pris. Kortet kan indikera en seger eller framgång som kommer med vissa komplikationer eller förluster.
 • Dominans. Det kan också signalera en situation där en person dominerar över en annan. Dominansen kan vara antingen mental, emotionell eller fysiskt.
 • Taktiskt tänkande. Fem i svärd kan betona vikten av att vara strategisk, kanske till och med kalkylerande, i hur du närmar dig situationer och relationer.

Uppochnedvänt

 • Oviss seger. När kortet är uppochnedvänt kan det betyda att en seger inte är så säker och stabil som den först verkade vara.
 • Förlust. Kortet kan också indikera en förlust eller ett misslyckande. Detta gäller i synnerhet ett misslyckande som leder till självreflektion.
 • Återlämning. Detta kan också vara en tid för att återlämna något, eller att försonas med tidigare handlingar.
 • Moralisk försoning. Uppochnedvänt kan fem i svärd peka på en moralisk eller etisk omprövning. Du granskar då dina tidigare handlingar och beslut.

Så kan du tolka bilden på detta kort

När du vill köpa tarotkort som nybörjare kan du ha svårt att välja en tarotlek. Genom att läsa min länkade guide kan du dock få hjälp att göra ett bra val!

En tarotlek som jag vanligtvis rekommenderar nybörjare att börja med är Rider-Waite. Detta är en av de mest kända och använda tarotlekarna i världen. Därför utgår jag från just denna tarotlek när jag förklarar hur du kan tolka bilden på kortet.

På fem i svärd ser du en man i förgrunden som håller tre svärd. Han verkar ha ett förnöjt eller triumferande ansiktsuttryck. Bakom honom finns två personer som vandrar bort från mannen i förgrunden. De har sina huvuden sänkta i vad som verkar vara en besvikelse eller förslut. Två ytterligare svärd ligger övergivna på marken, och de verkar ha blivit kvarlämnade åt mannen i förgrunden.

Bakgrunden i bilden består av ett landskap med mörka moln. Himmeln signalerar en stormig eller turbulent atmosfär. Detta förstärker känslan av att en konflikt eller strid nyligen har ägt rum. Man får även känslan av att segraren har lämnat andra i kölvattnet.

Detaljer att lägga märke till

 • De tre svärden i mannens händer. De symboliserar kontroll eller dominans i en situation. Men de representerar även det moraliska eller etiska dilemmat med att ta med sig dessa ”segrar”.
 • De två personerna i bakgrunden. De representerar dem som har ”förlorat” i denna situation och nu måste gå vidare.
 • Svärden som har övergivits. De två svärd som är övergivna symboliserar de resurser eller möjligheter som har lämnats outnyttjade eller förkastats.
 • De mörka molnen och den stormiga atmosfären. Bakgrunden understyrker den känslomässiga eller psykologiska spänning som råder. De betonar även de potentiella konsekvenserna av ”segern”.
Bild som visar vad fem i svärd i tarot betyder

Vad betyder fem i svärd i tarot när kortet är rättvänt?

Den nyvunna förståelsen för vad fem i svärd i tarot bör tillämpas på olika situationer. Först då blir den användbar, och därför kommer jag nedan belysa kortets betydelse inom områdena kärlek, karriär och ekonomi. Jag börjar med kortets betydelser när det dras rättvänt.

Kärlek

I ett kärleksmässigt sammanhang kan fem i svärd tyda på möjliga konflikter eller stridigheter inom en relation. Det är läge att vara försiktig med hur du uttrycker dig. För även om du skulle ”vinna” ett bråk kan det finnas långsiktiga konsekvenser för relationen. Här är dominans och seger inte nödvändigtvis något positivt. Eventuell dominans kan istället indikera en obalans mellan dig och din partner.

Karriär

Inom karriärområdet kan detta kort signalera en konkurrensfördel eller en strategisk vinst. Men det är värt att notera att en sådan ”seger” kan komma till ett pris. Det kan till exempel handla om försämrade arbetsrelationer eller att teamdynamiken påverkas negativt. Vinnande strategier kan visa sig vara kortsiktiga och inte hållbara i det långa loppet.

Ekonomi

När det kommer till ekonomi kan fem i svärd antyda en ekonomisk vinning. Vinsten kan möjligtvis genereras genom aggressiva eller riskfyllda investeringsstrategier. Men det är viktigt att vara medveten om att denna ekonomiska framgång kan skapa framtida problem eller osäkerheter. Detta gäller i synnerhet om vinsten har skapats med tvivelaktiga medel.

Vad betyder fem i svärd i tarot när kortet är uppochnedvänt?

Nu när du vet vad kortet betyder rättvänt är det dags att vända uppochner på det. Kortet får då en annan betydelse och bör därför tolkas på ett annorlunda sätt. Nedan kan du läsa dig till vad fem i svärd i tarot betyder när kortet är uppochnedvänt.

Kärlek

När detta kort är uppochnedvänt i en kärleksläggning kan det tyda på en möjlighet till försoning eller återförening. Det kan också indikera en tid för att omvärdera eller tänka över de moraliska och etiska aspekterna av relationen.

Karriär

I en karriärkontext kan fem i svärd uppochnedvänt signalera en omprövning av tidigare strategier eller taktiker. Kanske har du upptäckt att din tidigare angreppsvinkel inte var så framgångsrik som du trodde. Då är det nu dags för självreflektion och förändring.

Ekonomi

Ekonomiskt kan det uppochnedvända kortet fem i svärd varna för risker eller förluster. Det kan vara läge för ekonomisk självreflektion och att revidera dina investeringsstrategier. Kanske måste du ha ett mer konservativt tillvägagångssätt för att undvika framtida ekonomiska bekymmer.

Så kan fem i svärd tolkas i kombination med andra kort

Fem i svärd kan få en förändrad betydelse och ton när kortet visas tillsammans med andra kort i en tarotläggning. Till exempel kan det visas ihop med kort som representera lycka eller framgång, som exempelvis solen, världen, nio i bägare, tio i pentagram eller kejsaren. Då kan det indikera att en konflikt kommer att lösas till din fördel.

Men om det å andra sidan visas med kort som signalerar varning eller problem, som exempelvis tornet, tio i svärd, döden, fem i pentagram eller djävulen, blir tolkningen en annan. Då kan kortet ses som ett tecken på att du bör vara extra försiktig.

Vanliga frågor om fem i svärd i tarot

Vad betyder fem i svärd i tarot rättvänt?

När fem i svärd är rättvänt symboliserar det ofta en konflikt där det finns en tydlig vinnare, men segern kan vara komplicerad. Du kan ha vunnit besegrat någon, kortet påminner dig att överväga de långsiktiga konsekvenserna av denna ”seger”.

Vad betyder fem i svärd i tarot uppochnedvänt?

Uppochnedvänt kan fem i svärd indikera en osäker seger, eller en förlust som leder till självreflektion. Det kan uppmana dig att omvärdera dina tidigare handlingar eller beslut, samt peka på en möjlighet till moralisk eller etisk omprövning.

Avslutande tankar

Fem i svärd är utan tvekan ett av de mest komplexa och utmanande korten i tarotleken. Det uppmanar dig att välja dina strider samt analysera komplexiteten i dina relationer, strategier och moraliska val. Samtidigt ger det dig verktyg för att hantera dessa aspekter när du förstår kortets nyckelord, bildsymbolik och tillämpningar i olika kontexter. Så genom att djupdyka i detta kort får du möjlighet att förstå den djupare dynamiken i ditt liv och beslutsfattande.