Hem » Allt om narcissistisk personlighetsstörning (NPD)
Kvinna som har en narcissistisk personlighetsstörning

Allt om narcissistisk personlighetsstörning (NPD)

Narcissistisk personlighetsstörning (NPD) är en komplex och ofta missförstådd psykisk sjukdom. Den kännetecknas av en storslagenhet, ett stort behov av beundran samt en bristande empati för andra. Ungefär 1 % av befolkningen tros lida av sjukdomen. Män drabbas oftare än kvinnor av narcissistisk personlighetsstörning. Samtidigt är kvinnor överrepresenterade när det kommer till sårbar narcissism medan män oftare är grandiosa narcissister. Personlighetsstörningen har vanligtvis sin början i antingen tonåren eller tidigt i det vuxna livet.

NPD kan ha en stor inverkan på personliga relationer, dynamiken på en arbetsplats samt den övergripande livskvaliteten hos den person som lider av sjukdomen. Även de personer som står nära personen löper stor risk att påverkas negativt av denna personlighetsstörning.

Syftet med denna artikel är att ge en bra förståelse för vad en narcissistisk personlighetsstörning är. Jag kommer djupdyka i orsaker, symtom, kriterier för diagnostisering och möjliga behandlingar. Dessutom belyser jag även de olika sätt på vilka sjukdomen kan påverka relationerna till andra. Genom att kasta ett ljus på denna ofta stigmatiserade psykiska sjukdom vill jag skapa en förståelse för den. Förhoppningsvis har du nytta av denna information oavsett om du själv lider av NPD eller om du tror att någon i din närhet eventuellt gör detta.

Flera olika faktorer kan orsaka narcissistisk personlighetsstörning

Det är viktigt att förstå vad som orsakar en narcissistisk personlighetsstörning för att kunna förebygga och behandla sjukdomen på ett effektivt sätt. Forskning visar att utvecklingen av NPD kan tillskrivas en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer. Som så ofta är fallet spelar såldes både arv och miljö en viktig roll.

Genetiska faktorer (arv)

När det kommer till arvet är det viktigt att nämna följande delfaktorer:

 • NPD kan vara en ärftlig psykisk sjukdom. Studier har visat att utvecklingen av narcissistisk personlighetsstörning kan vara ärftligt. Man tror att ärftligheten är cirka 20 % till 50 %. Detta innebär att den genetiska faktorn spelar en stor betydelse.
 • Vissa specifika gener kan ligga bakom sjukdomen. Forskare har förvisso inte ännu kunnat slutgiltigt och enhälligt identifiera de specifika gener som kan ligga bakom NPD. Däremot tror forskarna att det finns flertalet olika gener som kan länkas till personlighetsdrag. Dessa kan spela en stor roll för personlighetsdrag såsom impulsivitet, aggressivitet och känsloreglering. Dessa gener tros också vara en del av den genetiska komponent som kan ligga bakom utvecklingen av sjukdomen.

Miljömässiga faktorer (miljö)

När det kommer till miljön vet vi i dagsläget följande:

 • Uppfostran och upplevelser i den tidiga barndomen är viktiga faktorer. Vi vet idag att upplevelser i barndomen spelar en stor roll för utvecklingen av NPD. Även vissa typer av uppfostran, såsom, försummelse eller överdrivet mycket beröm, kan bidra till att utveckla narcissistiska personlighetsdrag. I vissa fall kan ett barn utveckla narcissistisk personlighetsstörning som ett sätt att hantera ett trauma eller ett övergrepp.
 • Sociala och kulturella influenser kan bidra. Vi vet också att även samhället och kulturen kan bidra till att en person utvecklar NPD. Personer som lever i en kultur som främjar individualism och materialism löper en ökad risk att utveckla narcissistiska personlighetsdrag. Dessutom har sociala medier tillskrivits en del av skulden för utvecklingen och underhållandet av narcissistiska beteenden. Med andra ord skulle sannolikt många människor må bättre av en digital detox.

Arv och miljö samverkar i utvecklingen av narcissistisk personlighetsstörning

Utvecklingen av narcissistisk personlighetsstörning påverkas troligtvis av en komplex kombination av genetiskt anlag och miljöfaktorer. Därför är det svårt att den ena faktorn väger tyngre än den andra.

Till exempel kan en viss person med genetiskt anlag för NPD löpa större risk att drabbas av sjukdomen om denne uppfostras i en miljö som uppmuntrar eller belönar narcissistiska beteenden. Å andra sidan kan någon med samma genetiska anlag som istället uppfostras i en stöttande och sund miljö undvika att utveckla narcissistisk personlighetsstörning. Det är viktigt att känna till detta för att kunna förebygga och behandla sjukdomen på ett effektivt och strategiskt sätt.

Symtom på narcissistisk personlighetsstörning och kriterier för diagnos

Det är viktigt att förstå symtomen och kriterierna för diagnostisering av narcissistisk personlighetsstörning. Detta för att kunna identifiera ett eventuella fall av sjukdomen.

NPD är en av flera personlighetsstörningar som finns beskrivna i diagnosmanualen DSM-5. Detta är den diagnosmanual som många psykologer använder sig av för att ställa denna och andra diagnoser. Detta psykiska sjukdomstillstånd innebär att personen lägger en orimligt stor vikt vid sin egen betydelse. Personen kräver och söker väldigt mycket uppmärksamhet och vill att andra personer ska beundra den. Personer som lider av denna sjukdom saknar förmågan att förstå eller bry sig om andra känslor. Men bakom denna mask av ett extremt stort självförtroende döljer sig en stor osäkerhet samt en extrem sårbarhet mot kritik.

Narcissist som beundrar sig själv i spegeln

Kriterier för diagnos av NPD

I DSM-5 beskrivs nio kriterier för diagnos av NPD. För att en person ska diagnostiseras med sjukdomen behöver åtminstone fem av dessa stämma in på personen:

 1. En uppblåst självbetydelse.
 2. Upptagenhet av fantasier som obegränsad framgång, makt, briljans, skönhet eller idealisk kärlek.
 3. En övertygelse om att personen är speciell eller unik och endast kan förstås av, eller associeras med, andra personer som är speciella eller som har en hög status.
 4. Ett behov av överdriven beundran.
 5. En känsla av att vara berättigad, det vill säga kunna ställa orimliga förväntningar på särskilt gynnsam behandling eller att personens förväntningar automatiskt ska tillgodoses.
 6. Ett interpersonellt exploaterande beteende.
 7. En brist på empati samt en ovilja att känna igen eller identifiera sig med andras känslor och behov.
 8. Avund på andra eller en tro på att andra är avundsjuka på personen.
 9. Arroganta, högfärdiga beteenden eller attityder.

Vanliga symtom och beteenden hos personer med NPD

Det finns vissa vanliga symtom och beteenden hos personer med NPD som sticker ut mer än andra:

 • En storslagenhet och en känsla av vara berättigad. Personer med en narcissistisk personlighetsstörning har ofta en upplåst bild av sig själva och tror att de är överlägsna andra. De förväntar sig att särbehandlas på ett positivt sätt och blir arga eller bittra när de inte får denna specialbehandling.
 • Behov av beundran och bekräftelse. Personer med NPD har ofta ett konstant behov av beröm, beundran och bekräftelse från andra. De söker ofta uppmärksamhet och kan bli frustrerade eller deprimerade om de inte får sådan.
 • Bristande empati och känslomässig manipulering. De personer som har denna personlighetsstörning har ofta svårt att förstå eller känna empati för andra personers känslor. Detta kan leda till att de manipulerar andra för att få sina egna behov och begär tillgodosedda.
 • Avund och tävlingsinriktning. Personer som lider av narcissistisk personlighetsstörning kan ofta vara avundsjuka på andras framgång eller tillgångar. De kan också vara väldigt tävlingsinriktade på olika sätt i livet. Till exempel kan de tävla mot andra när det kommer till allt från arbete och relationer till social status.

Vissa av dessa symtom är vanligare än andra

Denna personlighetsstörning med andra ord kännetecknas av att personen har ett uppblåst ego men samtidigt är extremt känslig för kritik. Personen kan ha en begränsad förmåga att känna empati för andra samt lägger en stor vikt vid sitt eget och andras utseende. De kan därför uppfattas som arroganta och uppmärksamhetstörstande samt tenderar att utnyttja andra. De personer som lider av narcissistisk personlighetsstörning anser sig ofta stå över andra och förväntar sig därför att få en positiv särbehandling.

Det finns vissa symtom som är vanligare än andra när det kommer till narcissistisk personlighetsstörning. Dessa är: en uppblåst självkänsla, ett konstant uppmärksamhetsbehov, självcentrering, avsaknad av empati samt en upptagenhet av framgång och makt.

Många undrar vad en narcissist vill och vad som egentligen driver en sådan. Högst upp på listan står att få uppmärksamhet samt att få känna sig speciell och utvald. Narcissisten är därför rädd för att inte få stå i centrum samt för att bli kritiserad.

Personer med NPD har ofta en samsjuklighet

Det är inte ovanligt att personer med NPD har en samsjuklighet, det vill säga att de även har andra psykiska sjukdomar. Det kan till exempel handla om att de lider av ångest eller depression, eller någon form av missbruk. Därför är det viktigt att ta hänsyn till detta i samband med diagnostisering och behandling av narcissistisk personlighetsstörning. De olika sjukdomstillstånden kan nämligen påverka hur de narcissistiska dragen yttrar sig samt hur påtagliga dessa är.

Möjliga behandlingar av narcissistisk personlighetsstörning

Det kan vara utmanande att behandla narcissistisk personlighetsstörning på grund av sjukdomens natur. Men det finns flera olika behandlingar tillgängliga som har visat sig kunna ge gott resultat. Dessa kan potentiellt sett hjälpa en person med NPD att bli mer självmedveten och empatisk samt skapa sundare relationer.

Psykoterapi

Det finns flera olika varianter av psykoterapi som kan användas för att behandla NPD:

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT är en vida använd behandlingsmetod som fokuserar på att identifiera och förändra missanpassade tankemönster och beteenden. När det kommer till narcissistisk personlighetsstörning kan KBT användas för att hjälpa patienten att identifiera och utmana sina tankar som storslagenhet. Behandlingsmetoden kan även användas för att hjälpa personen att utveckla empati samt för att förbättra dess förmåga att interagera med andra personer.
 • Psykodynamisk psykoterapi. Psykodynamisk psykoterapi syftar till att utforska de underliggande omedvetna orsaker och upplevelser i barndomen som bidrar till personens nuvarande beteenden och känslor. Denna behandlingsmetod kan hjälpa personer med NPD att få insikt om de bakomliggande orsakerna till deras narcissistiska drag och hjälpa dem att utveckla sundare sätt att hantera dessa.
 • Schematerapi. Schematerapi är en integrerande metod som kombinerar vissa element av såväl KBT som psykodynamisk psykoterapi och andra behandlingsmetoder. Denna metod fokuserar på att identifiera och förändra de missanpassade scheman, det vill säga djupt rotade övertygelser om sig själv och världen, som patienten har. För personer med en narcissistisk personlighetsstörning kan schematerapi användas för att ta itu med de underliggande övertygelser som bidrar till deras narcissistiska beteenden. Metoden kan även bidra till att utveckla mer välanpassade sätt att förhålla sig till andra.

Medicinering (vid samsjuklighet)

Det finns förvisso inga specifika läkemedel som är framtagna för att behandla NPD. Däremot kan medicinering användas vid samsjuklighet för att ta itu med de övriga psykiska sjukdomar som patienten har. Det kan till exempel röra sig om ångest, depression eller bipolär sjukdom. Genom att hantera dessa sjukdomstillstånd på ett bättre sätt kan patienten ofta fungera bättre överlag. Indirekt kan medicineringen också bidra till att mildra vissa narcissistiska beteenden.

Gruppterapi och stödgrupper

Gruppterapi och stödgrupper är en annan möjlig behandling som kan vara till gagn för personer med NPD. I dessa gruppmiljöer får nämligen patienten möjlighet att i en trygg miljö utforska sina känslor, lära av andras erfarenheter och öva på att förhålla sig till andra personer. Ett deltagande i sådana grupper kan också skapa en känsla av ansvarighet hos personen och vara till hjälp för behandlingsprocessen.

Självhjälp och självmedvetenhet

Resurser för självhjälp, såsom böcker, artiklar och liknande, kan också spela en viktig roll i att skapa en självmedvetenhet och en förståelse för NPD. Att utveckla en självmedvetenhet är ett viktigt steg i behandlingsprocessen. Med en självinsikt om sjukdomen kan nämligen en person med narcissistisk personlighetsstörning identifiera sina narcissistiska beteenden och hur dessa påverkar andra. I slutändan kan denna insikt och självmedvetenhet också motivera personen att söka hjälp och ta viktiga steg mot positiva förändringar.

Prognos och möjlighet till tillfrisknande från narcissistisk personlighetsstörning

Prognosen och möjligheten till tillfrisknande från narcissistisk personlighetsstörning kan variera mycket från fall till fall utifrån flera olika faktorer. Genom att identifiera och ta itu med sjukdomen i ett tidigt skede kan prognosen och möjligheten till tillfrisknande förbättras signifikant.

Faktorer som påverkar resultatet av behandlingen

Det finns flera faktorer som kan påverka hur effektiv en behandling av NPD är. Dessa faktorer påverkar även den övergripande prognosen för patienter med denna sjukdom. Några av de viktigaste faktorerna är:

 • Svårighetsgraden av narcissistiska drag. De personer som har svårare narcissistiska drag kan behöva en mer intensiv eller långsiktig behandling för att meningsfulla framsteg ska kunna göras.
 • Samsjuklighet. Om det finns en förekomst av andra psykiska sjukdomar, såsom ångest eller depression, kan denna samsjuklighet komplicera behandlingen och tillfrisknandet.
 • Nivå av självmedvetenhet. En högre nivå av självmedvetenhet kan bidra till en mer framgångsrik behandling av sjukdomen. Personer som kan identifiera sina narcissistiska beteenden brukar nämligen vara mer benägna att delta i terapi och jobba mot en förbättring.
 • Förtroendet för terapeuten. Det är viktigt att patienten har ett stort förtroende för terapeuten för att behandlingen ska kunna bli framgångsrik. En behandling av NPD kräver nämligen öppen kommunikation och en sårbarhet från patientens sida.
Psykoterapi

Vikten av att ingripa i ett tidigt skede

Om man lyckas ingripa i ett tidigt skede av sjukdomen kan detta ha en stor betydelse för prognosen för personer med narcissistisk personlighetsstörning. Att identifiera och behandla narcissistiska drag som ungdom eller ung vuxen är ofta att föredra. Då kan man förhindra att sjukdomen förvärras genom att personen utvecklar svårare eller mer förankrade narcissistiska beteenden.

Vikten av att patienten är självmedveten och villig att förändra sig

Till syvende och sist beror behandlingens framgång och tillfrisknandet i hög grad på patienten. Det är viktigt för den person som lider av NPD att denne är villig att erkänna sina narcissistiska beteenden och förstå hur dessa påverkar andra. Dessutom behöver personen också vara villig att vidta de åtgärder som krävs för att få till stånd en positiv förändring. Därför är det viktigt att patienten utvecklar en självmedvetenhet och har en genuin vilja av att förbättra sig själv. Om så är fallet förbättras utsikterna för behandlingen signifikant.

Vanliga frågor om narcissistisk personlighetsstörning

Vad är narcissistisk personlighetsstörning?

Narcissistisk personlighetsstörning (NPD) är en psykisk sjukdom som kännetecknas av en tro på storslagenhet, ett behov för beundran och en brist på empati för andra. Personer med NPD är ofta arroganta, självcentrerade och manipulativa. Därför har de ofta svårt att bibehålla sunda relationer.

Varför får man en narcissistisk personlighetsstörning?

Den exakta orsaken till narcissistisk personlighetsstörning är ännu okänd. Högst troligt får en person dock sjukdomen på grund av en kombination av faktorer. Dessa inkluderar ett genetiskt anlag, upplevelser tidigt i barndomen (såsom överdriven bortskämdhet eller kritik) samt sociala faktorer.

Hur vanligt är det med narcissistisk personlighetsstörning?

Narcissistisk personlighetsstörning är en ovanlig psykisk sjukdom som drabbar omkring 1 % av befolkningen. Den är vanligare bland män, som står för cirka 50-75 % av de diagnostiserade fallen. Mörkertalet är dock stort eftersom sjukdomen ofta blir oupptäckt eller feldiagnostiserad.

Är narcissistisk personlighetsstörning ärftligt?

Ja, narcissistisk personlighetsstörning kan vara en ärftlig psykisk sjukdom. Genetiska faktorer tros vara en bidragande orsak till utvecklingen av personlighetsstörningar. Men den är inte helt och hållet ärftlig utan även miljömässiga faktorer, såsom uppväxt och sociala faktorer, spelar in.

Vilka är kriterierna för diagnosen narcissistisk personlighetsstörning?

Narcissistisk personlighetsstörning diagnostiseras enligt kriterierna i DSM-5. Minst 5 av dessa 9 drag ska stämma in: uppblåst självbetydelse, fantasier om framgång, tron på att man är speciell, behov av beundran, berättigande, utnyttjande av andra, brist på empati, avund och arrogans.

Avslutande tankar om narcissistisk personlighetsstörning

Som avslutande tankar om narcissistisk personlighetsstörning vill jag betona vikten av att det finns en människa bakom de olika symtomen och utmaningarna. Denna person eftersträvar, precis som alla andra, en acceptans och en förståelse. NPD är en komplex och mångfacetterad psykisk sjukdom. Därför kräver den ett medkännande och påläst förhållningssätt, från såväl närstående som från professionella behandlare. I takt med att vi lär oss mer om sjukdomen genom forskning och behandling kan vi förhoppningsvis också få fram mer effektiva behandlingar för sjukdomen.

Läs mer